Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

REGELING STIMULERINGSBIJDRAGE GEBRUIK VVE-PEUTERSPEELZALEN 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGELING STIMULERINGSBIJDRAGE GEBRUIK VVE-PEUTERSPEELZALEN 2008
CiteertitelRegeling stimuleringsbijdrage VVE-peuterspeelzalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008nieuwe regeling

25-01-2008

Apeldoorns Stadsblad, 2008-02-13

collegevoorstel 003868599

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING STIMULERINGSBIJDRAGE GEBRUIK VVE-PEUTERSPEELZALEN 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

gelet op het raadsbesluit d.d. 14 oktober 2004, inzake kaderstelling peuterspeelzaalwerk;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Stimuleringsregeling gebruik VVE-peuterspeelzalen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: het college van burgemeesters en wethouders;

 • b.

  VVE-peuterspeelzaal: een peuterspeelzaal die voldoet aan de door de gemeente vastgestelde toewijzingscriteria voor Vroeg- en voorschoolse educatie (hoofdstuk 3.1 van de gemeentelijke Notitie, onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 van 15 januari 2007);

 • c.

  stimuleringsbijdrage: een jaarlijks door de gemeente vast te stellen subsidiebedrag per dagdeel;

 • d.

  VVE-kind: een voor VVE geïndiceerd kind op grond van de doelgroepencategorieën van de gemeentelijke Notitie onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010, dat wil zeggen kinderen waarvan is vastgesteld dat zij een spraak- of taalachterstand hebben;

 • e.

  dagdeel: een aaneengesloten tijd van tenminste 3 uur per ochtend of middag waarop een VVE-programma wordt aangeboden;

 • f.

  VVE-plaats: een voor VVE-kinderen gereserveerde plaats in een VVE-peuterspeelzaal;

 • g.

  groep: minimaal 15 VVE- kinderen onder leiding van 2 leid(st)ers;

 • h.

  houder: degene die een VVE-peuterspeelzaal exploiteert.

Artikel 2 Doel van de regeling

De gemeente wil met het verstrekken van stimuleringsbijdragen het gebruik van VVE-peuterspeelzalen door daarvoor geïndiceerde kinderen bevorderen.

Artikel 3 Hoogte van de stimuleringsbijdrage

 • 1.

  De gemeente kan een stimuleringsbijdrage verlenen in de kosten van de VVE-peuterspeelzaal. De bijdrage bestaat uit een maximaal bedrag per dagdeel.

 • 2.

  Jaarlijks bij de vaststelling van de gemeentebegroting stelt de gemeenteraad het subsidieplafond vast voor deze stimuleringsbijdrage. Het subsidieplafond wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de verhouding 50% materiële kosten en 50% personeelskosten.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Jaarlijks voor 1 september dient de houder van een VVE-peuterspeelzaal een subsidieaanvraag in voor het daaropvolgende jaar met een opgave van het aantal dagdelen.

 • 2.

  Op basis van de ingediende subsidieaanvragen en het maximaal beschikbare subsidiebudget stelt de gemeente het maximale subsidiebedrag per dagdeel en het voorschotbedrag vast per peuterspeelzaal.

 • 3.

  De stimuleringsbijdrage wordt per VVE-peuterspeelzaal bevoorschot op basis van het aantal dagdelen.

 • 4.

  Voor 1 april van het kalenderjaar volgend op het subsidiejaar dient de houder een declaratie in voorzien van het werkelijke aantal dagdelen.

 • 5.

  Binnen 8 weken na indiening van de verantwoording stelt de gemeente de stimuleringsbijdrage vast.

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1.

  Een VVE-kind maakt tenminste 3 keer per week gebruik van de VVE-peuterspeelzaal.

 • 2.

  Een VVE-plaats kan door maximaal 3,3 kinderen per week bezet worden.

 • 3.

  Op de subsidieverlening is de Algemene subsidieverordening van toepassing.

 • 4.

  Voor het overige zijn de bepalingen m.b.t. de peuterspeelzalen in de Verordening Peuterspeelzaalwerk van kracht.

Artikel 6 Termijn afhandeling aanvraag

 • 1.

  De gemeente bevestigt binnen 2 weken de ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  In december ontvangt de houder een voorlopige beschikking op de aanvraag met daarin vermeld het voorschotbedrag en de wijze van betaling.

 • 3.

  Uiterlijk 1 juni ontvangt de houder de beschikking van de stimuleringsuitkering van het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 7 Reikwijdte en duur

 • 1.

  Deze regeling is alleen van toepassing op peuterspeelzalen die een VVE-programma uitvoeren.

 • 2.

  Deze regeling is alleen van toepassing zolang het Rijk aan de gemeente geld beschikbaar stelt voor de uitvoering van een VVE-beleid.

Artikel 8 Terugbetaling

De gemeente zal terugbetaling van de reeds verstrekte stimuleringsbijdrage vorderen, indien

de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt of op enige andere wijze misbruik heeft gemaakt van deze regeling.

Artikel 9 Mandaatverlening

De gemeente draagt de uitvoering van deze regeling op aan de directeur van de dienst Samenleving.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de gemeente.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2008.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling stimuleringsbijdrage gebruik VVE-peuterspeelzalen’.

Aldus vastgesteld door het college d.d. 25 januari 2008

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 13 februari 2008

Inwerking getreden d.d. 1 januari 2008