Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Verordening actieve informatieplicht (versie 2)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingVerordening actieve informatieplicht (versie 2)
CiteertitelVerordening actieve informatieplicht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 149, 169, 180

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

- Nota actieve informatieplicht

- Richtlijn begrotingswijzigingen en rapportage financiële afwijkingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2011artikel 4

10-03-2011

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 13 april 2011

raadsvoorstel 2011-19
08-12-200621-04-2011nieuwe regeling

07-12-2006

Weekend Totaal, 2006-12-15

raadsvoorstel 129-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ACTIEVE INFORMATIEPLICHT (versie 2)

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelet op de artikelen 149, 169 en 180 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening actieve informatieplicht.

Artikel 1 Informatie algemeen

 • 1. Het college, ieder collegelid afzonderlijk en de burgemeester voorzien de raad uit eigen beweging van alle informatie die de raad nodig heeft om zijn taken te vervullen.

 • 2. Het informeren van de raad, als bedoeld in het eerste lid, geschiedt:

  • a.

   tijdig via de in de gemeente gebruikelijke rapportagesystematiek;

  • b.

   zo volledig mogelijk, maar op hoofdlijnen en op korte, bondige wijze;

  • c.

   gedurende een geheel beleidsproces, waarbij gehandeld wordt overeenkomstig de afspraken die ten aanzien van het specifieke proces zijn gemaakt.

Artikel 2 Informatie bij ingrijpende gevolgen

 • 1. Het college, ieder collegelid afzonderlijk en de burgemeester verstrekken aan de raad informatie over de uitoefening van de bevoegdheden en over externe gebeurtenissen die de huishouding van de gemeente raken, beide voor zover zij ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de gemeente.

 • 2. Het college en de burgemeester verstrekken tevens informatie aan de raad over (voorgenomen) besluiten voor zover deze ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. Hiervan is in ieder geval sprake indien een (voorgenomen) besluit

  • a.

   zodanig ingrijpende gevolgen heeft dat het niet binnen de door de raad vastgestelde financiële, beleidsinhoudelijke of procedurele (o.a. tijd en inspraak) kaders past, en/of

  • b.

   betrekking heeft op een beleidsterrein waar de raad nog geen kaders heeft gesteld of in voorbereiding heeft, en/of

  • c.

   een (majeure) wijziging tot gevolg heeft in de risico’s die de gemeente loopt.

 • 3. Voor de wijze van het verstrekken van informatie is artikel 1, tweede lid, van overeenkomstige toepassing. Als er sprake is van urgentie wordt in afwijking van het gestelde in artikel 1, tweede lid, onder b, de informatie zo spoedig mogelijk nadat het college of de burgemeester een beslissing heeft genomen dan wel van de informatie heeft kennisgenomen, aan de raad ter beschikking gesteld.

Artikel 3 Informatie voorafgaande aan besluitvorming

 • 1. Indien het college voornemens is een besluit te nemen dat ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente en dat betrekking heeft op respectievelijk:

  • a.

   het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

  • b.

   het voeren van rechtsgedingen en bezwaarprocedures namens de gemeente, het college of de raad, en het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop;

  • c.

   de instelling, wijziging en afschaffing van jaarmarkten of gewone marktdagen;

  • d.

   het voorbereiden van de civiele verdediging;

  informeert het college de raad hierover uit eigen beweging voordat het besluit wordt genomen. Het college neemt geen besluit dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen terzake, aan de hand van een ontwerpbesluit, ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

 • 2. De laatste volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten van het college tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennoot-schappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

Artikel 4 Wensen en bedenkingen

 • 1. De raad neemt bij meerderheid van stemmen een besluit ten aanzien van de wensen en bedenkingen, als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, en neemt de uitkomst hiervan op in de besluitenlijst.

 • 2. De raad verwoordt zijn reactie op een ontwerpbesluit van het college in een aan het college gerichte brief.

 • 3. Indien de raad niet binnen zes weken na ontvangst van het ontwerpbesluit zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt, wordt de raad geacht met het ontwerpbesluit in te stemmen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van de vaststelling.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening actieve informatieplicht’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 7 december 2006

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 15 december 2006

Inwerking getreden d.d. 8 december 2006

Gewijzigd bij besluit d.d. 10 maart 2011 (artikel 4)

Gepubliceerd in het APeldoorns Stadsblad d.d. 13 april 2011

Inwerking getreden 21 april 2011