Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Legesverordening 2014 (versie 2)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2014 (versie 2)
CiteertitelLegesverordening 2014 (versie 2)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201401-01-2015Onbekend

06-03-2014

Officiele bekendmakingen, d.d. 17-06-2014

x
13-12-201319-06-2014Onbekend

15-11-2013

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 11 december 2013

125-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2014

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 10 september 2013, nr. 125/2013;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

 

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014.

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een kalenderweek;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze ver­ordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse Identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag of verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen om­trent inkomen en vermogen;

 • d.

   

  • 1.

   stukken en diensten, welke ter voldoening aan wettelij­ke of admini­stratieve voorschriften kosteloos moeten worden afge­ge­ven of verricht;

  • 2.

   stukken en diensten, welke reeds uit andere hoofde tot eni­ge beta­ling aan de gemeente aanleiding geven en voor­zover zij in de tarieventabel niet met name zijn genoemd;

 • e.

  het vervaardigen van situatietekeningen bij een aanvraag om een bouw­vergunning als bedoeld van de bij deze verordening behorende tabel onder hoofdstuk 5, ten behoeve van rijks, provinciale of gemeentelijke diensten en/of bedrij­ven, dan wel ten behoeve van gemeenschappelijke regelingen;

 • f.

  de nasporingen in de bij het archief berustende stukken, in­dien deze uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschap­pelijk doel;

 • g.

  de in de tarieventabel onder hoofdstuk 2 genoemde tarieven, indien de aanvrager tot een territoriale belangenbehartigings­organisatie behoort of tot een raads- of steunfractie met een maximum van 3 abonnementen;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van kramen op de openbare weg door instellingen, die een politiek, en/of godsdienstig, en/of wereldbeschouwend, en/of sociaal, en/of educatief, en/of enig ander ideëel doel uitdragen, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit;

 

 

Artikel 5 Tarieven

 • 1.
  • De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

   

 • 2.
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

   

 • 3.
  • Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

   

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedag­tekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt be­grepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • 1.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van­ het doen van de kennisgeving;

 • 2.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de ken­nis­ge­ving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met be­trek­king tot die dienst in deze verordening en de daarbij beho­rende tarieven tabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand)

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

4. onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens)

6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)

7. hoofdstuk 16 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking;

 • 2.

  De legesverordening 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van dit artikel genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 april 2014.

 

Artikel 12  Citeertitel

1. Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2014 (versie 2)’.