Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - West

Subsidieregeling activiteiten gezond gewicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - West
Officiële naam regelingSubsidieregeling activiteiten gezond gewicht
CiteertitelSubsidieregeling activiteiten gezond gewicht 2014
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerp
Eigen onderwerpCultuur, sport en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-10-2016wijziging artikel(en)

11-03-2014

www.officiëlebekendmakingen.nl

INT-14-00136
13-06-201301-01-2014nieuwe regeling

23-04-2013

Stadsblad De Echo, 5 juni 2013

2013/3701

Tekst van de regeling

Subsidieregeling activiteiten gezond gewicht 2014

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
 • In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

    ASAW2012: Algemene subsidieverordening Amsterdam West 2012

  • b.

   éénmalige subsidie: eenmalige subsidie als bedoeld in ASAW2012

  • c.

   ondernemers: bedrijven met winstoogmerk, hiermee worden niet bedoeld: stichtingen of verenigingen of organisaties met een ideëel doel

  • d.

   Met DB wordt bedoeld het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West.

Artikel 2. Doel subsidieregeling
 • Deze subsidieregeling is gebaseerd op de ASAW2012 en het actieplan Gezond Gewicht, zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 9 oktober 2012. Het doel van deze subsidieregeling is bewustwording van Gezond gewicht en gezonde leefstijl door activiteiten die bijdragen aan gezonde leefstijl en/of de bewustwording daarvan gedurende het jaar 2014. Dit doel dient het hoofddoel van de activiteit te zijn.

 • De activiteiten kunnen grofweg gericht zijn op de volgende subthema's: gezonde voeding, beweging, kinderen gezond opvoeden en voldoende slaap.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten
 • Het DB kan een éénmalige subsidie verlenen ten behoeve van activiteiten die als hoofddoel hebben het bevorderen van een gezonde leefstijl en/of de bewustwording van dit thema, of het vergroten van kennis over genoemde thema's. Meer concreet dient de activiteit direct te maken te hebben met gezonde voeding, beweging, kinderen gezond opvoeden en voldoende slaap. Een subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond

Artikel 4. Subsidieplafond
 • Het DB stelt voor de in 2014 te subsidiëren activiteiten het subsidieplafond vast op € 60.000.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

Artikel 5. De aanvrager
 • Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door bewoners van Stadsdeel West, organisaties die zich reeds bezighouden met beschreven thema's en actief zijn in Stadsdeel West, of lokale ondernemers. Voor de laatste categorie geldt dat zij slechts een maal een aanvraag mogen indienen.

Artikel 6. Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens
 • In afwijking van/aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2012 worden bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens en stukken overgelegd:

  • a.

   Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd

  • b.

   Wanneer worden of zijn de activiteiten uitgevoerd?

  • c.

   De doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd.

  • d.

   De wijze waarop de activiteiten bijdragen aan dat doel.

  • e.

   Een onderbouwing dat gezonde leefstijl het hoofddoel van de activiteit is.

  • f.

   Indien voedsel onderdeel is van de activiteit, moet een gediplomeerd diëtist adviseren over de samenstelling van het menu. Dit advies moet als bijlage worden toegevoegd aan de aanvraag.

  • g.

   Indien sport onderdeel is van de activiteit, dient een gediplomeerd sportdocent te adviseren over de activiteit. Deze moet ook onderbouwen op welke manier de sportactiviteit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van de deelnemers. Het advies en de onderbouwing van de sportdocent dienen als bijlage te worden toegevoegd aan de aanvraag.

  • h.

   Een beschrijving van de doelgroep: voor wie is deze activiteit bedoeld en hoeveel mensen denkt u ermee te bereiken.

  • i.

   Een onderbouwing van het aangevraagde bedrag: hoe heeft u berekend dat u dit bedrag nodig heeft? (maximaal € 5.000). Deze onderbouwing dient gedetailleerd en gespecificeerd te zijn.

 • Het bepaalde in artikel 5, tweede lid onder e ASAW2012, is niet van toepassing.

Hoofdstuk 4 Verlening en weigering van de subsidie

Artikel 7. Verlening van de subsidie
 • - De activiteit komt voor subsidie in aanmerking wanneer deze een gezonde leefstijl stimuleert. Dit kan betrekking hebben op het vergroten van bewustwording van gezonde leefstijl, aandacht voor gezonde voeding, het stimuleren van beweging, voldoende slaap, het ondersteunen van opvoedproblemen met betrekking tot voeding en op tijd naar bed (grenzen stellen);

 • - De doelgroep zijn kinderen (0-23 jaar), wonend of schoolgaand in Stadsdeel West en/of hun ouders;

 • - De activiteiten vinden plaats gedurende 2014

 • - Voor organisaties: deze activiteiten zijn geen onderdeel van uw reguliere aanbod.

 • - Ook voor reeds gestarte en/of beëindigde activiteiten kan subsidie worden aangevraagd, mits ze wel in de genoemde periode plaatsvinden.

 • Ondernemers mogen geen subsidie aanvragen voor een activiteit waarmee zij het grootste deel van hun omzet verdienen. Met uitzondering van activiteiten tijdens een evenement dat in het teken staat van gezonde leefstijl en onderdeel is van Fresh in de Les. Dan gelden de volgende bepalingen:

 • - De subsidie bedraagt maximaal € 2.500;

 • - De activiteit wordt voor maximaal 50% van de totale kosten gesubsidieerd;

 • - De overige 50% van de totale kosten zijn voor eigen rekening van de ondernemer.

Artikel 8. Weigeringsgronden
 • 1. In aanvulling op artikel 9, eerste lid, van de ASAW 2012 weigert het DB ook een subsidie te verlenen als:

  • a.

   De activiteit een ander hoofddoel heeft dan het bevorderen van gezonde leefstijl of de bewustwording van gezonde leefstijl.

  • b.

   Het aannemelijk is dat aanvrager niet kan voldoen aan één of meer van de uitgangspunten van Fresh in de Les.

  • c.

   Een eerdere subsidierelatie met u of uw organisatie is beëindigd door Stadsdeel West of de Gemeente Amsterdam om redenen die verband houden met de samenwerkingsrelatie of een gebrek aan vertrouwen in uw organisatie.

 • 2. In aanvulling op artikel 9, tweede lid, van de ASAW 2012 kan DB geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als:

  • a.

   Al eerder subsidie op grond van deze regeling in 2014 is verleend in het geval van ondernemers

  • b.

   Hetzelfde doel kan worden bereikt met een lager bedrag dan wordt aangevraagd.

  • c.

   De aard van de activiteiten naar verwachting niet zal aansluiten bij de doelgroep.

Hoofdstuk 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 9. Aanvullende verplichtingen
 • Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASAW 2012, zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

  • a.

   Alle subsidieontvangers krijgen een sticker waarop staat dat ze partner zijn van Fresh in de Les. Deze sticker dient op een zichtbare plek te worden opgeplakt.

  • b.

   De subsidieontvanger committeert zich aan de vier uitgangspunten van Fresh in de Les/Gezond Gewicht. Deze worden apart meegestuurd met de verlening en de uitgangspunten worden eveneens opgenomen in de beschikking.

  • c.

   De subsidieontvanger stuurt binnen 3 weken na afloop van de activiteit een verslag hiervan in met circa 5 foto's en een schatting van het aantal deelnemers. Tevens stuurt subsidieontvanger een verslag mee van gemaakte kosten. Bonnen hoeft u niet op te sturen maar dient u wel te bewaren, deze kunnen worden opgevraagd.

Artikel 10. Citeertitel
 • Deze nadere regels worden aangehaald als: Subsidieregeling activiteiten Gezond Gewicht 2014 .

Toelichting

Op 11 december 2012 heeft de Stadsdeelraad het amendement aangenomen ‘Bewoners en obesitasbestrijding' (A12.74). De Raad stelt daarbij een budget beschikbaar in 2013 en 2014 van € 60.000 om waardevolle ideeën en initiatieven te ondersteunen met een bijdrage van maximaal € 1.000 per aanvraag. Dit amendement is een aanvulling op de eerste motie ‘Aanvalsplan obesitas' dat heeft geresulteerd in het Actieplan Gezond Gewicht.

De Raad draagt het DB op om kaders voor de besteding van dit budget op te stellen. Deze zijn hierbij opgesteld. Wij hebben het maximum voor de aanvraag verhoogd naar € 5.000 om ook de kans te geven aan intensievere activiteiten.

Het convenant aanpak Gezond Gewicht, zoals aan u toegezegd tijdens de Politieke Avond op 26 maart 2013, wordt als toegevoegd aan de subsidievoorwaarden/prestatieafspraken. Dit gebeurt in de vorm van een apart vel met daarop duidelijk de uitgangspunten en het logo van Fresh in de Les. Daarnaast worden de uitgangspunten opgenomen in de subsidievoorwaarden.

Het Actieplan Gezond Gewicht beschrijft onze acties om gezond gewicht van de jeugd te bevorderen. Veel ruimte is daarbij voor Fresh in de Les, een intensieve, wijkgerichte aanpak, waarbij vele partners in de wijk samenwerken met bewoners om de bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl te vergroten.

De verdeling geschiedt op volgorde van ontvangst van de aanvragen, zie artikel 7 ASAW2012. De periode waarin activiteiten kunnen worden uitgevoerd is in heel 2014. Het is fijn als de acitviteiten tijdens Fresh in de Les plaatsvinden. In het voorjaar loopt Fresh in de Les van 7 tot en met 28 mei. In het najaar is de precieze periode nog niet bekend.

De activiteiten mogen niet worden uitgevoerd tijdens de Ramadan en tijdens de zomervakantie. Dit betreft de periode van 25 juni tot 11 augustus 2014.

Ad artikel 2: Deze regeling betreft subsidies voor het jaar 2014. Het is niet duidelijk of in 2015 eenzelfde regeling mogelijk of wenselijk is.