Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Tarieventabel leges 2015 (versie 2)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel leges 2015 (versie 2)
CiteertitelTarieventabel leges 2015 (versie 2)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 2 en 9 van de Legesverordening 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-201501-07-2015Onbekend

28-04-2015

Officiele bekendmakingen d.d. 27 mei 2015

2015-502188

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel leges 2015 (versie 2)

Tarieventabel leges 2015 (versie 2)

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 2 en 9 van de Legesverordening 2015;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende gewijzigde Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2015

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

(vervallen)

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijziging zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Huwelijksvoltrekking/partnerregistratie

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.1.1

op maandag t/m donderdag van 09.00 t/m 11.00 uur

€ 207,60

1.1.1.2

op maandag t/m donderdag van 12.00 t/m 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 t/m 11.00 uur

€ 298,55

1.1.1.3

op dinsdag om 08.30 en 09.00 uur in de trouwkamer van het Stadhuis

€ 0,00

1.1.1.4

vrijdag van 12.15 t/m 16.00 uur

€ 449,15

1.1.1.5

buiten de in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 aangegeven tijdstippen op

1.1.1.5.1

maandag t/m donderdag

€ 356,50

1.1.1.5.2

vrijdag

€ 507,85

1.1.1.5.3

zaterdag

€ 659,20

1.1.1.6

Voor de voltrekking van een huwelijk op een andere locatie dan het Raadhuis/Stadhuis geldt een toeslag van:

€ 0,00

1.1.1.7

Voor het benoemen van Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, niet zijnde Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd door de gemeente Apeldoorn, wordt een bedrag in rekening gebracht van

€ 105,00

Trouwboekje

1.1.2

Het tarief bedraagt voor:

1.1.2.1

het verstrekken van een trouwboekje

€ 15,50

1.1.2.2

het verstrekken van een trouwboekje in een leren omslag

€ 31,05

Getuigen

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

€ 12,45

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag instellen van een onderzoek in de bij de afdeling Burgerzaken berustende registers van de burgerlijke stand, per inlichting

€ 4,95

Uittreksel/afschrift

1.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand of het verstrekken van een verklaring van huwelijkstoestemming is conform de tarieven zoals deze zijn bepaald in het Legesbesluit Burgerlijke Stand.

Bij de vaststelling van deze tarieventabel bedraagt:

1.1.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand conform het legesbesluit Burgerlijke Stand

€ 12,70

1.1.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van huwelijkstoestemming conform de onder c genoemde stukken van het Legesbesluit Burgerlijke Stand

€ 22,60

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende reisdocumenten en identiteitskaarten is conform het maximumtarief zoals dit door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld.

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,11

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,11

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.3

van een reisdocument voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,11

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 53,07

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,48

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,31

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,48

1.3.1.2

tot het vernieuwen van een rijbewijs voor 75-jarigen en ouder en voor aanvragers in het bezit van een medische indicatie waarvoor de geldigheidsduur wordt beperkt

€ 35,80

1.3.2

Het tarief als bedoeld in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 wordt , indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag - anders dan door overmacht - niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met:

€ 23,05

1.3.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1.1 en 1.3.1.2 worden bij een spoedaanvraag verhoogd met een bedrag van:

€ 34,10

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisregistratie personen (GBP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van een uittreksel voor een persoon

1.4.2.1.1

indien digitaal aangevraagd

€ 8,00

1.4.2.1.2

indien afgenomen aan de balie of schriftelijk aangevraagd

€ 13,00

1.4.2.2

tot het verstrekken van een uittreksel voor meerdere personen

1.4.2.2.1

indien digitaal aangevraagd

€ 9,65

1.4.2.2.2

indien afgenomen aan de balie of schriftelijk aangevraagd

€ 14,65

1.4.2.3

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 8,00

1.4.2.4

tot het verstrekken van gegevens aan instellingen c.q. organisaties met een godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal of weldadig doel dan wel voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit, per verstrekking

€ 1,55

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.3.1

om een selectie van personen uit het geautomatiseerde GBP-bestand per standaardselectie

€ 845,30

1.4.3.1.1

vermeerderd per aantal te selecteren personen van:

1 t/m 500 met

€ 65,25

501 t/m 1.000 met

€ 130,50

001 t/m 1.500 met

€ 195,80

501 t/m 2.000 met

€ 261,05

001 t/m 2.500 met

€ 326,30

501 t/m 3.000 met

€ 391,65

001 t/m 3.500 met

€ 456,90

501 t/m 4.000 met

€ 522,15

001 t/m 5.000 met

€ 587,40

001 t/m 155.000 met

€ 652,65

1.4.3.1.2

vermeerderd met:

indien afgedrukt op etiketten per 50 stuks

€ 6,50

indien de selecties verstrekt worden op CD

€ 22,65

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de GBP voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 8,95

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bijzondere inlichtingen onafhankelijk van het resultaat, die worden verstrekt over niet met naam of adres aangeduide personen of groepen van personen, waarvoor de GBA moet worden doorlopen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 8,95

1.4.6

Het tarief bedraagt voor inzage door middel van een afschrift van de eigen GBP-persoonslijst

€ 6,55

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

niet van toepassing

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

niet van toepassing

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014

€ 24,55

1.7.1.1.1

een aanvulling op de onder 1.7.1.6 genoemde verordening, per bladzijde

€ 0,15

1.7.1.2

beleidsnota's met

1.7.1.2.1

minder dan 15 bladzijden

€ 3,05

1.7.1.2.2

15 of meer bladzijden, doch minder dan 25 bladzijden

€ 6,75

1.7.1.2.3

25 of meer bladzijden

€ 10,40

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Gemeentelijk beperkingenregister

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 13,60

Kadaster

1.8.2

Het tarief voor het verstrekken van kadastrale informatie bedraagt het perceel

€ 13,60

Digitale geometrische informatie

1.8.3

Het tarief voor het verstrekken van digitale informatie uit het geometrisch basisbestand bedraagt per ha:

1.8.3.1

voor bebouwde gebieden

€ 54,40

1.8.3.2

voor industriegebieden

€ 27,20

1.8.3.3

voor landelijke gebieden

€ 13,60

Uitzetten rooilijnen en peilhoogten

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitzetten van een rooilijn en/of de peilhoogte

1.8.4.1

voor de bouw van een woning per woning

€ 139,05

1.8.4.2

voor de bouw van elk ander bouwwerk als bedoeld in 1.8.4.1

€ 245,35

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 12,70

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een diploma

€ 8,85

1.9.4

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 8,05

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat

€ 16,00

vermeerderd met het bedrag voor gemaakte fotokopieën

10.2

Onverminderd het bepaalde in 1.10.1 bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

10.2.1

een als afschrift gewaarmerkte kopie uit de burgerlijke stand/DTB's van een in het gemeentearchief berustende authentieke akte

€ 7,80

10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een fotokopie van archiefbescheiden per pagina:

10.3.1

gemaakt door medewerker CODA met een formaat A4 of folio

€ 0,40

10.3.2

gemaakt door medewerker CODA met een formaat A3

€ 0,70

10.3.3

zelfbediening A4 (boeken uit kenniscentrum)

€ 0,15

10.3.4

zelfbediening A3

€ 0,30

10.3.5

gemaakt met een reader-printer formaat A2 (inclusief handelingskosten)

€ 5,00

10.3.6

gemaakt met een reader-printer formaat A4

€ 1,15

10.3.7

gemaakt met een reader-printer formaat A3

€ 1,50

10.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een opdracht tot het leveren van foto's bedraagt

10.4.1

bij een formaat van 10x15 cm

€ 7,05

10.4.2

bij een formaat van 13x18 cm

€ 8,35

10.4.3

bij een formaat van 15x20 cm

€ 12,50

10.4.4

op 80 grams papier zwart/wit of kleur bij een formaat van A4

€ 1,40

10.4.5

op 80 grams papier zwart/wit of kleur bij een formaat van A3

€ 2,70

10.4.6

op 160 grams papier zwartwit of kleur bij een formaat van A4

€ 3,25

10.4.7

op 160 grams papier zwartwit of kleur bij een formaat van A3

€ 4,50

10.4.8

voor het digitaliseren van een foto, niet zijnde een luchtfoto, voor privé-gebruik

€ 15,00

10.4.9

voor een luchtfoto voor uitsluitend privé-gebruik bij een formaat van 20x25 cm

€ 30,00

10.4.10

voor een luchtfoto voor uitsluitend privé-gebruik bij een formaat van 24x30 cm

€ 40,00

10.4.11

voor een luchtfoto voor uitsluitend privé-gebruik bij een formaat van 30x40 cm

€ 60,00

10.4.12

voor een luchtfoto voor uitsluitend privé-gebruik bij een formaat van 40x50 cm

€ 80,00

10.4.13

voor een luchtfoto voor uitsluitend privé-gebruik bij een formaat van 50x60 cm

€ 110,00

10.4.14

voor een luchtfoto voor uitsluitend privé-gebruik bij een formaat van 60x80 cm

€ 180,00

10.4.15

voor het digitaliseren van een luchtfoto voor uitsluitend privé-gebruik

€ 60,00

Voor het verzenden van een gedigitaliseerde luchtfoto via internet (wetransfer)

worden geen meerkosten in rekening gebracht; voor het verzenden op cdrom wordt

een bedrag van € 5,00 extra in rekening gebracht

10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exemplaar van archiefbescheiden behorende bij een bouw- en/of omgevingsvergunning:

als fotokopie bij een formaat van:

10.5.1

A4

€ 1,15

10.5.2

A3

€ 1,50

10.5.3

A2

€ 9,45

10.5.4

A1

€ 13,45

10.5.5

A0

€ 17,45

De prijzen voor de formaten A2 en A0 worden vermeerderd met € 0,50 per 10 cm lengte kopie, gerekend vanaf het startbedrag.

Voor het verzenden van kopieën van archiefbescheiden en bouwtekeningen wordt een bedrag van € 10,80 in rekening gebracht.

als gedigitaliseerd exemplaar op USB van de klant of te verzenden via internet (wetransfer) bij een formaat van:

10.5.6

een tekening, ongeacht het formaat

€ 18,00

10.5.7

A4

€ 1,15

10.5.8

A3

€ 1,50

10.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk internet bedraagt per afdruk

10.6.1

zwart/wit

€ 0,15

10.6.2

kleur

€ 0,30

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Omzettingsvergunning

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1 van de Verordening voor kamerverhuurpanden juncto artikel 30, eerste lid, sub c van de Huisvestingswet

€ 422,85

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1 van de Verordening voor kamerverhuurpanden juncto artikel 30, eerste lid, sub c van de Huisvestingswet

€ 331,70

11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op naam van een andere rechthebbende overschrijven van een eerder verleende omzettingsvergunning

€ 48,20

11.4

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in 1.11.1 en 1.11.2 deze aanvraag wordt ingetrokken, voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 85,40

12.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 42,70

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

niet van toepassing

Hoofdstuk 14

(Markt)standplaatsen

Commerciële standplaatsvergunning

14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning op grond van artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening 2014:

14.1.1

voor het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op gemeentegrond

€ 486,90

14.1.2

voor het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op particuliere grond

€ 324,60

14.1.3

voor het innemen van een standplaats voor één of meer (aaneensluitende) dagen op gemeente- of particuliere grond

€ 81,15

14.1.4

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 1.14.1.1 en 1.14.1.2 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 121,70

14.1.5

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 1.14.1.1 en 1.14.1.2 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.

Wachtlijst markten

14.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor plaatsing op de wachtlijst voor een vaste marktstandplaats, per markt

€ 28,05

14.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsverzoek tot handhaving op de wachtlijst voor een vaste marktstandplaats, per markt

€ 16,80

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

15.1.1

een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet of een besluit op grond van de Winkeltijdenverordening

€ 121,70

15.1.2

een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet of een besluit op grond van de Winkeltijdenverordening voor een geheel kalenderjaar

€ 608,60

15.1.3

toestemming om een in de artikel 1.15.1.2 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 81,25

15.1.4

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een in de artikelen 1.15.1.1 en 1.15.1.2 bedoelde ontheffing

€ 81,25

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Aanwezigheidsvergunning

16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen bedraagt:

16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 22,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 90,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

16.2

Vangt de belastingplicht aan gedurende het kalenderjaar, dan worden de leges geheven over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand wordt gerekend voor een volle

Loterijvergunning

16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 56,80

Exploitatievergunning

16.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelhal, als bedoeld in art 2: 40A van de Algemene plaatselijke verordening 2014, bedraagt

€ 1.379,45

16.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelgelegenheid, als bedoeld in art 2: 39 van de Algemene plaatselijke verordening 2014, bedraagt

€ 2.028,70

16.6

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 1.16.4 en 1.16.5 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 202,85

Hoofdstuk 17

(vervallen)

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 502,30

18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met (exclusief de privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten)

€ 1,17

18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met (exclusief de privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten)

€ 0,92

Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:

18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 502,30

18.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

18.3

(vervallen)

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 47,75

19.2

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor het berijden van het voetgangersdomein per dag

€ 19,10

tot een maximum per maand van

€ 106,90

19.3

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van RVV-ontheffingen anders dan het berijden van het voetgangersdomein per dag

€ 19,10

tot een maximum per maand van

€ 106,90

19.4

tot het verkrijgen van een permanente ontheffing van een geslotenverklaring of het berijden van het voetgangersdomein

€ 106,90

19.5

tot het verkrijgen van een duplicaat van een verloren ontheffing

€ 16,85

19.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een ontheffing voetgangersdomein

€ 16,85

19.7

tot het verkrijgen van een vervangende pas voor de bediening van de automatische afsluitelementen na verlies of onbruikbaar raken (anders dan door normaal gebruik of slijtage) van de oude pas

€ 19,10

19.8

Gehandicaptenparkeerkaart

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 49 van het Besluit Administratieve bepalingen wegverkeer bedraagt voor:

19.8.1

het aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder 1x in de 5 jaar

€ 83,00

19.8.2

het aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als passagier 1x in de 5 jaar

€ 83,00

19.8.3

het aanvragen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder 1x in de 5 jaar

€ 83,00

19.8.4

het aanvragen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart als passagier 1x in de 5 jaar

€ 83,00

19.8.5

het wijzigen van de naam van de persoon op een reeds verstrekte gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart

€ 19,00

19.8.6

het vervangen van een gehandicaptenparkeerkaart in verband met diefstal of verlies

€ 56,00

19.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 83,00

19.8.8

Het tarief voor het omzetten van een bestuurderskaart naar een passagierskaart (zowel Europees als gemeentelijk) bedraagt

€ 27,00

Parkeervergunningen

19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de parkeerverordening 2010:

19.9.1

voor een bewoners parkeervergunning

€ 20,50

19.9.2

voor een zakelijke vergunning (inclusief part-time)

€ 90,65

19.9.3

voor een parkeervergunning anders dan bedoeld in onderdelen 1.19.9.1 en 1.19.9.2

€ 31,00

19.9.4

voor het aanbrengen van een wijziging in een bewonersvergunning

€ 6,85

19.9.5

voor het aanbrengen van een wijziging in een zakelijke vergunning (inclusief part-time)

€ 13,60

19.9.6

voor het aanbrengen van een wijziging in een vergunning als bedoeld in onderdeel 1.19.9.3

€ 6,85

Hoofdstuk 20

Diversen

Verklaring in het bijzonder belang van de aanvragers

20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring, waarvan de afgifte door particulieren kan worden verlangd

€ 8,05

20.2

Inzamelmiddelen (vervallen)

Historische informatie

20.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van historische informatie over (bedrijfsmatige) activiteiten op locaties bij een kadastrale oppervlakte van het te beoordelen perceel van:

20.3.1

0 - 0,1 ha

€ 190,40

20.3.2

0,1 - 0,5 ha

€ 244,80

20.3.3

0,5 - 1 ha

€ 312,80

20.3.4

1 ha of meer

€ 367,20

Naturalisatie

20.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie en/of optie is conform het tarief, zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij de vaststelling van deze tarieventabel is dit voor een aanvraag:

20.4.1

betreffende een enkelvoudig verzoek in de hoge tariefgroep

€ 829,00

20.4.2

betreffende een gemeenschappelijk verzoek in de hoge tariefgroep

€ 1.058,00

20.4.3

betreffende een enkelvoudig verzoek in de lage tariefgroep

€ 617,00

20.4.4

betreffende een gemeenschappelijk verzoek in de lage tariefgroep

€ 847,00

20.4.5

betreffende een optieverklaring

€ 177,00

20.4.6

betreffende een optieverklaring gemeenschappelijk

€ 301,00

20.4.7

betreffende meenaturaliserende (minderjarige) kinderen

€ 122,00

20.4.8

betreffende meeopterend minderjarige

€ 21,00

Algemeen

20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

20.5.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,75

20.5.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

20.5.2.1

voor minder dan 6 kopieën

€ 0,00

20.5.2.2

voor 6 tot en met 13 kopieën

€ 4,70

20.5.2.3

voor meer dan 13 kopieën, per kopie

€ 0,35

20.5.2.4

Met (foto)kopieën als genoemd onder 1.20.5.2. en 1.20.5.2.1 t/m 1.20.5.2.3 worden gelijkgesteld gedigitaliseerde kopieën die zijn aangemaakt van stukken als bedoeld onder 1.20.5.2 waarvan het origineel niet in digitale vorm beschikbaar is. Met een kopie wordt bedoeld één afdruk in A4 formaat.

20.5.3

een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 17,70

20.5.4

indien op aanvraag een beschikking op een CD wordt aangeleverd, wordt het desbetreffende tarief, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, verhoogd met

€ 17,70

20.5.5

stukken of uittreksels, die op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina

€ 0,80

met een minimum van

€ 3,30

20.5.6

Te laat ingediende aanvragen ingevolge artikel 1.3 van de Algemene plaatselijke verordening 2006 kunnen, als niet wordt besloten deze buiten behandeling te laten, worden behandeld volgens een spoedprocedure. Het extra tarief voor het volgen van deze spoedprocedure bedraagt, onverminderd de overige bepalingen in deze tarieventabel:

€ 60,00

20.5.7

Het tarief voor het printen van een bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel in verband met het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag bedraagt:

€ 3,00

Afdrukken betreffende bouwwerken

20.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk/vergroting van een op microfilm opgenomen bouwwerk

€ 12,20

Kosten bestemmingsplan/structuurplan

20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

20.7.1

een plan in procedure

20.7.1.1

indien er sprake is van maximaal 20 pagina's (exclusief plankaarten)

€ 11,95

20.7.1.2

indien er sprake is van meer dan 20 pagina's wordt het onder 1.20.7.1.1 bepaalde tarief vanaf pagina 21 per pagina verhoogd met

€ 0,10

20.7.2

een onherroepelijk plan

20.7.2.1

indien er sprake is van maximaal 20 pagina's (exclusief plankaarten)

€ 24,10

20.7.2.2

indien er sprake is van meer dan 20 pagina's wordt het onder 1.20.7.2.1 bepaalde tarief vanaf pagina 21 per pagina verhoogd met

€ 0,10

Plankaart

20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een plankaart per exemplaar:

A0-formaat gekleurd

€ 17,10

A1-formaat gekleurd

€ 11,45

A2-formaat gekleurd

€ 5,95

A3-formaat gekleurd

€ 3,10

A4-formaat gekleurd

€ 1,55

Huisnummering

20.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

20.9.1

tot het verstrekken van een huisnummer, per nummer

€ 85,40

20.9.2

tot het verstrekken van meerdere nummers bij de onder 1.20.9.1 genoemde aanvraag per extra nummer

€ 6,00

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

A. “standaard” bouwwerken:

Bij het berekenen van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt voor de in dit artikel genoemde bouwwerken voor de bepaling van het legesbedrag uitgegaan van de vierkante meters berekend volgens NEN 2580 (oppervlakteberekening bouwwerken) en de in dit artikel genoemde tarieven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

Dit artikel is van toepassing in het geval van nieuwbouw. Onder nieuwbouw wordt tevens verstaan de uitbreiding (het vergrote gedeelte) van een gebouw en het geheel of gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw waarbij meer dan 60% van de uitwendige scheidingsconstructie wordt verwijderd c.q. vernieuwd

In het geval waarin een omgevingsvergunning bestaat uit meerdere activiteiten waarvoor zowel artikel 2.3.1.1 als artikel 2.3.1.2 van toepassing is wordt het hoogste bedrag van één van deze categorieën in rekening gebracht

Artikel 2.3.1 is van toepassing indien het gebruiksoppervlak meer bedraagt dan 50% van het brutovloeroppervlak

De hoofdgebruiksfunctie is de functie met de grootste gebruiksoppervlakte van een gebouw

Het legesbedrag voor de categorieën 1 t/m 4 wordt per gebouw per perceel berekend. Hierbij is een gebouw een zo groot mogelijk bouwwerk dat voor mensen toegankelijke geheel of gedeeltelijk (met minimaal twee wanden) omsloten ruimte vormt. Bij de bepaling van de leges worden (ondergeschikte) bouwdelen van het gebouw als een carport, een luifel/veranda, balkon of een niet-besloten galerij niet meegerekend (tenzij deze afzonderlijk in het betreffende artikel worden genoemd)

De leges voor categorie 5 worden per gebouw of bouwwerk berekend. Hierbij wordt het vloeroppervlak bestemd voor parkeren voor motorvoertuigen en het vloeroppervlak dat hier ten dienste van staat berekend als gebruiksoppervlakte

De leges voor categorie 6 worden per stuk, per lengte eenheid, inhoud of per oppervlakte bepaald. Hierbij is het oppervlak de grootste maat van het object of bouwwerk. Oppervlakte en vloeroppervlakte worden daarbij aangemerkt als gebruiksoppervlakte. De gebruikte eenheden worden naar boven afgerond (dus geen decimalen)

Alle (al dan niet gemeten) maten worden per gebruiksfunctie naar boven afgerond op hele vierkante meters (dus geen decimalen)

Onder “carport” wordt verstaan: een overkapping die niet geheel is omsloten met wanden bestemd voor het stallen van motorvoertuigen en die ten dienste staat van een woonfunctie

Onder “luifel/veranda” wordt verstaan: een overkapping aan een gebouw met een breedte van meer dan 1m en die niet geheel is omsloten met wanden

Onder een "overkapping" wordt verstaan: een overdekt bouwwerk met maximaal één gesloten wand

Een buitenberging is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte en is niet gelegen binnen de thermische begrenzing van een gebouw

Onder een gebouw met agrarische functie wordt verstaan:

een gebouw voor het bedrijfsmatig houden van dieren; en/of

een gebouw voor het stallen van voertuigen en/of opslaan van goederen voor de eigen bedrijfsvoering t.b.v. het houden van dieren en/of telen van gewassen (niet zijnde een loonbedrijf)

Het gebruiksoppervlak van een gemeenschappelijke ruimte van een gebouw wordt per verdieping aan de gebruiksfunctie met het grootste aantal m² toegerekend

Indien de gebruiksfunctie of gebruiksoppervlakte niet of niet juist is vermeld wordt deze door deze door het bevoegde gezag bepaald

De leges worden per aanvraag verhoogd met € 400,-- (het aanvangstarief)

Het maximaal te betalen bedrag per aanvraag is € 500.000,--

Genoemde bedragen zijn in euro’s per m² gebruiksoppervlak voor de betreffende functie, tenzij anders vermeld

Indien aanvrager aantoont dat de leges (minus het aanvangstarief) berekend volgens artikel 2.1.1.1 6% of meer van de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig 2.1.1.2 bedragen worden de leges in dat geval verlaagd tot 6% van de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig 2.1.1.2

Categorie 1 Wonen

Vrijstaande woning of woning gelegen op of in een gebouw niet zijnde een woongebouw

2.1.1.1.1

Van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van de gebruiksfunctie “wonen” (inclusief beroeps- of bedrijfsmatig medegebruik van de woning en/of het bijgebouw), met uitzondering van overige gebruiksfuncties als zijnde een buitenberging, bedragen de leges

€ 45,00

Twee onder één kapwoningen, geschakelde woningen, rijtjeswoningen en woonwagens

2.1.1.1.2

Van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van de gebruiksfunctie “wonen” (inclusief beroeps- of bedrijfsmatig medegebruik van de woning en/of het bijgebouw), met uitzondering van overige gebruiksfuncties als zijnde een buitenberging, bedragen de leges

€ 40,00

Woongebouw

2.1.1.1.3

Van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van de gebruiksfunctie “wonen”, met uitzondering van overige gebruiksfuncties als zijnde een buitenberging en ruimten voor het stallen van motorvoertuigen, bedragen de leges

€ 42,00

Uitbreiding aan of het vergroten van een woning of woongebouw

Voor het vergroten van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” bedragen de leges

2.1.1.1.4

         Indien de uitbreiding 400 m² gebruiksoppervlak of minder bedraagt

€ 45,00

2.1.1.1.5

         Indien de uitbreiding meer dan 400 m² gebruiksoppervlak bedraagt, bedragen de leges voor zover deze de 400 m² gebruiksoppervlak te boven gaan

€ 42,00

Recreatiewoning

2.1.1.1.6

Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) bestemd voor recreatief wonen met de gebruiksfunctie “logies” niet zijnde gelegen in een logiesgebouw en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van deze functie, met uitzondering van een buitenberging, bedragen de leges

€ 45,00

Bijgebouw en buitenberging ten dienste van een woonfunctie met uitzondering van een woongebouw

Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met de gebruiksfunctie “overige gebruiksfuncties” bedragen de leges

2.1.1.1.7

         Indien de buitengevels uitsluitend bestaan uit stalen gevelbeplating, glas, gaas/spijlen en het gedeelte van een gebouw waarvan het gebruiksoppervlak niet volledig is omsloten met wanden

€ 5,00

2.1.1.1.8

         Indien de buitengevels bestaan uit een enkelvoudige ongeïsoleerde constructie van hout, staal of gelijkwaardig niet zijnde steenachtig materiaal

€ 10,00

2.1.1.1.9

         In alle overige gevallen

€ 20,00

Verhoging van de leges in geval van een gebouw (en/of vergroten van een gebouw) met een woonfunctie voor zorg

2.1.1.1.10

Voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een woonfunctie voor zorg worden voor deze woonfuncties de in dit artikel genoemde bedragen per m² gebruiksoppervlak verhoogd met

€ 5,00

Vermindering van leges (met uitzondering van een woongebouw)

Voor de bouw van meerdere woningen (en/of het vergroten van meerdere woningen), recreatiewoningen inbegrepen, worden de leges als bedoeld in deze categorie vermenigvuldigd met

2.1.1.1.11

         Voor de 2e t/m de 20e woning

0,75

2.1.1.1.12

         Voor de 21e t/m 50e woning

0,70

2.1.1.1.13

         Voor de 51e woning en verder

0,65

Voor de toepassing van de artt. 2.1.1.1.11 t/m 2.1.1.1.13 worden de woningen gerangschikt van de woning met de grootste gebruiksoppervlakte (nr. 1) tot de woning met de kleinste gebruiksoppervlakte

Categorie 2 Maatschappelijk en economisch

Algemeen

2.1.1.1.14

Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met de gebruiksfuncties:

€ 42,00

winkelfunctie

kantoorfunctie

sportsfunctie

onderwijsfunctie

logiesfunctie

bijeenkomstfunctie

celfunctie

gezondheidszorgfunctie

bedragen de leges:

Indien van een gebouw (en/of vergrote deel van het gebouw) de gebruiksfuncties van deze categorie de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw is, worden (aanwezige) ondergeschikte gebruiksfuncties uit categorie 3 en 4 tot de hoofdgebruiksfunctie gerekend indien de totale gebruiksoppervlakte van deze ondergeschikte gebruiksfuncties minder is dan 30%

Verhoging van leges van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een “gezondheidszorgfunctie” met bedgebied

2.1.1.1.15

Voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied worden de leges van deze gebruiksfunctie per m² gebruiksoppervlak verhoogd met

€ 5,00

Vermindering van leges van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een gebruiksfunctie “sportfunctie” of “winkelfunctie”

2.1.1.1.16

In afwijking van het bepaalde in 2.1.1.1.14 bedragen de leges voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een verblijfsruimte met de gebruiksfunctie “sportfunctie” en/of “winkelfunctie” met een gebruiksoppervlakte die groter is dan 200 m², voor die ruimte(n) voor zover deze de 200m² te boven gaan:

indien de gebruiksoppervlakte meer dan 200 m² en minder dan 2.000 m² bedraagt

€ 29,00

2.1.1.1.17

Indien de gebruiksoppervlakte 2.000 m² of meer bedraagt voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan

€ 19,00

2.1.1.1.18

Voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een verblijfsruimte met de gebruiksfunctie “sportfunctie” die gebruikt wordt als rijhal voor paarden, wordt voor de berekening van het legesbedrag deze ruimte beschouwd als overige gebruiksfunctie en bedragen de leges voor die ruimte

€ 10,00

Categorie 3 Industrie en overige gebruiksfuncties

Van een gebouw (en/of vergroten van een gebouw) met de gebruiksfunctie “industrie en/of overige gebruiksfuncties” bedragen de leges:

2.1.1.1.19

         Indien de buitengevels uitsluitend bestaan uit stalen gevelbeplating, glas, gaas/spijlen en het gedeelte vaneen gebouw waarvan het gebruiksoppervlak niet volledig is omsloten met wanden

€ 4,00

2.1.1.1.20

         Indien de buitengevels hoofdzakelijk bestaan uit een enkelvoudige ongeïsoleerde constructie van hout, staal, steen of ander gelijkwaardig materiaal

€ 8,00

In alle overige gevallen bedragen de leges

2.1.1.1.21

         Indien de gebruiksoppervlakte 500 m² of minder bedraagt

€ 23,00

2.1.1.1.21a

         Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² en minder dan 2.000m² bedraagt

€ 18,00

2.1.1.1.22

         Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt, voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan

€ 13,00

Indien van een gebouw (en/of vergrote deel van het gebouw) de gebruiksfuncties van deze categorie de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw is, worden (aanwezige) ondergeschikte gebruiksfuncties uit categorie 2, 4 of 5 tot de hoofdgebruiksfunctie gerekend indien de totale gebruiksoppervlakte van deze ondergeschikte gebruiksfuncties minder is dan 10%

Categorie 4 Agrarisch

Agrarische gebouwen

Van een bedrijfsgebouw (en/of het vergroten van een bedrijfsgebouw) met een agrarische functie met de gebruiksfunctie “industrie en/of overige gebruiksfunctie” en de gebouwen die ten dienste staan van deze bedrijfsvoering en die niet worden benoemd in categorie 6 bedragen de leges:

2.1.1.1.23

         Indien de buitengevels uitsluitend bestaan uit stalen gevelbeplating, glas, gaas/spijlen en het gedeelte vaneen gebouw waarvan het gebruiksoppervlak niet volledig is omsloten met wanden

€ 4,00

         Indien de buitengevels hoofdzakelijk bestaan uit een enkelvoudige ongeïsoleerde constructie van hout, staal, steen of ander gelijkwaardig materiaal

2.1.1.1.24

o       Indien de gebruiksoppervlakte 2.000m² of minder bedraagt

€ 8,00

2.1.1.1.25

o       Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2000 m² bedraagt, bedragen de leges voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan

€ 5,00

         In de buitengevels hoofdzakelijk bestaan uit geïsoleerde gevels

2.1.1.1.26

o       Indien de gebruiksoppervlakte 2.000 m² of minder bedraagt

€ 10,00

2.1.1.1.27

o       Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt bedragen de leges voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan

€ 5,00

2.1.1.1.28

Indien een gebouw wordt voorzien van een mestkelder bedragen de leges per m² bruto vloeroppervlak van die kelder

€ 2,00

Indien van een gebouw (en/of vergrote deel van het gebouw) de gebruiksfuncties van deze categorie de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw is, worden (aanwezige) ondergeschikte gebruiksfuncties uit categorie 2, 3 of 5 tot de hoofdgebruiksfunctie gerekend indien de totale gebruiksoppervlakte van deze ondergeschikte gebruiksfuncties minder is dan 10%

Kassen

Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met de gebruiksfunctie “industrie en/of overige gebruiksfuncties” bestemd voor het beroepsmatig kweken of telen van gewassen bedragen de leges

2.1.1.1.29

         Indien de buitengevels en het dak hoofdzakelijk bestaan uit glas

€ 3,00

2.1.1.1.30

         Indien de buitengevels en het dak hoofdzakelijk bestaan uit folie

€ 1,50

In het geval (de uitbreiding van) een gebouw in deze categorie tevens één of meer ondergeschikte gebruiksfuncties betreft uit categorie 2 en 3 wordt de gebruiksoppervlakte van de onderschikte gebruiksfunctie(s) hier meegerekend indien de gebruiksoppervlakte minder is dan 3%

Categorie 5 Parkeren

Van een gebouw/bouwwerk (en/of uitbreiding van een gebouw/bouwwerk) met de gebruiksfunctie “het stallen van motorvoertuigen” als zijnde een parkeergarage, parkeerdek of parkeergelegenheid onder een gebouw, niet zijnde een bijgebouw of een kelder van een woning, bedragen de leges:

In het geval het een parkeergarage/parkeerkelder betreft die geheel of gedeeltelijk is omsloten met wanden en waarbij zonodig aangetoond is dat de afvoer van rook bij brand in de parkeerruimte op een mechanische wijze moet worden afgevoerd en/of gebruik wordt gemaakt van een (automatische) blusvoorziening:

2.1.1.1.31

         Indien de gebruiksoppervlakte 2.000 m² of minder bedraagt

€ 23,00

2.1.1.1.32

         Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt, bedragen de leges voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan

€ 18,00

2.1.1.1.33

In het geval het een parkeergarage/parkeerkelder betreft die niet of gedeeltelijk is omsloten met wanden en waarbij zonodig aangetoond is dat de afvoer van rook bij brand in de parkeerruimte op een natuurlijke wijze kan worden afgevoerd zonder dat gebruik gemaakt wordt van een (automatische) blusvoorziening

€ 12,00

2.1.1.1.34

In het geval het een parkeerdek betreft als zijnde een niet overdekt deel van een gebouw

€ 9,00

2.1.1.1.35

In het geval het een parkeergelegenheid betreft onder een gebouw welke niet omsloten is door wanden

€ 4,00

Indien van een gebouw/bouwwerk (en/of vergrote deel van het gebouw/bouwwerk) de gebruiksfuncties van deze categorie de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw is, worden (aanwezige) ondergeschikte gebruiksfuncties uit categorie 2 of 3 tot de hoofdgebruiksfunctie gerekend indien de totale gebruiksoppervlakte van deze ondergeschikte gebruiksfuncties minder is dan 10%

Categorie 6

De leges van bouwwerken die niet binnen de nieuwbouw en/of uitbreiding zijn gelegen en die gelijktijdig met bouwwerken als genoemd in deze tabel worden aangevraagd, worden als volgt bepaald:

voor een (erf)afscheiding per strekkende meter

2.1.1.1.36

         In geval het een houten constructie betreft

€ 2,50

2.1.1.1.37

         In geval het een gemetselde of betonnen constructie betreft

€ 6,00

2.1.1.1.38

         In geval het een combinatie van metselwerk, hout, gaas, stalenraster etc. betreft

€ 2,00

2.1.1.1.39

         In geval het gaas, staalmatten, schapenhekwerk etc. betreft

€ 2,00

2.1.1.1.40

         In geval het een stalen constructie betreft

€ 4,00

2.1.1.1.41

In het geval dat de (erf)afscheiding 1 meter of lager bedraagt worden de leges vermenigvuldigd per meter met

0,5

2.1.1.1.42

Voor draaiende delen (poorten) geldt het materiaal als zijnde een hekwerk (erfafscheiding) vermenigvuldigd met

2

2.1.1.1.43

voor een paardenbak per m2 oppervlak

€ 4,00

2.1.1.1.44

voor een lichtmast per stuk

€ 30,00

2.1.1.1.45

voor een carport/overkapping/veranda/luifel die ten dienste staan van een gebouw als genoemd in de categorieën 1, 2 of 5 per m2 overdekt vloeroppervlak

€ 5,00

2.1.1.1.46

voor een carport/overkapping/veranda/luifel die ten dienste staan van een gebouw als genoemd in de categorieën 3 en 4 per m2 overdekt vloeroppervlak

€ 4,00

2.1.1.1.47

voor een niet-overdekt zwembad per m2 oppervlak

€ 12,00

voor een dakkapel

2.1.1.1.48

         t/m een breedte van 4 meter

€ 150,00

2.1.1.1.49

         Vanaf vier meter voor zover deze de vier meter te boven gaat per meter

€ 30,00

2.1.1.1.50

voor een dakopbouw waarbij geen vergroting van het brutovloeroppervlak van de gebruiksfunctie plaatsvindt per strekkende meter

€ 64,00

2.1.1.1.51

voor een dakraam per stuk

€ 40,00

2.1.1.1.52

voor een silo voor voer/kunstmest per m³

€ 4,00

2.1.1.1.53

voor een mestkelder die geen deel uitmaakt van een gebouw per m2 oppervlak

€ 6,00

2.1.1.1.54

voor een mestplaat per m2 oppervlak

€ 1,00

2.1.1.1.55

voor een sleufsilo bestaande uit alleen een vloer per m2 oppervlak

€ 1,00

2.1.1.1.56

voor een sleufsilo bestaande uit een vloer met wanden per m2 oppervlak

€ 2,00

2.1.1.1.57

Voor een laad- en losplaats per m2 oppervlak

€ 1,00

Voor een reclame in het geval van

2.1.1.1.58

         Een reclamebord/reclameletters (bij losse belettering wordt de maatvoering bepaald a.d.h.v. een denkbeeldige rechthoek getrokken om de buitenkant van de belettering) per m2 reclameoppervlak

€ 7,00

2.1.1.1.59

         Een lichtreclame (bij losse belettering wordt de maatvoering bepaald a.d.h.v. een denkbeeldige rechthoek getrokken om de buitenkant van de belettering) per m2 oppervlak reclameoppervlak

€ 16,00

2.1.1.1.60

         Reclamezuil t/m een hoogte van 5 meter per stuk

€ 110,00

2.1.1.1.61

         Reclamezuil hoger dan 5 meter per stuk

€ 300,00

2.1.1.1.62

Vlaggenmast per stuk

€ 16,00

2.1.1.1.63

Banier per stuk

€ 16,00

2.1.1.1.64

Voor een damwand/keerwand per strekkende meter

€ 8,00

Voor het vernieuwen/aanbrengen van gevelbekleding (hout, staal etc.) op een bestaande onderconstructie per m2 geveloppervlak

2.1.1.1.65

        Tot een oppervlakte van 10 m² of minder

€ 30,00

2.1.1.1.66

         Bij een oppervlakte van meer dan 10 m² voor zover dit de 10 m² te boven gaat

€ 3,00

2.1.1.1.67

Voor het vernieuwen/aanbrengen van wanden en gevels en buitenkozijnen (gemeten maximale buitenwerkse maat van het kozijn) per m2 geveloppervlak

€ 15,00

2.1.1.1.68

(vervallen)

2.1.1.1.69

Voor (schotel)antennes per stuk

€ 45,00

Voor een speeltoestel

2.1.1.1.70

         Met een grondoppervlakte van 5 m² of minder per stuk

€ 30,00

2.1.1.1.71

         Met een grondoppervlakte van meer dan 5 m² per stuk

€ 100,00

B. “niet-standaard” bouwwerken:

2.1.1.2

Onder de bouwkosten die niet in bovenstaande tabel zijn genoemd wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in par. 1 eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dat normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. In de bouwkosten is begrepen de omzetbelasting ongeacht of de belastingplichtige de omzetbelasting terzake al dan niet op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor aftrek in aanmerking kan brengen;

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.5

In behandeling nemen: hiermee wordt bedoeld het moment van indienen, dat wil zeggen als voor de aanvrager een ontvangstbevestiging is gemaakt waarin vermeld staat dat een aanvraag is ontvangen.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning, afgifte verklaring vergunningvrij bouwen en/of gebruiken.

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om middels vooroverleg/conceptaanvraag de haalbaarheid van een plan te (laten) onderzoeken het tarief zoals bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3 met dien verstande dat het tarief voor de activiteit "bouwen" 25% van het tarief als bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3 bedraagt

2.2.2

Wanneer het vooroverlegplan/de conceptaanvraag zoals bedoeld in 2.2.1 binnen twintig weken na bekendmaking van het eindresultaat over de haalbaarheid van het plan wordt vervolgd met een officiële aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, worden de leges zoals bedoeld in 2.2.1 verrekend met de leges als bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3.

2.2.3

Heffing van leges als bedoeld in 2.2.1 blijft achterwege voor wat betreft de activiteit "bouwen" als bedoeld in artikel 2.3.1 en het vooroverlegplan/de conceptaanvraag niet aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn voorgelegd.

2.2.4

om afgifte van een verklaring omtrent vergunningvrij bouwen en/of gebruiken als bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

€ 100,00

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

• de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft

• en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,

berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

Activiteit "bouwen"

2.3.1.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het een “standaard” bouwwerk betreft als bedoeld in artikel 2.1.1.1 worden de leges overeenkomstig artikel 2.1.1.1 bepaald

2.3.1.2

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het een “niet-standaard” bouwwerk betreft als bedoeld in artikel 2.1.1.2 bedraagt het tarief

€ 16,50 voor elke € 500,-- bouwkosten

Met een minimum van

€ 400,00

2.3.1.3

De leges ingevolge het bepaalde onder titel 2 hoofdstuk 2.3.1.2 worden bepaald op basis van de bouwkosten, die naar boven worden afgerond op € 500,--

2.3.1.4

De leges ingevolge het bepaalde onder titel 2 hoofdstuk 2.3.1.2 bedragen maximaal € 500.000,--

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.2.1

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

200%

2.3.2.2

Het bepaalde onder 2.3.2.1 is eveneens van toepassing op de activiteiten als bedoeld in de artikel 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.5

2.3.3

Activiteit ''het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald''

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wabo, bestaand uit het slopen van een pand dat in een bestemmingsplan is aangeduid als karakteristiek pand, bedraagt het tarief:

€ 228,10

2.3.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op andere werken en werkzaamheden dan bedoeld onder 2.3.3.1 bedraagt het tarief:

€ 228,10

Activiteit ''gebruik van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan''

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º, van de Wabo van toepassing is:

€ 205,00

2.3.4.1b

in het geval artikel 4, lid 9 van bijlage II Bor van toepassing is en er geen sprake is van reeds vastgesteld beleid op grond waarvan omgevingsvergunning voor de afwijking kan worden verleend, worden de leges als bedoeld in artikel 2.3.4.1a verhoogd met

€ 1.000,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo van toepassing is en er al een ruimtelijke onderbouwing ((voor)ontwerp bestemmingsplan, vastgesteld bestemmingsplan, door de gemeenteraad vastgestelde notitie etc.) aanwezig is:

€ 1.040,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo van toepassing is en er geen ruimtelijke onderbouwing ((voor)ontwerp bestemmingsplan, vastgesteld bestemmingsplan, door de gemeenteraad vastgestelde notitie etc.) aanwezig is, bedraagt het tarief:

€ 1.000,00

vermeerderd met:

2.3.4.3.1

indien de bouw- en/of uitvoeringskosten maximaal € 100.000,-- bedragen:

€ 10.600,00

2.3.4.3.2

indien de bouw- en/of uitvoeringskosten meer dan € 100.000,-- bedragen maar minder dan € 500.000,--:

€ 16.100,00

2.3.4.3.3

indien de bouw- en/of uitvoeringskosten meer dan € 500.000,-- bedragen: de werkelijke kosten met een minimum van:

€ 21.700,00

2.3.4.3.4

indien de aanvraag alleen betrekking heeft op een wijziging van gebruik van gronden en opstallen: de werkelijke kosten met een minimum van:

€ 10.600,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking):

€ 205,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 708,25

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is (afwijking exploitatieplan):

€ 366,25

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is (afwijking voorbereidingsbesluit):

€ 402,00

Activiteit "brandveilig gebruik"

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 260,00

vermeerderd met een toeslag van € 0,46 per m² gebruiksoppervlak

2.3.6

(vervallen)

Activiteit ''het vellen of doen vellen van houtopstanden''

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief voor één of meer bomen met een totale stamomtrek

2.3.7.1

van 65 t/m 95 cm

€ 31,66

2.3.7.2

96 t/m 125 cm

€ 47,77

2.3.7.3

meer dan 125 cm

€ 56,93

2.3.7.4

Het tarief als bedoeld in 2.3.7 bedraagt, in het geval het meerdere bomen betreft, de som van de leges per individuele boom als bedoeld in 2.3.7.1 t/m 2.3.7.3

tot een maximum van

€ 155,97

2.3.7.5

In afwijking van artikel 2.3.7.1 t/m 2.3.7.4 worden geen leges in rekening gebracht indien de aanvraag betrekking heeft op een dode boom die wordt genoemd op de gemeentelijke lijst van bijzondere bomen

2.3.7.6

In afwijking van artikel 2.3.7.1 t/m 2.3.7.4 worden geen leges in rekening gebracht indien de aanvraag betrekking heeft op de kap van één of meer kastanjes met de kastanjebloedingsziekte

Overschrijven omgevingsvergunning

2.3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op naam van een andere rechthebbende overschrijven van een eerder verleende vergunning:

€ 45,90

Aanvraag in fasen

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.9.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.9.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Advies

2.3.10

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 708,25

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.11

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo (handelingen in beschermde natuurgebieden en/of handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten):

€ 708,25

2.3.11.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 708,25

2.3.11.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 708,25

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

2.4.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van de betreffende activiteit. De teruggaaf bedraagt:

2.4.1.1

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 2.3.1.1 en 2.3.1.2 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.

2.4.2

Indien een vergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 op verzoek van de aanvrager geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, voordat daarvan gebruik is gemaakt, bestaat naar evenredigheid aanspraak op teruggaaf van 50%van de geheven leges, mits het verzoek daartoe is ingediend binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning.

2.4.3

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 deze aanvraag leidt tot het niet verder behandelen op grond van artikel 4:5 juncto artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges.

2.4.4

Een aanspraak op restitutie van de leges als bedoeld in onderdeel 2.3.4.3 ontstaat, afhankelijk van de werkzaamheden die op dat moment zijn verricht, tot een maximum van 50% van het onder 2.3.4.3 genoemde tarief in de volgende gevallen;

2.4.4.1

de gemeenteraad verleent geen medewerking tot het afgeven van een (voorgenomen) verklaring van geen bedenking;

2.4.4.2

vanwege overwegende bezwaren die op de aanvraag zijn ingediend, wordt de omgevingsvergunning met betrekking tot het afwijken als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo niet verleend;

2.4.4.3

indien de aanvrager het verzoek vanwege dringende redenen intrekt.

2.4.5

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.5, 2.3.7 en 2.3.8 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 5

Wijziging omgevingsvergunningen als gevolg van wijziging project

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 57,75

vermeerderd met de leges voor het meerdere die overeenkomstig 2.3.1.1 en/of 2.3.1.2 worden bepaald.

Titel 3

Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Horecavergunning

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, een andere dan bedoeld in onderdeel 3.1.2

€ 1.069,04

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning alcoholvrij bedrijf, voor het verstrekken van alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, op grond van artikel 2.33A van de Algemene plaatselijke verordening 2014

€ 556,85

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning zoals bedoeld in artikel 3.1.2

€ 305,44

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 81,10

3.1.4

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.1.2 en 3.1.3 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 305,44

3.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding wijziging leidinggevende op grond van artikel 30a van de Drank-en Horecawet

€ 114,54

3.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet

€ 76,36

Vergunning sluitingstijd horecabedrijven

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2,29 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014:

3.1.5.1

Op maandag tot en met vrijdag

€ 162,30

Op zaterdag en zondag

€ 121,70

3.1.5.2

Indien sprake is van een incidentele aanvraag als bedoeld in artikel 2.30 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014, per aanvraag

€ 121,70

3.1.6

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.

Hoofdstuk 2

Evenementenvergunning

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006:

3.2.1

voor het houden van een eenmalig klein evenement

€ 26,80

3.2.2

voor het houden van een eenmalig middelgroot evenement

€ 147,30

3.2.3

voor het houden van een eenmalig groot evenement

€ 696,20

3.2.4

voor het houden van kleine en middelgrote evenementen gedurende een jaar in een inrichting

€ 267,80

3.2.5

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 3.2 deze aanvraag leidt tot het niet verder behandelen, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.

3.2.6

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 3.2.2 en 3.2.3 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 voor zover het betreft het incidenteel plaatsen van een object anders dan een uitstalling of een terras

€ 40,55

3.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om wijzigingen aan te brengen in een vergunning voor een middelgroot of groot evenement.

€ 40,55

Ontheffing geluidsapparatuur

3.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing van geluidsapparatuur als bedoeld in artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014

€ 81,10

Ontheffing Zondagswet

3.2.10

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in de Zondagswet bedragen

€ 60,85

Verkeersregelaars

3.2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

3.2.11.1

een aanstelling als verkeersregelaar voor een jaar als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009

€ 26,55

3.2.11.2

een aanstellingsbesluit verkeersregelaars voor een evenement als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009

€ 15,95

Straatartiesten

3.2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een straatartiest

€ 190,90

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Seksinrichting/escortbedrijf

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het exploiteren van een seksinrichting, als bedoeld in art. 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening 2014

€ 1.379,50

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het exploiteren van een Escortbedrijf, als bedoeld in art. 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening 2014

€ 649,06

3.3.3

Indien voor de aanvraag als bedoeld in artikel 3.3.1 en 3.3.2 een vereenvoudigde procedure gevolgd kan worden, bedraagt het tarief

€ 284,00

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

niet van toepassing

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

niet van toepassing

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening (vervallen)

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Verordening op peuterspeelzalen

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een peuterspeelzaal

€ 15,60

Opstijgen en landen heteluchtballonnen en helikopters

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 5, lid 6 van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen Luchtvaartterreinen ten aanzien van helikopters en artikel 10, lid 2 van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen Luchtvaarttereinen ten aanzien van hete lucht ballonnen.

3.7.2.1

voor het eenmalig opstijgen van een luchtballon

€ 60,85

3.7.2.2

voor het opstijgen van een luchtballon gedurende één jaar

€ 146,05

Vergunning afleveren van vuurwerk

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014

€ 405,75

Bibob advies

3.7.4

Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de onderdelen 3.1.1 t/m 3.1.4, 1.16.1 t/m 1.16.3 en 3.3.1 t/m 3.3.3 van deze tarieventabel een BIBOB-advies wordt ingewonnen, worden de daar genoemde tarieven verhoogd met

€ 973,75

Gedoogbeschikking coffeeshop

3.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor het exploiteren van een coffeeshop, op grond van het op artikel 13b van de Opiumwet gebaseerde gemeentelijke coffeeshopbeleid

€ 2.290,80

3.7.5.1

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.7.5 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 458,16

Smart-, head- en growshops

3.7.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een vergunning voor het exploiteren van een smart-, head- of growshop als bedoeld in artikel 2:38B van de Algemene plaatselijke verordening 2014.

€ 1.379,50

3.7.6.1

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.7.6 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 202,85

Betaald voetbal

3.7.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een éénmalige vergunning, als bedoeld in artikel 2:26a van de Algemene plaatselijke verordening 2014 bedraagt

€ 324,60

Inzamelen geld of goederen

3.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om geld of goederen in te zamelen als bedoeld in artikel 5:13 van de APV 2014 (collecte);

€ 15,95

Diverse objecten op de weg

3.7.9

Het tarief bedraagt van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

3.7.9.1

voor het hebben van een uitstalling of voor het plaatsen van winkelwagens

€ 202,85

3.7.9.2

voor het hebben van een terras

€ 486,90

3.7.9.3

voor het plaatsen van reclame displays of 60x40 borden (art. 2:10 Algemene plaatselijke verordening 2014)

€ 81,15

3.7.9.4

voor het incidenteel plaatsen van een uitstalling en een terras

€ 121,70

3.7.9.5

voor zover daarvoor niet onder 3.7.9.1 t/m 3.7.9.4 een tarief is opgenomen

€ 95,20

3.7.9.6

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.7.9.1 en 3.7.9.2 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 121,70

Ontheffing verbod op vuur in open lucht

3.7.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben als bedoeld in artikel 5.34 van de APV 2014.

€ 40,60

Citeertitel

Deze tarieventabel wordt aangehaald als "tarieventabel leges 2015 (versie 2)".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015

de secretaris, de burgemeester,