Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

TARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2017 / ANTERIEURE OVEREENKOMST

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2017 / ANTERIEURE OVEREENKOMST
CiteertitelTARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2017 / ANTERIEURE OVEREENKOMST
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

10-11-2016

Officiele bekendmakingen 30 december 2017

2016/003081

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2017 / ANTERIEURE OVEREENKOMST

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d 25 oktober 2016, nr 2016/003081;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Tarievenregeling betaalplannen 2017

 

Artikel 1 Tarieven

1.De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor slechts een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden verleend met toepassing van een herziening van het geldende bestemmingsplan en waarvoor geldt dat de daardoor tot stand te brengen herziening uitsluitend in het belang is van het betreffende bouwwerk, zijn:

a.

indien de bouwsom maximaal € 100.000,- bedraagt:

€ 11.250,-;

b.

indien de bouwsom meer dan € 100.000,- maar minder dan € 500.000,-- bedraagt:

€ 17.000,-;

c.

indien de bouwsom meer dan € 500.000,-- bedraagt: de werkelijke kosten met een minimum van:

€ 22.950,-

 • 2.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen, indien de aanvraag alleen betrekking heeft op een wijziging van gebruik van gronden en opstallen, bedraagt: de werkelijke kosten met een minimum van € 11.250,--.

 • 3.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toepassing te geven aan de procedure behorende bij artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) dan wel aan artikel 3.6 onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt 75% van het in lid 1 onder a, b en c respectievelijk lid 2 genoemde tarief.

 • 4.

  De tarieven als bedoeld in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de gemeenteraad besluit tot afwijzing van de aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen.

 • 5.

  Indien het bestemmingsplan niet als ontwerp in procedure wordt gebracht vanwege overwegende bezwaren die op het plan worden ingediend, zal 50% van het betaalde bedrag worden gerestitueerd.

 • 6.

  Het tarief voor het op basis van een aanvraag vaststellen van een bestemmingplan bedraagt 50% van het in lid 1, onder a, b en c respectievelijk lid 2 genoemde tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waarvoor een integraal bestemmingsplan wordt voorbereid en de betreffende aanvraag procedureel kan worden meegenomen in dat integrale bestemmingsplan.

 • 7.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een principe-aanvraag om te beoordelen of bereidheid bestaat om, eventueel onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan een verzoek met betrekking tot een ruimtelijke ontwikkeling die niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan en waarvoor een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening opgesteld moet worden, bedraagt € 1.015,-.

 • 8.

  Het tarief als bedoeld in lid 7 is niet van toepassing wanneer de beoordeling plaatsvindt als gevolg van een inspraakreactie op een voorontwerp-bestemmingsplan of Nota van Uitgangspunten respectievelijk een zienswijze die omtrent het ontwerp van een integraal bestemmingsplan naar voren is gebracht, mits deze is ingediend binnen de daarvoor opengestelde termijn.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Tarievenregeling betaalplannen 2016’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarievenregeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  De tarievenregeling wordt aangehaald als ‘Tarievenregeling betaalplannen 2017’.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 10 november 2016.

 

De raad voornoemd,

 

drs. A. Oudbier

raadsgriffier

 

drs. J.C.G.M. Berends MPA

voorzitter