Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Ontheffingsregeling berijden voetgangersdomein 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOntheffingsregeling berijden voetgangersdomein 2014
CiteertitelOntheffingsregeling berijden voetgangersdomein 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 2. gelet op artikel 150 van de Wegenverkeerswet 1994;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2014Onbekend

19-06-2014

Officiele bekendmakingen, d.d. 09-07-2014

Onbekend
13-05-201010-07-2014Onbekend

12-03-2010

Apeldoorns Stadsblad d.d. 5 mei 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffingsregeling berijden voetgangersdomein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn:

 

gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 

gelet op artikel 150 van de Wegenverkeerswet 1994;

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze ontheffingsregeling wordt verstaan onder:

a. bewoner: een natuurlijk persoon die volgens de Basis Registratie Personen op een adres in het voetgangersdomein is ingeschreven;

b. binnenstad: het gebied omsloten door de Deventerstraat, Stationsstraat, Kalverstraat, Prins Willem-Alexanderlaan, Wilhelmina Druckerstraat, Vosselmanstraat, Loolaan en Kerklaan;

c. college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

d. eigen parkeerplaats: een parkeerplaats die aan de aanvrager van de ontheffing ter beschikking staat krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;

e. hulpdiensten: ambulancezorg, huisartsenpost, politie en brandweer;

f. mantelzorg: onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis;

g. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

h. onderneming: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die volgens het Handelsregister een vestiging heeft op een adres in het voetgangersdomein;

i. ontheffing: een in de zin van artikel 87 van het RVV 1990 door het college verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan om met een motorvoertuig het voetgangersdomein of een gedeelte daarvan te berijden;

j. ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie ontheffing is verleend;

k. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

l. Regiotaxi Gelderland: een aanvulling op het openbaar vervoer en bedoeld voor iedereen in de gemeente Apeldoorn die niet met het gewone openbaar vervoer kan reizen vanwege een lichamelijke beperking of het ontbreken van openbaar vervoer.

m. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

n. taxivervoer: vervoer zoals bedoeld in paragraaf 1, artikel 1, sub j van de Wet personenvervoer 2000;

o. toegangspas: de elektronische toegangskaart waarmee buiten de venstertijden toegang tot het gebied kan worden verkregen;

p. venstertijden: door het college bij besluit vastgestelde tijden waarin het is toegestaan zonder ontheffing het voetgangersdomein te berijden ten behoeve van het laden en lossen van goederen of het in- en uit laten stappen van passagiers;

q. voetgangersdomein: de zone in de binnenstad van Apeldoorn aangegeven met borden G7 (voetgangersgebied) van bijlage I van het RVV1990.

 

Artikel 2 Aanvraag ontheffing

Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen voor het berijden van het voetgangersdomein.

 

Artikel 3 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag voor een ontheffing.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 4 Voorschriften verbonden aan de ontheffing

1. De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

a. de periode waarvoor de ontheffing geldt;

b. het gebied waarvoor de ontheffing geldt;

c. de naam van de ontheffinghouder of het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing is verleend;

d. een omschrijving van de verboden waarvan ontheffing is verleend.

2. Gedurende de tijden waarop het berijden van het gebied slechts aan ontheffinghouders is toegestaan, is het verboden het gebied te berijden:

a. zonder geldige ontheffing;

 

b. zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van de afgegeven ontheffing (de zijde met het gemeentelogo moet duidelijk leesbaar zijn);

c. in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

4. Als de ontheffing wordt verleend, ontvangt de ontheffinghouder een toegangspas waarmee de toegang tot het voetgangersdomein wordt verkregen.

5. De ontheffing is niet overdraagbaar.

6. De ontheffinghouder meldt wijzigingen in de bij de aanvraag verstrekte gegevens zo spoedig mogelijk aan de gemeente Apeldoorn.

7. Een ontheffing wordt verleend voor de duur van een kalenderjaar.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5 Intrekkings- en wijzigingsgronden

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

a. op verzoek van de ontheffinghouder;

b. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

c. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

d. wanneer de ontheffinghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn ontheffing heeft voldaan;

e. wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

f. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt

Artikel 6 Diefstal, verlies of vermissing

In geval van diefstal, verlies of vermissing van de ontheffing en/of de toegangspas kan een duplicaat worden verkregen.

 

Artikel 7 Ontheffing voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart

Voor houders van een geldige gemeentelijke of geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart geldt een ontheffing voor het berijden van en het parkeren in het voetgangersdomein, voor de periode van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.00 uur tot 11.00 uur. Het motorvoertuig moet duidelijk zichtbaar zijn voorzien van de gehandicaptenparkeerkaart.

 

Artikel 8 Ontheffing voor taxivervoer

Een ontheffing voor het berijden van het voetgangersdomein kan worden verleend aan:

1. Regiotaxi Gelderland voor het halen en brengen van passagiers met een bestemming of vertrekpunt in het voetgangersdomein, voor de periode van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.00 uur tot 11.00 uur;

2. Regiotaxi Gelderland en overig taxivervoer voor het halen en brengen van bewoners van het voetgangersdomein,voor de periode van maandag tot en met zondag vanaf 0.00 uur tot 0.00 uur;

3. Regiotaxi Gelderland en overig taxivervoer voor het halen en brengen van passagiers met bestemming of vertrekpunt Marktplein, voor de periode van maandag tot en met zondag vanaf 0.00 uur tot 0.00 uur.

 

Artikel 9 Ontheffing voor dienstverlening

Een ontheffing voor het berijden van het voetgangersdomein kan worden verleend aan:

1. nutsbedrijven, vuilophaaldiensten, gemeentelijke onderhoudsdiensten e.d. voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden, voor de periode van maandag tot en met zondag vanaf 0.00 uur tot 0.00 uur;

2. geldophaaldiensten, waardetransport en dergelijke voor de noodzakelijke ritten, voor de periode van maandag tot en met zondag vanaf 0.00 uur tot 0.00 uur;

3. huisartsen, verloskundigen en dergelijke voor de noodzakelijke ritten, voor de periode van maandag tot en met zondag van 0.00 uur tot 0.00 uur.

4. hulpdiensten voor de noodzakelijke ritten, voor de periode van maandag tot en met zondag van 0.00 uur tot 0.00 uur.

 

Artikel 10 Ontheffing voor ondernemingen in het voetgangersdomein

Een ontheffing voor het berijden van het voetgangersdomein kan worden verleend aan:

1. een onderneming met één of meerdere eigen parkeerplaatsen, die uitsluitend via het voetgangersdomein bereikbaar zijn, voor de periode van maandag tot en met zondag van 0.00 uur tot 0.00 uur. Per eigen parkeerplaats kan één ontheffing verstrekt worden. De ontheffing staat op naam van de onderneming;

2. een onderneming, die één of meerdere eigen parkeerplaatsen heeft die niet uitsluitend via het voetgangersdomein bereikbaar zijn, voor de periode vanaf 18.00 uur (op donderdag vanaf 21.00 uur) tot 11.00 uur van de daaropvolgende dag. De ontheffing staat op naam van de onderneming;

3. een onderneming, die geen eigen parkeerplaats heeft, voor de periode vanaf 18.00 uur (op donderdag vanaf 21.00 uur) tot 11.00 uur van de daaropvolgende dag. De ontheffing staat op naam van de onderneming.

 

Artikel 11 Ontheffing voor bewoners in het voetgangersdomein

Een ontheffing voor het berijden van het voetgangersdomein kan worden verleend aan:

1. een bewoner met één of meerdere eigen parkeerplaatsen, die uitsluitend via het voetgangersdomein bereikbaar zijn, voor de periode van maandag tot en met zondag vanaf 0.00 uur tot 0.00 uur. Per eigen parkeerplaats kan één ontheffing verstrekt worden. De ontheffing staat op kenteken;

2. een bewoner, die één of meerdere eigen parkeerplaatsen heeft die niet uitsluitend via het voetgangersdomein bereikbaar zijn, voor de periode van 18.00 uur (op donderdag vanaf 21.00 uur) tot 11.00 uur van de daaropvolgende dag. De ontheffing staat op kenteken;

3. een bewoner, die geen eigen parkeerplaatsen heeft, voor de periode vanaf 18.00 uur (op donderdag vanaf 21.00 uur) tot 11.00 uur van de daaropvolgende dag. De ontheffing staat op kenteken.

 

Artikel 12 Incidentele ontheffing voor maximaal drie maanden

Een ontheffing voor het berijden van het voetgangersdomein kan worden verleend aan expeditieverkeer voor de branches vis en viswaren, geneesmiddelen, maaltijd-verstrekkende bedrijven met bezorgdienst, voor de periode vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur met uitzondering van donderdag.

Artikel 13Incidentele ontheffing voor maximaal drie maanden

Een incidentele ontheffing voor het berijden van het voetgangersdomein kan voor maximaal drie maanden worden verleend aan:

1. een toekomstige bewoner in verband met verhuizing;

2. een onderneming voor het uitvoeren van bouw-, reparatie of servicewerkzaamheden binnen het voetgangersdomein;

3. een bewoner, die dringend mantelzorg behoeft (te verklaren door de behandelend arts), met een of meerdere eigen parkeerplaatsen, die uitsluitend via het voetgangersdomein bereikbaar zijn, ten behoeve van de mantelzorger, voor de periode van maandag tot en met zondag vanaf 0.00 uur tot 0.00 uur. De ontheffing staat op kenteken van de mantelzorger.

 

Artikel 14 Incidentele ontheffing voor maximaal één dag

Een incidentele ontheffing voor het berijden van en het parkeren op het Marktplein kan voor maximaal één dag worden verleend aan een bruidspaar ten behoeve van hun huwelijk in het stadhuis of in het voormalige raadhuis. Het bruidspaar ontvangt naar behoefte het benodigde aantal incidentele ontheffingen.

 

Artikel 15 Parkeren

Het college kan een incidentele ontheffing voor het berijden van het voetgangersdomein uitbreiden met een ontheffing voor het parkeren in het voetgangersdomein, indien de aanvrager aantoont dat de nabijheid van het motorvoertuig (in verband met de daarin of daarop geplaatste apparatuur) noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De plaats waarvoor de ontheffing van het parkeerverbod geldt wordt op de ontheffing vermeld.

 

Artikel 16 Toezicht op naleving

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze ontheffingsregeling zijn belast de ambtenaren die krachtens het Wetboek van strafvordering zijn belast met de opsporing van strafbare feiten.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze ontheffingsregeling belast de door het college aangewezen personen.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze ontheffingsregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze ontheffingsregeling vervalt de Ontheffingsregeling berijden voetgangersdomein 2010 .

 • 3.

  Ontheffingen die zijn verleend krachtens de Ontheffingsregeling berijden voetgangersdomein 2010 worden geacht te zijn verleend krachtens deze ontheffingsregeling.

 • 4.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze ontheffingsregeling een aanvraag om een ontheffing op grond van de vervallen Ontheffingsregeling berijden voetgangersdomein 2010 is ingediend en vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze ontheffingsregeling nog niet op die aanvraag is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige ontheffingsregeling toegepast.

   

Artikel 18 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar oordeel van het college leidt tot een niet voorzienbare en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

 

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Ontheffingsregeling berijden Voetgangersdomein 2014.

 

Toelichting bij ontheffingsregeling berijden voetgangersdomein 2014  

Algemene toelichting

Huidige situatie

Vanaf 1982 bestaat in Apeldoorn de situatie dat een aantal straten in het centrale winkelgebied voor autoverkeer heeft gesloten. Vanaf 1994 is dit regime omgezet in een aanwijzing als voetgangersgebied (voetgangersdomein). Hiervoor heeft het college een verkeersbesluit genomen en zijn borden model G7 (voetpad) volgens bijlage 1 van het RVV 1990 aan de randen van het gebied geplaatst. Het doel daarvan is om het gebruik van het gebied door voetgangers te benadrukken, een prettig woon- en winkelklimaat te bevorderen en anderzijds het gebied voldoende bereikbaar te houden voor autoverkeer van bewoners en bedrijven.

 

Om laden en lossen binnen dit gebied mogelijk te maken, is een zogenaamde venstertijd ingesteld, van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 11.00 uur. Dit is een uitzondering op het gebruik van het gebied als voetpad en wordt op de onderborden genoemd.

 

Als gevolg van dit verkeersbesluit is – uitgezonderd de venstertijden - het berijden van en het parkeren in het voetgangersdomein door motorvoertuigen niet toegestaan. Artikel 10 van het RVV 1990 geeft namelijk aan, dat andere bestuurders dan genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 (RVV 1990) de rijbaan (en dus niet het voetpad) gebruiken en op voetpaden niet mogen parkeren.

 

Artikel 87 van het RVV 1990 geeft echter het bevoegd gezag (het college van burgemeester en wethouders) de mogelijkheid ontheffing te verlenen van artikel 10 (RVV1990), waarmee ook het berijden van het voetgangersdomein door motorvoertuigen buiten de venstertijden mogelijk wordt gemaakt. Op grond van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 150 lid 1, kan de ontheffing onder beperkingen worden verleend en kunnen volgens artikel 150 lid 2 aan de ontheffing voorschriften worden verbonden.

 

Dit heeft geresulteerd in een ontheffingsregeling die door het college is vastgesteld. De meest recente versie is op 12 maart 2010 bij besluit p8 nummer 2010-004897 vastgesteld.

 

Om de naleving van het verkeersbesluit en de ontheffingsregeling af te dwingen, heeft de gemeenteraad besloten (raadsbesluit nr. 154/1996 d.d. 17 oktober 1996) op een aantal locaties beweegbare fysieke afsluitingen aan te brengen. Ontheffinghouders hebben de beschikking over een elektronische toegangkaart (toegangspas) waarmee de beweegbare afsluitingen bediend kunnen worden.

 

 

De ontheffing geeft alleen toestemming het voetgangersdomein te berijden, maar geeft - op enkele uitzonderingen na - geen toestemming in het gebied te parkeren.

 

Ontwikkelingen Apeldoornse binnenstad

De gemeenteraad heeft op 18 februari 2010 Regieplan binnenstad vastgesteld. Hierin staan de doelstellingen en ambities voor de Apeldoornse binnenstad voor de komende jaren verwoord. Voor het noordelijke deel van de binnenstad zijn ambities geformuleerd. Met name het uitgaansgebied moet aantrekkelijker worden voor voetgangers om dit gebied beter te laten functioneren. De openbare ruimte in dit gebied wordt in dit kader tevens geheel vernieuwd.

 

Naar aanleiding van het Regieplan heeft het college van B&W op 2 oktober 2013 een verkeersbesluit genomen (nr 27271) om het Beekpark (ten oosten van perceelnr. 17) en de Nieuwstraat (tussen Beekpark en Vosselmanstraat) aan te wijzen als voetgangersgebied. Hiermee wordt het bestaande voetgangerszone vergroot. De nieuwe grens van het voetgangersgebied wordt door verkeersborden en door fysieke middelen (beweegbare paal) aangegeven. Dit verkeersbesluit is de directe aanleiding om de bestaande ontheffingsregeling aan te passen.

 

Gevolgen voor ondernemers/bewoners in het uitgaansgebied

Het vergroten van het voetgangersgebied en het vaststellen van deze ontheffingsregeling heeft een aantal gevolgen voor gebruikers/belanghebbenden uit het gebied:

 • 1.

  Rondrijdend autoverkeer via Roggestraat – Beekpark – Vosselmanstraat is in de nieuwe situatie niet meer mogelijk. Als gevolg hiervan verdwijnt de overlast die dit verkeer veroorzaakt en wordt het Caterplein aantrekkelijker voor voetgangers;

 • 2.

  Ondernemers aan het Beekpark (ten oosten van perceel 17) en Nieuwstraat (tussen Beekpark en Nieuwstraat) zijn voor het laden en lossen aangewezen op de venstertijden en de mogelijkheden die deze ontheffingsregeling biedt. Dit geldt in de praktijk ook voor de ondernemers aan het Caterplein die eerder vanaf het Beekpark/Nieuwstraat hun zaak konden bevoorraden;

 • 3.

  Bewoners en ondernemers in het Beekpark / Nieuwstraat die over een eigen parkeerplaats beschikken moeten een ontheffing aanvragen;

 • 4.

  De bereikbaarheid van de appartementengebouwen aan de Roggestraat, Spijkerstraat en het Beekpark verandert in principe niet, met dien verstande dat het wegrijden in de nieuwe situatie alleen kan via de Roggestraat.

 • 5.

  Het regime dat reeds van kracht is op de Roggestraat en Beekpark (gesloten tijdens uitgaansavonden (do t/m zo. tussen 22.00 – 5.00 h) blijft ongewijzigd van kracht.

 

 

 

 

Toelichting op specifieke artikelen

 

Artikel 4 lid 7

Een ontheffing die in de loop van een jaar wordt verleend is geldig tot en met 31 december van dat jaar.

 

 

Artikel 8 lid 1

Dit artikel is opgenomen om gehandicapten zonder eigen auto dezelfde voorzieningen te bieden als de houders van een gehandicaptenparkeerkaart (artikel 7)

 

 

Artikel 8 lid 2

Dit artikel geeft de bewoners die geen gebruik maken van de Regiotaxi Gelderland, maar wel aangewezen zijn op taxivervoer (b.v. voor bezoek aan een arts of fysiotherapeut) dezelfde mogelijkheden als degenen die wel gebruik maken van Regiotaxi Gelderland.

 

 

Artikel 8 lid 3

Dit artikel is vooral bedoeld voor het kunnen halen en brengen van passagiers bij het hotel op het Raadhuisplein en bij het Stadhuis.

 

 

Artikel 12

De drie branches vis en viswaren, geneesmiddelen, maaltijd-verstrekkende bedrijven met bezorgdienst, zijn in de ontheffingsregeling opgenomen conform de advisering door het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (I.M.K.) in 1997. De tekst van dit advies is bij deze toelichting opgenomen.

 

 

Artikel 13

De incidentele ontheffingen zijn bedoeld voor o.a. aannemers, glasbewassingsbedrijven, service- en reparatiebedrijven.

 

 

Artikel 14

Voor een huwelijk in het stadhuis en in het voormalige raadhuis ontvangt het bruidspaar zonder kosten naar behoefte incidentele ontheffingen voor maximaal één dag. De ontheffingen betreffen het berijden van en het parkeren op het Marktplein tijdens de trouwpartij.

Er worden geen toegangspassen verstrekt, de desbetreffende dynamische palen worden door de gemeente tijdig bediend.

 

 

Artikel 15

Voor de Kapelstraat worden i.v.m. de geringe breedte en de aanwezigheid van de fietsroute geen parkeerontheffingen verstrekt.

Tekst van hoofdstuk 3 (pagina’s 7 t/m 9) en tekst van bijlage 2 van het advies van IMK Nederland (Ruimtelijk-Economische Advisering) van augustus 1997

 

3 REGELINGEN VOOR ONTHEFFINGEN

 

3.1 Algemeen

 

Bij het opstellen van de Eindhovense regeling, die een voorbeeld-functie voor Apeldoorn heeft, is het IMK uitgegaan van een ontheffing in twee stappen. Allereerst is een koppeling gelegd met de locatie en vervolgens met de economische activiteit.

 

Bij de koppeling naar locatie is gekeken welke panden niet via buiten-expeditieterreinen bereikbaar zijn. Uit de inventarisatie bleek dat in Eindhoven twee bouwblokken met winkelpanden (en een aantal individuele panden) alleen maar via het voetgangersgebied bereikbaar waren. Alle andere panden hadden weliswaar een voordeur in het voetgangersdomein, maar bleken via de achterzijde bevoorraad te kunnen worden, zonder dat het expeditie-verkeer door het voetgangersgebied hoefde te rijden.

 

Daarop is in Eindhoven besloten dat alle panden met een bereikbare achterdeur NIET voor een ontheffing in aanmerking komen. Voor Apeldoorn is een vergelijkbare en voorlopige inventarisatie gemaakt. Zie 3.2.

 

Voor de panden die overbleven is een stelsel van richtlijnen opgesteld waarlangs de procedure wel of geen ontheffing loopt. Belangrijk daarin is de branche. Er is een koppeling gelegd met bedrijfseconomische en logistieke karakteristieken van desbetreffend winkelbedrijf. Op basis daarvan is aangegeven wie wel of niet voor een ontheffing in aanmerking kan komen. In 3.3 wordt hier nader aandacht aan besteed.

 

3.2 Ontheffing naar locaties

 

Ook voor de Apeldoornse situatie geldt dat op voorhand al bedrijfspanden uitgesloten kunnen worden. Gezien hun ligging aan een achterterrein komen zij niet voor ontheffing in aanmerking. Zij zijn immers via een andere weg dan het voetgangersgebied bereikbaar.

 

De panden die niet via een “een achterdeur” bereikbaar zijn komen voor een ontheffing in aanmerking mits zij aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Zie tevens 3.3.

 

3.3 Ontheffing naar economische activiteit

 

Na deze eerste locationele selectie blijft een aantal panden over dat via de voordeur en/of het voetgangersgebied bevoorraad moet worden.

 

De mate waarin leveranties na 11.00 uur worden toegestaan is afhankelijk van de aard van de economische activiteit.

 

Detailhandel

Winkelbranches die niet frequent bevoorraad hoeven te worden, geen bederfelijke waren in het assortiment hebben of een bezorgdienst exploiteren komen in principe niet voor een ontheffing in aanmerking. Het betreft vrijwel de gehele non-foodsector, inclusief tabakswaren en alcohol. Deze branches staan in Eindhoven op een zogenaamde “rode lijst”. Deze lijst is ter illustratie als bijlage 2 bijgevoegd.

 

Goed gemotiveerde individuele uitzonderingen op basis van bedrijfseconomische of organisatorische argumenten moeten worden toegestaan. Deernemer zal daartoe een verzoek om ontheffing gemotiveerd moeten indienen, bijvoorbeeld op basis van een accountantsverklaring of een organisatie-advies. Uiteraard zijn de kosten van een dergelijke ondersteuning voor rekening van de ondernemer.

 

In aanmerking voor een ontheffing komen in principe alleen de volgende branches c.q. artikelgroepen:

 • 1.

  vis en viswaren

 • 2.

  geneesmiddelen

 • 3.

  maaltijdverstrekkende bedrijven met bezorgdienst.

 

Dan resteert een groot aantal ander branches: de levensmiddelensector en de “verse” non-foodartikelen (bloemen, planten, kranten en tijdschriften en dieren(-benodigdheden)). In principe moet het mogelijk zijn om winkels met deze assortimenten voor 11.00 uur bevoorraad te hebben, zodat geen beroep gedaan hoeft te worden op een ontheffingsregeling.

 

Echter, de expediteurs kunnen wegens onvoorziene omstandigheden of grote drukte in de logistiek (rond feestdagen) later dan gepland aankomen. Met name voor de levensmiddelen zal dan een (eenmalige) ontheffing verleend moeten worden. Volgens de Warenwet mag namelijk niet met verswaren over straat gelopen worden, dus de expediteurs MOETEN dan wel het winkelgebied in.

 

Voor meer structurele vragen naar ontheffingen verwijzen wij naar de aanpak zoals bij de “rode lijst”is beschreven. Men zal een individuele toetsing op organisatorische en bedrijfseconomische argumenten moeten overleggen.

 

Het geheel overziend kan gesteld worden dat momenteel, gegeven het Apeldoorns winkelaanbod, geen structurele behoefte aan een ontheffing bestaat. Uitzonderingen vormen maaltijdverstrekkende bedrijven met bezorgdienst en de apotheek. In een aantal nader te bepalen individuele gevallen kan ook behoefte bestaan aan een ontheffing. Op dit moment valt niet te voorzien of – en in welke mate- dit zich zal voordoen.

 

Horeca

De horeca komt in beginsel niet voor een ontheffing in aanmerking. Voor de daghoreca (brasserie, lunchroom e.d.) is een ontheffing al helemaal niet nodig; men zal in de regel al voor 11.00 uur bevoorraad zijn. Immers, hun verkoop start tussen 09.00 en 10.00 uur. Uitgezonderd zijn uiteraard bedrijven die een bezorgdienst hebben. Uit oogpunt van de Warenwet mogen zij niet met levensmiddelen over straat lopen. Zij krijgen ontheffing.

 

De avondhoreca (cafés, restaurants, discotheek e.d.), voor zover niet aanwezig in de twee “enclaves” het Caterplein en de van Kinsbergenstraat, zal zich moeten conformeren aan het algemene regiem.

 

Waardetransporten

Uit veiligheidsoverwegingen krijgen waardetransporten een ontheffing. De leveranties en transporten vinden immers op wisselende tijdstippen plaats onder ander wegens het minimaliseren van het overval-gevaar. Dit betekent dat leveranciers aan juweliers ook een ontheffing moeten krijgen.

 

Individuele gevallen

Zoals gezegd, momenteel zijn op basis van de veldwerkzaamheden bij ons op voorhand in Apeldoorn GEEN individuele gevallen bekend die om een ontheffing zullen vragen. Deze kunnen zich echter wel voordoen. Ook hier geldt weer dat een toetsing op bedrijfseconomische en organisatorische aspecten noodzakelijk is.

 

Evaluatie

In het vorengaande is een aantal malen een evaluatie van de maatregelen ter sprake gekomen. Als na ongeveer een jaar een dergelijke evaluatie plaatsvindt is het van belang dat daar een breed scala aan belanghebbenden bij betrokken wordt. In feite kan in zo’n evaluatie alles besproken worden wat belangrijk gevonden wordt. Men moet derhalve niet te beperkt zijn in de opzet van de evaluatie. Op voorhand kunnen wij wel vast aangeven dat onderwerp van discussie kunnen zijn:

 

 • 1.

  het tijdstip van aanvang: 06.00 uur of 07.00 uur,

 • 2.

  de maatregel in de van Kinsbergenstraat,

 • 3.

  eventuele aanpassingen in de ruimtelijk-economische structuur van de noordwestelijke hoek van het centrum.

 

 

 

BIJLAGE 2: DE RODE LIJST VAN EINDHOVEN

 

Ter illustratie is hier de Rode Lijst weergegeven zoals die door de gemeente Eindhoven gehanteerd wordt. Het betreft branches die:

 • 1.

  niet handelen in bederfelijke waren;

 • 2.

  in het algemeen niet vaker dan één keer/dag vracht ontvangen.

 

De branches komen in principe niet voor een ontheffing in aanmerking; individuele gevallen op bedrijfseconomische en/of organisatorische argumenten uitgezonderd.

 

Het betreft de volgende winkelbranches:

 

 • 1.

  detailhandel in alcohol en alcoholhoudende dranken

 • 2.

  detailhandel in tabakswaren

 

 • 1.

  detailhandel in medische en orthopedische artikelen (*)

 • 2.

  detailhandel in parfumerie, toilet- en cosmetische artikelen

 • 3.

  detailhandel in drogisterijartikelen

 

 • 1.

  detailhandel in boven- en onderkleding (alle subbranches)

 • 2.

  detailhandel in kledingstoffen

 • 3.

  detailhandel in breiwol, handwerken en fournituren

 • 4.

  detailhandel in huishoudlinnen

 • 5.

  detailhandel in textielgoederen

 

 • 1.

  detailhandel in schoeisel en schoenfournituren

 • 2.

  detailhandel in lederwaren en reisartikelen

 

 • 1.

  detailhandel in woningtextiel en vloerbedekking

 • 2.

  detailhandel in woningrinrichtingsartikelen

 • 3.

  detailhandel in meubelen e.d.

 • 4.

  detailhandel in antiek (**)

 • 5.

  detailhandel in schilderijen, kunst e.d. (**)

 • 6.

  detailhandel in verlichting

 • 7.

  detailhandel in glas-, porselein en aardewerk

 

 • 1.

  detailhandel in elektrische en kleine huishoudelijke apparaten

 • 2.

  detailhandel in muziek

 • 3.

  detailhandel in naai- en breimachines

 • 4.

  detailhandel in grote huishoudelijke apparaten

 

 • 1.

  detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen

 • 2.

  detailhandel in souvenirs e.d.

 • 3.

  detailhandel in verf en verfwaren

 • 4.

  detailhandel in behang

 

 • 1.

  detailhandel in (brom)fietsen

 • 2.

  detailhandel in boeken en kantoorartikelen

 • 3.

  detailhandel in postzegels

 

vervolg Rode Lijst:

 

 • 1.

  detailhandel in tuinartikelen en zaden

 

 • 1.

  detailhandel in fotografische artikelen

 • 2.

  videotheek

 

 • 1.

  detailhandel in speelgoederen

 • 2.

  detailhandel in sport- en kampeerartikelen

 • 3.

  detailhandel in zonweringsartikelen

 

 • 1.

  reparatiebedrijven

 

 • 1.

  bibliotheek

 

 • 1.

  bioscoop

 

 • 1.

  kappers en schoonheidsinstituten

 

 • 1.

  culturele instanties en musea (**)

 

 

* Attentie: indien medicijnen toch een ontheffing verstrekken

** Attentie: indien (incidenteel) waardetranport toch een ontheffing (eenmalig) verstrekken