Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

SUBSIDIEVERORDENING REGIONALE INDICATIE-ADVISERING 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSUBSIDIEVERORDENING REGIONALE INDICATIE-ADVISERING 2004
CiteertitelSubsidieverordening Regionale Indicatie-advisering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-200416-06-2011nieuwe regeling

18-12-2003

Weekend Totaal, 2004-01-16

raadsvoorstel 135/2003

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEVERORDENING REGIONALE INDICATIE-ADVISERING 2004

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 2 december 2003, nr. 135/2003;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening, regelende de subsidiëring van activiteiten van de stichting Regionaal Indicatieorgaan Oost Veluwe.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening.

 • 2.

  Tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het RIO: de stichting Regionaal Indicatieorgaan Oost Veluwe;

 • b.

  AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • c.

  Wvg: Wet voorzieningen gehandicapten;

 • d.

  Zorgindicatiebesluit: besluit waarin opgenomen de wettelijke taak van het RIO, betrekking hebbend op het proces van indicatiestelling van aanmelding tot indicatieadvies voor zorgaanvragen voor de functie Verzorging en Verpleging binnen de AWBZ;

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

 • f.

  indicatieproces: proces bestaande uit acht stappen, te weten:

  • 1.

   informatie en advies;

  • 2.

   aanmelding;

  • 3.

   analyse van de hulpvraag;

  • 4.

   indicatieadvies;

  • 5.

   rechtmatigheidtoets;

  • 6.

   besluit en toewijzing;

  • 7.

   verstrekking;

  • 8.

   bezwaar en beroep;

 • g.

  integratiecoëfficiënt: het aantal geadviseerde producten, gedeeld door het aantal indicatietrajecten. Deze integratiecoëfficiënt wordt in een verhoudingscijfer vertaald.

Artikel 3 Specifieke voorwaarden en bepalingen inzake subsidieverstrekking

 • 1.

  Voor subsidieverstrekking komen in aanmerking de werkzaamheden die het RIO, waarbij de gemeente Apeldoorn is aangesloten, uitvoert en welke voortvloeien uit artikel 9a AWBZ en artikel 7 Wvg.

 • 2.

  Tot de in het eerste lid vermelde werkzaamheden behoren de volgende activiteiten:

  • ·

   het voor de aanvrager kosteloos in behandeling nemen van aanvragen voor zorg en het naar aanleiding daarvan beoordelen of en in welke omvang en met welke urgentie een zorgvragende inwoner van de gemeente Apeldoorn in aanmerking komt voor één of meer bij het Zorgindicatiebesluit aangewezen vormen van zorg;

  • ·

   het voor de aanvrager kosteloos aangeven of een voorziening/voorzieningen voor gehandicapten als bedoeld in artikel 2 Wvg medisch noodzakelijk is/zijn, dan wel mede noodzakelijk is/zijn voor de persoon van de aanvrager afkomstig uit de gemeente Apeldoorn en welke voorziening/voorzieningen mogelijkerwijs vanuit welke categorie van organisaties of personen die zorg of hulp verleend kan worden;

  • ·

   het voor de aanvrager kosteloos aangeven of andere professionele zorg of hulp dan de zorg bedoeld in artikel 2 van het Zorgindicatiebesluit noodzakelijk dan wel mede noodzakelijk is voor een zorgvragende inwoner van de gemeente Apeldoorn en mogelijkerwijs vanuit welke categorie van organisaties of personen die hulp of zorg verleend kan worden;

  • ·

   het op onafhankelijke, objectieve en integrale wijze afgeven van indicatiebesluiten en het hieraan verbinden van een geldigheidsduur.

Artikel 4 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college verstrekt per kalenderjaar een subsidie op basis van de door het RIO ingediende jaarrekening en goedgekeurde begroting.

 • 2.

  In de in het eerste lid bedoelde begroting worden de volgende begrotingsposten onderscheiden: personeel, materieel, afschrijving en overig. De op deze begrotingsposten betrekking hebbende kosten moeten worden omgezet in een gemiddelde trajectprijs. De begroting moet voorts inzage geven in het aantal indicatietrajecten, uitgesplitst naar soort voorziening (Wvg, AWBZ, etc.). De berekening van het aantal indicatietrajecten moet gebaseerd zijn op het gemiddelde van de afgelopen drie jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar.

 • 3.

  De aanvraag om subsidieverstrekking moet worden ingediend vóór 1 mei van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de in het eerste lid bedoelde begroting betrekking heeft.

 • 4.

  De beschikking van het college tot subsidieverstrekking wordt bekendgemaakt uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de beschikking betrekking heeft.

 • 5.

  In de in het vierde lid bedoelde beschikking wordt een onderverdeling gemaakt naar de in de begroting van het RIO onderscheiden kostensoorten.

Artikel 5 Voorschotten

 • 1.

  Het college verstrekt op basis van de beschikking tot subsidieverstrekking voorschotten. De beschikking hiertoe wordt gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverstrekking bekendgemaakt.

 • 2.

  De betaling van de voorschotten vindt plaats in het kalenderjaar waarop de beschikking tot subsidieverstrekking betrekking heeft en wel vóór de 15e van iedere maand voor 1/12 deel.

Artikel 6 Subsidievaststelling

 • 1.

  Na afloop van elk kalenderjaar moet het RIO een financieel en inhoudelijk verslag bij het college indienen. De uiterste inleverdatum hiervoor is 1 april van het jaar volgend op het betreffende kalenderjaar.

 • 2.

  Het financieel verslag dient in elk geval een exploitatierekening en een balans te bevatten. Ook dient het aantal indicatietrajecten te worden weergegeven, uitgesplitst naar soort procedure. Het geheel dient te zijn voorzien van een accountantsverklaring waarin goedkeuring aan de verslaglegging wordt gehecht.

  Het inhoudelijk verslag dient een weergave te bieden van de uitgevoerde activiteiten, de inzet van personele middelen en een kwalitatieve weergave van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 3.

  Het college stelt binnen zestien weken na ontvangst van de gegevens als bedoeld in het eerste lid de subsidie vast. Bij de vaststelling van de subsidie worden het aantal indicatietrajecten en de gemiddelde indicatieprijs per soort voorziening als uitgangspunt genomen.

 • 4.

  Wanneer het bedrag van de subsidievaststelling lager is dan het bedrag van de subsidieverstrekking kan het college bepalen dat het alsdan verschuldigde bedrag wordt verrekend met nog te betalen voorschotten in het lopende dan wel volgende kalenderjaar.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1.

  Het RIO stelt één of meer protocollen vast ingevolge artikel 11 van het Zorgindicatiebesluit.

 • 2.

  Het RIO registreert de wettelijk voorgeschreven gegevens.

 • 3.

  Het RIO voorziet in een privacyreglement.

 • 4.

  Het RIO voorziet in een regeling ter bescherming van gegevens tegen onbevoegd gebruik.

 • 5.

  Ieder kwartaal dient het RIO een tussentijdse rapportage in bij het college. Deze rapportage moet uiterlijk vier weken na afloop van het kwartaal beschikbaar worden gesteld. De rapportage omvat de volgende punten:

  • ·

   de financiële huishouding, waaronder balans, liquiditeit en solvabiliteit;

  • ·

   het aantal indicatietrajecten;

  • ·

   de integratiecoëfficiënt;

  • ·

   het ziekteverzuimpercentage;

  • ·

   activiteiten en uitgaven voortkomend uit robuuste middelen;

  • ·

   de formatieomvang, gesplitst naar overhead en uitvoerend personeel;

  • ·

   het verloop van achterstanden. Overzichten hieromtrent dienen per maand te worden geleverd.

   De rapportage moet zijn voorzien van passende toelichtingen.

 • 6.

  Het RIO is verplicht de door het college gevraagde informatie welke verband houdt met de verstrekte subsidie te leveren.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Subsidieverordening Regionale Indicatie-advisering’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 18 december 2003

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 16 januari 2004

Inwerking getreden d.d. 17 januari 2004