Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Verordening basisregistratie personen Apeldoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen Apeldoorn
CiteertitelVerordening basisregistratie personen Apeldoorn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201406-01-2014Onbekend

06-03-2014

Officiele bekendmakingen, d.d. 16 juli 2014

30-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen Apeldoorn

De raad der gemeente Apeldoorn

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op de

 • 1.

  Wet basisregistratie personen

 • 2.

  Wet bescherming persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Apeldoorn;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Apeldoorn en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Apeldoorn was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Apeldoorn gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Apeldoorn (Verordening BRP Apeldoorn).

Bijlage 1 behorend bij artikel 3 Verordening BRP

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belang BRPCategorie derde BRP
Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen
Bevorderen cultuur, behoud van cultureel erfgoed en maatschappelijke vaardigheden inwoners Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen
Maatschappelijke dienstverleningInstellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Algemene en geestelijke gezondheidszorgInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
KinderopvangwerkInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
JeugdwelzijnswerkInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
OuderenzorgInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
GehandicaptenzorgInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Sociale werkvoorzieningInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Sociaal - Juridische zorgverlening Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
SchuldhulpverleningSchuldhulpverleningsinstanties
MigrantenhulpMigrantenorganisaties in de gemeente
OuderenondersteuningOuderenorganisaties
Onderlinge hulp patiëntenPatiëntenverenigingen
Bevorderen van de zelfredzaamheid Thuiszorgorganisaties
Maatschappelijke of filantropische doelenInstellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen
Bevordering vrouwenwelzijnVrouwenorganisaties
Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraudeWoningcorporaties
Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg Ziekenhuizen
Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie
Het dienen van een Nederlands publiek belangEen overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie
Het dienen van een Nederlands publiek belangBuitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid
Het dienen van een Nederlands publiek belangCaribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
   
   
   

Het gewichtig maatschappelijk belang wordt bij de benoemde instellingen in ieder geval aanwezig geacht in de volgende gevallen:

 • ·

  Het direct uitvoering geven aan krachtens verordening opgedragen taken;

 • ·

  Het verlenen van zorg;

 • ·

  Een eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan van woonfraude;

 • ·

  Het stimuleren van burgerparticipatie;

 • ·

  Het innen van zorgkosten na verleende zorg;

Om verstrekking van persoonsgegevens bij niet benoemde maatschappelijke belangen mogelijk te maken zal dit bij de besluitvorming hierover uitdrukkelijk benoemd moeten zijn.

Verordening BRP

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door de Wet basisregistratie personen (Wbrp) vervangen. Dit heeft als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

Onder de GBA heeft de gemeenteraad bij verordening kaders gesteld voor:

 • 1.

  het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie:

 • 2.

  en de verstrekking van gegevens aan zogenaamde vrije derden.

Dit is vastgelegd in de laatstelijk op 17-12-2009 gewijzigde verordening gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens 2009.

Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad nog slechts verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen.

Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. De onderhavige Verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Apeldoorn.

Deze Verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Apeldoorn aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Apeldoorn.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Apeldoorn over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Apeldoorn wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Apeldoorn beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Apeldoorn woonachtig zijn, dient de gemeente Apeldoorn het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Apeldoorn. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening BRP Apeldoorn, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag dat de wet Wbrp inwerking treedt. Door de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.