Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Regeling koperssubsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling koperssubsidie
CiteertitelRegeling koperssubsidie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de uitvoeringsregeling Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201111-11-201001-01-2013Onbekend

11-11-2010

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 19 januari 2011

2010-070888

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING KOPERSSUBSIDIE

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN APELDOORN,

overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke regelingen vast te stellen;

 

gelet op:

de Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 7 april 2010, nummer BJZ2010010084, houdende regels met betrekking tot subsidies voor het stimuleren van woningbouwprojecten (Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, derde tranche),

de Besluiten tot verlening van subsidie voor de navolgende projecten namens de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie door de algemeen directeur van SenterNovem blijkens diens brieven van 17 juni 2010:

 • -

  ref. nummer SW02003909, het Besluit tot verlening subsidie voor het project “Amefa-Kwartier Apeldoorn”;

 • -

  ref. nummer SW02003903, het Besluit tot verlening subsidie voor het project “XXL Woningen”;

 • -

  ref. nummer SW02003905, het Besluit tot verlening subsidie voor het project “ Klosters 2 (2e deelfase)”;

 • -

  ref. nummer SW02003901, het Besluit tot verlening subsidie voor het project “Terp 4, fase 2, 29 woningen Vellertsheuvel Zuidbroek te Apeldoorn”;

 • -

  ref. nummer SW02003907, het Besluit tot verlening subsidie voor het project “ Welgelegen Park – Boog Blok 4.2”;

 • -

  ref. nummer SW02003908, het Besluit tot verlening subsidie voor het project “18 woningen Distelvlinderlaan Zuidbroek Apeldoorn (Kroongaarde)”;

 

overwegende, dat het gewenst is ter invulling van de beleidsruimte van het college een subsidieregeling vast te stellen voor de verstrekking van een koperssubsidie ter stimulering van de verkoop van nieuwbouwwoningen in woningbouwprojecten in Apeldoorn, waarvoor namens de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie aan de gemeente een subsidie is verleend krachtens de hierboven vermelde Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, derde tranche;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de uitvoeringsregeling Algemene subsidieverordening;

 

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende Regeling koperssubsidie.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening (Asv) en de uitvoeringsregeling Asv.

 • 2.

  In het kader van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   aangewezen woningbouwproject: een woningbouwproject waarvoor namens de Minister aan de gemeente Apeldoorn een subsidie is verleend krachtens de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, derde tranche;

  • b.

   aanwijzingsbesluit: het besluit van het college van Burgemeester en wethouders d.d. ……., nummer ….. waarin op de aangewezen woningbouwprojecten de onderhavige Regeling koperssubsidie van toepassing wordt verklaard;

  • c.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • e.

   depotovereenkomst: de door de subsidieaanvrager met de notaris die wordt ingeschakeld voor het passeren van de notariële akten terzake de eigendomsoverdracht van de nieuw te bouwen woningen/ appartementen in de aangewezen projecten te sluiten overeenkomst, waarin wordt vastgelegd dat de notaris de uitbetaling van een voorschot aan de eindgebruiker verricht in overeenstemming met deze subsidieregel en de beschikking inzake de subsidieverlening;

  • f.

   eindgebruiker: de koper/ eerste eigenaar van een woning / appartement in een van de aangewezen woningbouwprojecten;

  • g.

   Minister: de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

  • h.

   start bouw: start van de bouwkundige werkzaamheden, bv. slaan van de

  • i.

   eerste paal of de eerste betonstort;

  • j.

   stimuleringsregeling: de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, derde tranche;

  • k.

   subsidieaanvrager: de bouwer/ ontwikkelaar die de woningen in de aangewezen woningbouwprojecten realiseert en daarvoor met de eindgebruiker of de belegger een koop-/aannemingsovereenkomst dan wel voorlopig koopcontract aangaat.

Artikel 2. Werkingssfeer

De regeling is van toepassing op woningen binnen de hiervoor aangeduide zes woningbouwprojecten waarvoor geldt dat de datum van de start bouw ligt voor 1 januari 2011.

Artikel 3. Doelstelling

De subsidie wordt verleend aan de ontwikkelaar/ het bouwbedrijf/ aannemersbedrijf dat de woningen in de hiervoor aangewezen woningbouwprojecten realiseert en met de eindgebruikers een koop-/aannemingsovereenkomst of voorlopig koopcontract aangaat, met als doelstelling het kopen van een nieuwbouwwoning in deze projecten aantrekkelijker te maken.

Artikel 4. Subsidieplafond en bedragen

 • 1.

  Het college stelt het subsidieplafond vast als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb. De hoogte van het plafond krachtens deze regeling aan de subsidieaanvrager per project te verlenen subsidie is gelijk aan de aan de gemeente voor dat project verleende subsidie.

 • 2.

  De vaststelling van de omvang van de subsidie aan de eindgebruikers van de nieuw te bouwen woningen in de aangewezen projecten vindt plaats door de subsidieaanvrager, met dien verstande dat de verdeling van een toegekende subsidie over de eindgebruikers voorafgaand aan de uitbetaling van een voorschot de schriftelijke goedkeuring van het college behoeft.

Artikel 5. Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvraag wordt uiterlijk 1 april 2011 ingediend bij het college en bevat tenminste:

  • a.

   een kopie van de met de eindgebruiker(s) gesloten koop/aanneemovereenkomst(en) of voorlopig(e) koopcontract(en);

  • b.

   een kopie van een identiteitsbewijs van degene(n) die namens de subsidieaanvrager de subsidieaanvraag indient en ondertekent;

  • c.

   een kopie van de inschrijvingsgegevens van de subsidieaanvrager in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidieverlening moet zijn ingediend binnen zes weken na tekening van de koop/aanneemovereenkomst of het voorlopige koopcontract, doch uiterlijk voor 1 april 2011.

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien niet aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a.

   de bouw van alle woningen vóór 1 januari 2011 moet zijn gestart;

  • b.

   bij de start van de bouw een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de subsidieaanvrager of andere betrokkenen bij de bouw moet zijn afgegeven;

  • c.

   de subsidieaanvrager de gemeente onder overlegging van relevante stukken zo spoedig mogelijk in kennis dient te stellen van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet voor 1 januari 2011 plaatsvindt.

Artikel 7. Intrekken subsidieverlening

 • 1.

  De subsidieverlening wordt ingetrokken:

  • a.

   als de subsidieaanvrager een van de in de stimuleringsregeling of subsidiebeschikking aan hem gestelde voorwaarden overtreedt of niet nakomt.

  • b.

   indien de subsidie-aanvrager de aanvraag tot subsidievaststelling niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in artikel 8bij het college indient.

Artikel 8. Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieaanvrager dient binnen zes weken na transport bij de notaris, doch vóór 1 april 2011, een aanvraag tot subsidievaststelling in bij het college;

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend door middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 3.

  Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient een kopie van de getekende koop- /aannemingsovereenkomsten of gesloten voorlopige koopcontracten dan wel een kopie van de notariële akten van levering van de woningen of appartementen/appartementsrechten te worden overlegd.

 • 4.

  De subsidie wordt op nihil vastgesteld als:

  • a.

   de aanvraag tot subsidievaststelling niet is ontvangen voor 1 april 2011;

  • b.

   de subsidieaanvrager geen kopie van de getekende koop- /aannemingsovereenkomsten of gesloten voorlopige koopcontracten dan wel een kopie van de notariële akten van levering overlegt.

Artikel 9 Mandaat

De directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling wordt bevoegd verklaard te beslissen op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze regeling.

Artikel 10. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling koperssubsidie, en treedt in werking op 11 november 2010.

 • 2.

  Deze regeling heeft een tijdelijk karakter en is van kracht tot 1 januari 2013.

   

  Aldus vastgesteld door het college d.d. 11 november 2010

  Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 19 januari 2011

  Inwerking getreden d.d. 20 januari 2011 en wqerkt terug tot 11 november 2010

Toelichting

Inleiding

Het college zet zich in voor de stimulering van nieuwbouwprojecten in de gemeente Apeldoorn.

De gemeente heeft daarom voor diverse nieuwbouwprojecten die binnen de gemeente op stapel staan een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een subsidie krachtens de door het Rijk ingestelde stimuleringsregelingen. Namens de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is nu voor zes projecten een koperssubsidie verleend krachtens de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, derde tranche.

De koperssubsidie regeling is een projectspecifieke regeling welke als doel heeft het kopen van een

nieuwbouwwoning aantrekkelijker te maken door het verstrekken van een subsidie.

Financiering

De Regeling koperssubsidie wordt volledig gefinancierd uit de aan de gemeente krachtens de stimuleringsregeling van de Minister verleende subsidies.

Verlening subsidies

Namens het college wordt aan de ontwikkelaars/ bouwbedrijven die de woningen in de aangewezen projecten gaan bouwen, de subsidie verleend voor de bedragen waarvoor voor de aangewezen projecten door de Minster een subsidie is toegezegd.

De subsidies worden in de vorm van een koperssubsidie aan de individuele eindgebruikers uitbetaald. Dat gebeurt dan door tussenkomst van de notaris die wordt ingeschakeld bij het passeren van de notariële aktes terzake de eigendomsoverdracht van de woningen of appartementen uit het project. Voor alle aangewezen projecten zijn met de ontwikkelaars/ bouwbedrijven die de woningen realiseren concrete afspraken gemaakt over de inzet van de te verlenen subsidie. Door de bouwers van de woningen wordt voor die gevallen met de notaris een depotovereenkomst aangegaan, waarin de uitbetaling van de voorschotbedragen wordt geregeld.

De belangrijkste voorwaarde waaraan de projecten moeten voldoen is dat de bouwkundige

werkzaamheden gestart moeten zijn vóór 1 januari 2011.

Einddatum

De einddatum van de stimuleringsregeling is door de Minister vastgesteld op 1 januari 2013.

De gemeente is verplicht om uiterlijk op 15 juli 2011 de verantwoordingsinformatie aan de Minister te verstrekken. Als de gemeente daaraan niet voldoet, kan de Minister de subsidie intrekken of op een lager bedrag dan de verleende subsidie vaststellen.

Om de regeling tijdig te kunnen uitvoeren, dienen de aanvragen tot subsidievaststelling van de subsieaanvragers door de gemeente voor 1 april 2011 te zijn ontvangen.

De subsidie wordt binnen drie maanden na ontvangst van de verantwoordingsinformatie door de Minister definitief vastgesteld.