Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

mandaat- en volmachtregister eenheid Financiën en control

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingmandaat- en volmachtregister eenheid Financiën en control
Citeertitelmandaat- en volmachtregister eenheid Financiën en control
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Burgemeester als afzonderlijk bestuursorgaan heeft besloten op 19 december 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Boek 3 titel 3 en boek 5 titel 2 Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

18-12-2012

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 27 december 2012

CV 2012-028760 BV 2012-028774

Tekst van de regeling

Intitulé

mandaat- en volmachtregister eenheid Financiën en control

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 titel 3 en boek 5 titel 2 Burgerlijk Wetboek;

 

BESLUITEN, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

 

vast te stellen het navolgende mandaat- en volmachtregister van de eenheid Financiën en Control van de gemeente Apeldoorn.

 

Eenheid Financiën&Control

Wet of regeling

Onderdeel

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat/volmacht van/aan

Doormandatering c.q. substitutie van volmacht

Opmerkingen

Gemeentewet

Alle eenheden (budgethouders)

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager financiën en control > teammanager van de eenheid/het team waarbinnen de overeenkomst wordt gesloten

Besluiten tot het aangaan, wijzigen, opzeggen, ontbinden en vernietigen van overeenkomsten, binnen door raad/college beschikbaar gestelde budgetten

(indien de overeenkomst binnen de eenheden wordt aangegaan)

Functionarissen mogen tekenen tot het bedrag zoals dat in de budgethouders-regeling is vastgelegd.

In voorkomende gevallen kan de eenheidsmanager een medewerker aanwijzen die bevoegd is om bestellingen te doen tot het daartoe binnen de eenheid afgesproken bedrag

Gemeentewet

Alle (budgethouders)

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager financiën en control > teammanager van de eenheid/het team waarbinnen de overeenkomst wordt gesloten

Aanbesteding – openbaar of onderhands – en gunning van met uit de begroting of op andere wijze gevoteerde gelden (facilitair) uit te voeren werkzaamheden

Functionarissen mogen tekenen tot het bedrag zoals dat in de concern budgethoudersregeling is vastgelegd.

In voorkomende gevallen kan de eenheidsmanager een medewerker aanwijzen die bevoegd is bestellingen te doen tot het daartoe afgesproken bedrag.

Gemeentewet

Alle (budgethouders)

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager financiën en control > teammanager van de eenheid/team waarbinnen de overeenkomst wordt gesloten

Vertegenwoordiging gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake van het sluiten van overeenkomsten, uitgezonderd arbeidsrechtelijke overeenkomsten

(indien de overeenkomst binnen de eenheid wordt gesloten)

Functionarissen mogen tekenen tot het bedrag zoals dat in de concern budgethoudersregeling van eenheid is vastgelegd.

Coördinator facilitaire servicedesk en plaatsvervanger zijn bevoegd om bestellingen te doen tot het daartoe binnen de eenheid afgesproken bedrag.

In voorkomende gevallen kan de eenheidsmanager een medewerker aanwijzen die bevoegd is bestellingen te doen tot het daartoe afgesproken bedrag.

Gemeentewet

Financiën en Control

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

burgemeester > treasurer en plv treasurer

 

Het onder voorwaarden namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de geldmarkt

Voor de voorwaarden: zie bijlage A bij dit register

De teammanager accordeert achteraf

Gemeentewet

Financiën en Control

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

burgemeester > treasurer en plv treasurer

 

Het onder beperkingen namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de kapitaalmarkt

Voor de beperkingen: zie bijlage B bij dit register

Gemeentewet

Financiën en Control

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

burgemeester > gemeentesecretaris > Eenheidsmanager financiën en control

 

Het namens de gemeente Apeldoorn verrichten van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen

Voor de privaatrechte-lijke rechtshandelingen en feitelijke hande-lingen: zie bijlage C bij dit register

Liquiditeitsbeheer op basis van het

Treasurystatuut

Financiën en Control

art. 7

Aangaan van kortlopende schulden (leningen met een looptijd korter dan 1 jaar, zoals daggeld- of kasgeldleningen)

Aangaan langlopende leningen

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager financiën en control (bij overschrijding van de kasgeldlimiet) > teammanager Financieel en bedrijfskundig advies (tot 100% van de kasgeldlimiet)

Eenheidsmanager financiën en control tot het bedrag vermeld in het tresuryjaarplan

Gemeentelijk onderhandelingsbelang

Liquiditeitsbeheer

Financiën en Control

 

Tekenen van schuldbekentenissen voortvloeiende uit het aangaan van kortlopende schulden en tekenen leningdocumenten langlopende leningen

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager financiën en control

Gemeentelijk onderhandelingsbelang

BIJLAGE A

Bij het namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de geldmarkt gelden de volgende voorwaarden:

 • I.

  Het aangaan van geldleningen met een looptijd tot 1 jaar tot maximaal de voor het betreffende jaar vastgestelde kasgeldlimiet kan zelfstandig worden uitgevoerd.

 • II.

  Het aangaan van geldleningen met een looptijd tot 1 jaar in de situatie dat de voor het betreffende jaar vastgesteld kasgeldlimiet is overschreden moet worden geautoriseerd door de eenheidsmanager van Financiën en Belastingen.

 • III.

  Het uitzetten van gelden tot € 15.000.000,=, met een looptijd tot 1 jaar, kan zelfstandig worden uitgevoerd.

 • IV.

  Het uitzetten van gelden boven € 15.000.000,=, met een looptijd tot 1 jaar, moet worden geautoriseerd door het eenheidsmanager van de Financiën en Belastingen.

BIJLAGE B

Bij het namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de kapitaalmarkt gelden de volgende beperkingen:

 • I.

  Het aangaan van geldleningen met een looptijd vanaf 1 jaar tot het bedrag dat voor het betreffende jaar is vastgesteld in het treasuryjaarplan moet worden geautoriseerd door de eenheidsmanager Financiën en Belastingen.

 • II.

  Het aangaan van geldleningen met een looptijd vanaf 1 jaar boven het bedrag dat voor het betreffende jaar is vastgesteld in het treasuryjaarplan moet worden geautoriseerd door het college.

BIJLAGE C

Bij het namens de gemeente Apeldoorn verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen gaat het om de volgende handelingen:

 • I.

  het aangaan van geldleningen met een looptijd van 1 jaar of langer tot een maximum benoemd in het treasuryjaarplan van dat jaar;

 • II.

  het vervroegd aflossen van langlopende leningen, voor zover voorzien in het treasuryjaarplan van dat jaar;

 • III.

  het herzien van rente op langlopende leningen, voor zover voorzien in het treasuryjaarplan van dat jaar;

 • IV.

  het voor gezien tekenen van aktes van cessie met betrekking tot geldleningen;

 • V.

  het aangaan van renteruilcontracten en rentefixatiecontracten, voor zover voorzien in het treasuryjaarplan van dat jaar.