Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

VERORDENING MARKTGELDEN 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING MARKTGELDEN 2015
CiteertitelVERORDENING MARKTGELDEN 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Onbekend

13-11-2014

Officiele bekendmakingen, d.d. 18 december 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING MARKTGELDEN 2015

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 8 september 2014, nr. 121/2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015.

 

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam ‘marktgelden’ worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats voor de uitoefening van de markthandel, daaronder begrepen de diensten die in verband hiermee door of vanwege de gemeente worden verleend.

Artikel 2 Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van degene die een standplaats heeft ingenomen.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan:

Voor de markten Voor de

met uitzondering markt

van die op op

zaterdag zaterdag

 • 1.

  voor het innemen van een standplaats,

  per strekkende meter in beslag

  genomen ruimte € 2,80 € 3,80

  tenzij deze ruimte een diepte heeft van

  meer dan 2,75 m, in welk geval voor de

  grotere diepte per m² wordt berekend

  een bedrag van € 1,80 € 2,30

 • 2.

  voor het innemen van een standplaats

  door een houder van een vaste stand-

  plaats, per kwartaal, per strekkende

  meter in beslag genomen ruimte € 27,85 € 38,20

  tenzij deze ruimte een diepte heeft

  van meer dan 2,75 m, in welk geval voor

  de grotere diepte per m² wordt berekend

  een bedrag van € 17,70 € 22,80

 • 3.

  De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten zijn eveneens van toepassing op de ten behoeve van een voertuig ingenomen ruimte, indien dit voertuig uitsluitend dient tot opslag van goederen tijdens de markturen.

 • 4.

  Voor het berekenen van de rechten wordt van de in dit artikel bedoelde ingenomen ruimte een gedeelte van een strekkende meter of van een vierkante meter voor een gehele strekkende of vierkante meter gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten als bedoeld in artikel 3, lid 1, worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  De rechten als bedoeld in artikel 3, lid 2, worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld, als bedoeld in artikel 3, lid 1, moet worden voldaan op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Het marktgeld, als bedoeld in artikel 3, lid 2, is invorderbaar in één termijn, die vervalt veertien dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 6 Ontheffing en vermindering

 • 1.

  Ingeval het marktgeld voor een kwartaal is voldaan en door bijzondere omstandigheden, behoudens vakantie, van de standplaats voor tenminste 3 opeenvolgende weken geen gebruik kan worden gemaakt, wordt ontheffing verleend over zoveel tiende gedeelten van het overeenkomstige artikel 3, lid 2, berekende bedrag als er dagen zijn waarop van de standplaats, geen gebruik is gemaakt.

 • 2.

  Bij vervanging wordt aan de houder van een vaste standplaats geen vermindering verleend van per kwartaal geheven marktgeld.

  Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   De Verordening marktgelden 2014, vastgesteld op 15 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

  • 4.

   Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2015’.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 13 november 2014

  De raad voornoemd,

  de griffier, de voorzitter,