Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Regeling Mantelzorgwaardering 2018 (eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Mantelzorgwaardering 2018 (eerste wijziging)
CiteertitelRegeling Mantelzorgwaardering 2018 (eerste wijziging)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2018Onbekend

16-11-2018

Officielebekendmakingen.nl d.d. 14 november 2018

2018-101228
15-11-201830-11-2018Onbekend

17-07-2018

Officielebekendmakingen.nl d.d. 14 november 2018

2018-061715

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING Mantelzorgwaardering 2018, eerste wijziging

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

 

Overwegende

 - dat gelet op de grotere druk die als gevolg van de hervormingen in de zorg op mantelzorgers ontstaat, waarbij het tonen van begrip en respect, erkenning en waardering voor de mantelzorger van groot belang wordt geacht;

- dat gemeenten vanaf 2015 op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 dienen te bepalen op welke wijze zij zorg dragen voor een blijk van waardering voor de mantelzorgers;

- dat het college op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn 2018 bevoegd is hieromtrent nadere regels vast te stellen.

 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn 2018.

 

Besluit:

vast te stellen de navolgende Regeling Mantelzorgwaardering 2018

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Cliënt: een persoon woonachtig in de gemeente Apeldoorn die gebruik maakt van een algemene voorziening, maatwerkvoorziening, overige voorziening, individuele voorziening of door of namens wie een melding is gedaan.

Gebruikelijke zorg: zorg waarvan verondersteld mag worden dat die binnen de leefeenheid gebruikelijk aan elkaar kan worden verleend.

Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Er is sprake van mantelzorg als er langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week hulp wordt geboden.

Standaardformulier: formulier waarmee de aanvraag wordt gedaan.

Zorgvrager: degene die de zorg van de betreffende mantelzorger ontvangt.

 

Artikel 2 Criteria

Een vorm van mantelzorgwaardering kan gegeven worden aan iedereen die mantelzorg biedt conform de definitie van de regeling aan een cliënt die woonachtig is in de gemeente Apeldoorn. Jaarlijks kan maximaal één waardering per mantelzorger worden uitgegeven.

 

Artikel 3 Vorm mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering bestaat uit een geldbedrag € 100,-, onafhankelijk van het aantal aanvragen.

 

Artikel 4 Aanvraag mantelzorgwaardering

  • -

    De waardering mantelzorgers wordt via een standaardformulier aangevraagd door de mantelzorger. Dit formulier dient uiterlijk 31 december 2018 bij het college ingediend te worden;

  • -

    Het college beslist uiterlijk binnen acht weken na sluitingsdatum van 31 december 2018.

 

Artikel 5 Mandaat

De uitvoering wordt belegd bij Stichting De Kap. Stichting De Kap legt verantwoording af over de uitvoering van het mandaat.

 

Artikel 6 Evaluatie

Deze regels worden geëvalueerd.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als Regeling Mantelzorgwaardering 2018.

 

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 juli 2018.