Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Appingedam

Archiefverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAppingedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening
CiteertitelArchiefverordening gemeente Appingedam 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Organisatieverordening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-199601-01-199627-09-2012Nieuwe regeling

17-10-1996

verwijzing

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening

Tekst verordening.

 

De raad der gemeente Appingedam;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 1996;gelet op de Organisatieverordening van de gemeente Appingedam d.d.17 maart 1994;b e s l u i t:vast te stellen de navolgende:Verordening betreffende de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening). 

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    de wet de Archiefwet 1995;

  • b.

    de archiefbewaarplaats de door de gemeenteraad overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk II DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

Artikel 2  

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt in de souterrain van het Stadskantoor van de gemeente Appingedam, Wilhelminaweg 14, met dien verstande dat deze aanwijzing uitsluitend geldt voor de hierin aanwezige archiefbescheiden die ouder zijn dan 20 jaren.

Hoofdstuk III DE ZORG VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

Artikel 3  

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 2, alsmede van voldoende en doelmatige archiefruimte.

Artikel 4  

De zorg voor het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht wordt geregeld overeenkomstig het bepaalde in de Organisatieverordening gemeente Appingedam en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Hoofdstuk IV HET BEHEER VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

Artikel 5  

Onder de bevelen van het college van burgemeester en wethouders is de gemeentesecretaris belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 6  

De gemeentesecretaris ziet erop toe, dat het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

Hoofdstuk VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 7  

De Archiefverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18 december 1969, wordt ingetrokken.

Artikel 8  

Deze verordening treedt in werking op de dag van publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 9  

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening gemeente Appingedam 1996.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 17 oktober 1996.De raad voornoemd,voorzitter.(J. Jonkers)

, secretaris.(J.H.C. Stel)