Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Huisregels bezoekers stadhuis 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuisregels bezoekers stadhuis 2003
CiteertitelHuisregels voor bezoekers stadhuis
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-200306-02-2020nieuwe regeling

01-07-2003

Weekend Totaal, 2003-07-23

collegevoorstel 362400

Tekst van de regeling

Intitulé

Huisregels bezoekers stadhuis 2003

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende Huisregels ten aanzien van bezoekers van het stadhuis van de gemeente Apeldoorn.

 

1 Werkingssfeer

 • 1.1

  De ‘Huisregels ten aanzien van bezoekers van het stadhuis van de gemeente Apeldoorn’ (hierna: Huisregels) gelden voor de volgende ruimten:

  • a.

   alle voor bezoekers vrij toegankelijke ruimten in het stadhuis, zijnde de ruimten waarvan de toegangen niet elektronisch of anderszins worden bewaakt en welke daardoor in principe vrij zijn te betreden voor bezoekers;

  • b.

   alle andere ruimten in het stadhuis, zijnde de niet-vrij toegankelijke ruimten in het stadhuis, ongeacht of bezoekers zich hierin geautoriseerd (met toestemming) of niet-geautoriseerd (zonder toestemming) bevinden.

 • 1.2

  De Huisregels laten onverlet de publiekrechtelijke bevoegdheden die aan bepaalde gemeentelijke organen toekomen, zoals bijvoorbeeld die welke met betrekking tot het handhaven van de orde in raads- en commissievergaderingen toekomen aan de voorzitter van die vergadering.

 • 1.3

  Voor de vrij toegankelijke ruimten die voor een specifiek gebruik zijn bedoeld, zoals bijvoorbeeld het Stadsinformatiepunt, het Stadswarenhuis, de raadzaal, de commissiekamer, het vergadercentrum, de trouwkamer en dergelijke, kunnen door de beheerder van het stadhuis nadere regels worden gesteld.

 • 1.4

  De toegang tot de parkeergarage onder het stadhuis wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de algemene voorwaarden, welke deel uitmaken van de tussen exploitant en gebruiker c.q. parkeerder gesloten parkeerovereenkomst. Deze Huisregels hebben geen betrekking op de ruimte binnen de parkeergarage.

 • 1.5

  Uitzonderingen op de Huisregels zijn voor het overige alleen mogelijk op basis van schriftelijke toestemming van de beheerder van het stadhuis. Deze schriftelijke toestemming dient te allen tijde aan de beheerder dan wel aan de in het stadhuis aanwezige personen of instanties, die namens de beheerder met taken op het gebied van het beheer van het stadhuis zijn belast, te kunnen worden getoond.

2 Toegankelijkheid

 • 2.1

  Gedurende de voor bezoekers geldende openingstijden van het stadhuis dan wel op de momenten, dat specifieke ruimten voor openbare aangelegenheden worden gebruikt, zijn de vrij toegankelijke ruimten voor iedere bezoeker opengesteld, tenzij de beheerder van het stadhuis hierover afwijkend beslist.

 • 2.2

  Buiten de situaties zoals aangegeven in het vorige artikel is het voor bezoekers van het stadhuis verboden de vrij toegankelijke ruimten te betreden, tenzij het gaat om:

  • a.

   als zodanig aangegeven noodsituaties, zoals rampen en calamiteiten;

  • b.

   situaties waarin door de beheerder van het stadhuis betreding van dergelijke ruimten uitdrukkelijk is toegestaan.

 • 2.3

  De niet-vrij toegankelijke ruimten in het stadhuis mogen alleen betreden worden door bestuurders, ambtelijk personeel en specifiek tot toegang bevoegde (geautoriseerde) personen.

 • 2.4

  Geautoriseerde personen als bedoeld in het vorige artikel kunnen een dag-toegangspas verkrijgen bij de beveiligingsdienst, welke na afloop van het verblijf in het stadhuis aldaar weer dient te worden ingeleverd. Ter zake van het gebruik van de pas kunnen nadere regels worden gesteld.

 • 2.5

  Bezoekers van het stadhuis dienen zich te melden bij één van de in het stadhuis aanwezige receptiebalies, voordat zij zich naar een andere ruimte mogen begeven.

 • 2.6

  Bezoekers die een afspraak hebben met een persoon in een niet-vrij toegankelijke ruimte van het stadhuis, dienen in de burgerzaal van het stadhuis te wachten totdat deze persoon hem of haar ophaalt of laat ophalen. Deze persoon zorgt er ook weer voor dat de bezoeker wordt teruggebracht naar de burgerzaal.

3 Verboden gedragingen

3.1 Algemeen

 • 3.1.1

  Iedere bezoeker van het stadhuis die zich gedraagt op een zodanige wijze dat dit in strijd is met de Huisregels, wordt hier door de beheerder van het stadhuis op gewezen. De beheerder geeft de overtreder vervolgens opdracht om het geconstateerde gedrag te staken. Indien dit wordt geweigerd, of indien andermaal een overtreding wordt geconstateerd, zal de beheerder de overtreder sommeren het stadhuis onmiddellijk te verlaten.

 • 3.1.2

  Indien een bezoeker weigert, na hiertoe door de beheerder te zijn gesommeerd, het stadhuis onmiddellijk te verlaten, wordt de politie ingeschakeld en wordt nogmaals in het bijzijn van de politie gesommeerd het stadhuis onmiddellijk te verlaten. Indien aan deze hernieuwde vordering wederom geen gevolg wordt gegeven, wordt de bezoeker door de politie uit het stadhuis verwijderd. Bovendien wordt een waarschuwing gegeven, welke inhoudt dat een hernieuwd bezoek aan het stadhuis van tevoren moet worden gemeld bij de beveiligingsdienst.

 • 3.1.3

  Indien door de bezoeker aan de in het vorige artikel genoemde waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, of als opnieuw sprake is van handelen in strijd met de Huisregels, wordt de politie ingeschakeld en hem of haar de toegang tot het stadhuis ontzegd. Deze ontzegging houdt in een verbod om het stadhuis gedurende een bepaalde periode te betreden. Overtreding van dit verbod leidt tot verwijdering uit het stadhuis en het doen van aangifte van overtreding van artikel 139 van het Wetboek van Strafrecht (aanklacht wegens lokaalvredebreuk).

 • 3.1.4

  Het doen van aangifte, herhaling van de in het vorige artikel genoemde verwijdering, of het wederom handelen in strijd met de Huisregels leidt tot het ontzeggen van de toegang tot het stadhuis voor een langduriger periode dan die welke is genoemd in het vorige artikel.

3.2 Hinder en overlast

Het is verboden om zich te gedragen op een wijze die als provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend of hinderlijk wordt of kan worden ervaren. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien:

 • a.

  met voorwerpen of vloeistoffen wordt gegooid;

 • b.

  uit het gedrag van de bezoeker blijkt dat deze zich in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs bevindt;

 • c.

  de rust wordt verstoord door het roepen van leuzen;

 • d.

  al dan niet door middel van hulpmiddelen (waaronder mobiele telefoons, audiovisuele apparatuur en dergelijke) overlast wordt veroorzaakt in de vorm van lawaai, licht, geur en dergelijke;

 • e.

  verbale dan wel fysieke bedreigingen worden geuit ten aanzien van andere in het stadhuis aanwezige personen, ongeacht of het andere bezoekers, ambtelijk personeel of bestuurders betreft.

3.3 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het is verboden om:

 • a.

  misbruik te maken van voorzieningen in of aan het stadhuis, dan wel gebruik te maken van voorzieningen op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn;

 • b.

  zich waar dan ook in het stadhuis onnodig of langer dan nodig op te houden;

 • c.

  zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van het stadhuis waar dan ook in het stadhuis goederen neer te zetten of achter te laten;

 • d.

  welke ruimte van het stadhuis dan ook te gebruiken als slaap- en/of rustruimte;

 • e.

  apparatuur, installaties of onderdelen daarvan in of aan het stadhuis in werking te stellen, dan wel de werking daarvan te verminderen of te belemmeren, dan wel de bereikbaarheid daarvan te bemoeilijken;

 • f.

  het stadhuis en/of bijbehorende bouwdelen en inrichtingselementen te beklimmen;

 • g.

  meubilair op een andere wijze te gebruiken dan waarvoor dit is bestemd, dan wel dit te verplaatsen.

3.4 Beschadigingen

Het is verboden om beschadigingen dan wel het risico daarop te veroorzaken, zoals:

 • a.

  het aanbrengen van zaken met behulp van plakband, lijm, stickers, punaises, spijkers, schroeven en dergelijke;

 • b.

  het zich zodanig gedragen dat daardoor schade aan gemeente-eigendommen of eigendommen van derden ontstaat of kan ontstaan.

3.5 Goederen en diensten

Het is behoudens toestemming van de beheerder van het stadhuis verboden om goederen en/of diensten aan te bieden, dan wel daarmee vergelijkbare activiteiten uit te oefenen zoals:

 • a.

  het uitoefenen van een beroep of bedrijf;

 • b.

  het te koop aanbieden van handelswaren;

 • c.

  het maken van reclame of propaganda;

 • d.

  het verspreiden van drukwerken of vlugschriften;

 • e.

  het houden van inzamelingen (waaronder bedelen) of verlotingen;

 • f.

  het houden van publieksenquêtes of tellingen;

 • g.

  het houden van publieke voorstellingen;

 • h.

  het organiseren van evenementen en bijeenkomsten.

3.6 Transportmiddelen en rollend materieel

Het is verboden fietsen, bromfietsen, voertuigen, rolschaatsen en andere transportmiddelen of rollend materieel mee te brengen, mee te voeren dan wel te gebruiken, tenzij het betreft voor het vervoer van goederen noodzakelijke transportmiddelen, dan wel voor mindervaliden noodzakelijke vervoermiddelen.

3.7 Beeld- en/of geluidsopnamen

Het is verboden om beeld- en/of geluidsopnamen van of in de niet-vrij toegankelijke ruimten van het stadhuis te maken. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van of in de vrij toegankelijke ruimten van het stadhuis is toegestaan, mits dit vooraf wordt gemeld aan de beveiligingsdienst. Ter zake van het maken van de opnamen kunnen nadere regels worden gesteld.

3.8 Roken

Het is verboden te roken, tenzij dit plaatsvindt in (een) speciaal daartoe aangewezen en als zodanig kenbare ruimte(n).

3.9 Etenswaren en dranken

Het is verboden etenswaren en dranken te nuttigen, tenzij dit plaatsvindt in (een) speciaal daartoe aangewezen en als zodanig kenbare ruimte(n).

3.10 Alcohol en drugs

Het is verboden alcohol c.q. drugs te gebruiken.

3.11 (Huis-)dieren

Het meebrengen van honden (mits aangelijnd) is toegestaan, op voorwaarde dat ze geen overlast veroorzaken. Het meebrengen van andere (huis-)dieren is verboden.

3.12 Wapens en explosieven

Het is verboden om wapens en/of explosieven, dan wel voorwerpen die als zodanig kunnen worden aangewend, bij zich te hebben, te vervoeren of te gebruiken.

3.13 Vuurwerk en open vuren

Het is verboden om vuurwerk bij zich te hebben, te vervoeren, te gebruiken en om open vuren te ontsteken of aan te houden.

3.14 Afval

Het is verboden om afval van welke aard dan ook te deponeren of achter te laten op andere dan de daarvoor door de beheerder van het stadhuis bestemde en als zodanig kenbare plaatsen.

3.15 Diefstal c.q. ontvreemding

Het is behoudens toestemming van de beheerder van het stadhuis verboden voorwerpen van welke aard dan ook uit het stadhuis mee te nemen.

4 Aansprakelijkheid

 • 4.1

  Iedere bezoeker die welke ruimte van het stadhuis dan ook betreedt, is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij of zij veroorzaakt, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze Huisregels. De gemeente Apeldoorn blijft gevrijwaard voor aanspraken van derden.

 • 4.2

  De gemeente Apeldoorn is niet aansprakelijk voor het zoekraken van door bezoekers van het stadhuis meegebrachte zaken, waaronder in de garderoberuimten opgehangen of achtergelaten kleding.

 • 4.3

  De gemeente Apeldoorn is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers van het stadhuis lijden ten gevolge van gedragingen ten opzichte van elkaar.

5 Toezicht en bevoegdheden

 • 5.1

  Het beheer van het stadhuis berust bij de afdeling Facilitaire Zaken (FaZa). Namens de beheerder kunnen bepaalde daartoe aangewezen personen of instanties belast worden met taken op het gebied van het beheer van het stadhuis. Aanwijzingen van deze personen of instanties, zoals bijvoorbeeld de beveiligingsdienst, rampencoördinatoren, alsmede van gezagsdragers van politie, brandweer, GGD en dergelijke, dienen terstond te worden opgevolgd.

 • 5.2

  Fysiek en dagelijks toezicht ten aanzien van het stadhuis wordt namens de beheerder uitgeoefend door de in het stadhuis aanwezige beveiligingsdienst.

 • 5.3

  Technisch toezicht op het stadhuis en de daarin aanwezige ruimten wordt onder andere uitgeoefend door middel van een videobewakingssysteem. Dit systeem dient behalve voor het registreren van beelden ook voor het bewaren van beelden.

 • 5.4

  De beheerder van het stadhuis is te allen tijde gerechtigd de in het stadhuis binnenkomende telefoongesprekken te controleren en te registreren. Binnenkomende gesprekken kunnen worden bewaard.

 • 5.5

  De beveiligingsdienst is bij gerede twijfel omtrent de bedoelingen van (een) bezoeker(s) gerechtigd deze, tijdens het verblijf in het stadhuis dan wel op het moment van het verlaten of het betreden van het stadhuis, om zijn of haar (hun) legitimatie te vragen dan wel te visiteren.

 • 5.6

  Indien de beveiligingsdienst het vermoeden heeft dat een bezoeker van het stadhuis (een) verboden voorwerp(en) bij zich heeft, kan hij de bezoeker vragen om dit (deze) te tonen. Indien het desbetreffende voorwerp daadwerkelijk een verboden voorwerp blijkt te zijn, zal de bezoeker dit, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, bij de beveiligingsdienst in bewaring dienen te geven.

6 Slotbepalingen

 • 6.1

  Vaststelling van deze Huisregels geschiedt onder gelijktijdige intrekking van de oude ‘Huisregels voor bezoekers van het stadhuis’ welke waren vastgesteld bij besluit van het college d.d. 9 september 1997, nr. 97-37-6.

 • 6.2

  Indien één of meer van de bepalingen van deze Huisregels niet meer rechtsgeldig zijn of zullen worden, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wetgeving, laat dit de overige bepalingen onverlet. In dat geval word(t)en de niet meer geldige bepalingen aangepast dan wel vervangen door (een) nieuwe bepaling(en) die, qua tekst en strekking, zoveel mogelijk overeenkom(t)en met de oude bepaling(en). De aangepaste dan wel nieuwe bepalingen treden niet eerder in werking dan nadat deze zijn vastgesteld door het college.

 • 6.3

  Het bestaan van deze Huisregels wordt kenbaar gemaakt bij alle toegangen tot het stadhuis. Tevens wordt op deze plaatsen vermeld waar de Huisregels kunnen worden ingezien.

 • 6.4

  De Huisregels liggen tenminste ter inzage bij de balies van de receptie en de beveiligingsdienst in de burgerzaal van het stadhuis, de receptiebalie van de dienst Samenleving op de eerste verdieping van het stadhuis en tevens bij het Stadsinformatiepunt in het voormalige postkantoor.

Aldus vastgesteld door het college d.d. 1 juli 2003

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 23 juli 2003

Inwerking getreden d.d. 31 juli 2003