Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente Assen 2011
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Assen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek Boek I
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201106-09-2016Onbekend

12-05-2011

Berichten van de Brink, 26 mei 2011

BB00613

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2011

Burgemeester en wethouders van Assen,

Gelezen het voorstel d.d. 18 april 2011 tot vervanging van het Reglement burgerlijke stand van 1 januari 1995. Gelet op Boek I van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand 1994,

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

Artikel 2. Ambtenaar van de bugerlijke stand
 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: ambtenaren in dienst van de gemeente Assen, werkzaam bij dat onderdeel van de gemeentelijke organisatie waaronder de taken van de burgerlijke stand vallen.

 • 2.

  Na beëindiging van het dienstverband met de gemeente Assen eindigt de benoeming van rechtswege.

 • 3.

  Het college kan de benoeming van ambtenaar van de burgerlijke stand doen beëindigen wanneer de aan deze functie verbonden werkzaamheden direct of indirect niet meer worden uitgeoefend.

Artikel 3. Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • 1.

  Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   personen, al dan niet in dienst van de gemeente Assen, voor het structureel voltrekken van

   huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen.

  • b.

   personen, al dan niet in dienst van de gemeente Assen, voor het éénmalig voltrekken

   van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap (ééndaagse benoeming).

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar, zoals genoemd in het eerste lid onder a, wordt voor een periode van maximaal vijf jaar benoemd. Hierna kan herbenoeming plaatsvinden.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar, genoemd in het eerste lid onder b, wordt benoemd voor alleen die dag waarop hij op verzoek het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal sluiten, respectievelijk zal bevestigen.

 • 4.

  Het college kan nadere eisen stellen aan de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 4. Openstelling
 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen geopend op de volgende tijdstippen:

  maandag tot en met vrijdag: ’s morgens: 9.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur. ’s middags: 12.30 uur , 13.30 uur, 14.30 uur, 15.30 uur, 16.30 uur.

  Elke zaterdag van de maand: 10.30 uur, 11.30 uur en 12.30 uur.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de wet, dit reglement en geldende overeenkomsten kan in bijzondere gevallen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap op een ander tijdstip dan in lid 1 genoemd, worden gesloten dan wel worden bevestigd. Direct betrokkenen dienen dit tijdig kenbaar te maken aan het college.

 • 3.

  Voor de overige werkzaamheden van het bureau burgerlijke stand gelden de volgende  openingstijden:

  • -

   van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.00 uur tot 17.00 uur;

  • -

   op de donderdag geldt een openingstijd tot 19.00 uur;

  • -

   vanaf 13.00 uur wordt op afspraak gewerkt.

 • 4.

  Het bureau is gesloten indien de in leden 1 en 3 vastgestelde openstelling samenvalt met een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

Artikel 5. Locatie huwelijken en geregistreerde partnerschappen
 • 1.

  Het college kan in voorkomende gevallen locaties buiten het stadhuis aanwijzen voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen.

 • 2.

  Het college toetst een verzoek tot aanwijzing van een dergelijke locatie aan de criteria en randvoorwaarden, zoals die in de toelichting op dit artikel zijn opgesomd.

Artikel 6. Kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen
 • 1.

  Huwelijken en geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, worden voltrokken, respectievelijk bevestigd, in een daartoe aangewezen ruimte het Stadhuis aan de Noordersingel.

 • 2.

  Huwelijken of geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, worden in beginsel gesloten dan wel bevestigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Huwelijken of geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, worden niet gesloten of bevestigd door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 3, lid 1, onderdeel b.

 • 4.

  Het sluiten of bevestigen van de in lid 1 genoemde huwelijk of geregistreerd partnerschappen beperkt zich slechts tot het wettelijk noodzakelijke gedeelte.

Artikel 7. Bezoldiging
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt geen extra vergoeding voor de werkzaamheden die hij/zij uit hoofde van zijn/haar functie verricht.

 • 2.

  Aan de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand wordt per huwelijk of geregistreerd partnerschap een vergoeding uitbetaald conform de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Assen.

 • 3.

  Lid 2 is niet van toepassing op buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand die zijn benoemd op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel b van dit reglement.

Artikel 8. Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, die niet plaatsvindt aan de daarvoor bestemde balies in het stadhuis, wordt, met uitzondering van artikel 6, voor de toepassing van dit reglement gelijkgesteld met de sluiting van een huwelijk.

Artikel 9. Niet voorziene situaties

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10. Slotbepalingen
 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2011.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2011.

 • 3.

  Het Reglement burgerlijke stand van 1 januari 1995 wordt ingetrokken met ingang van 1 juni 2011.

   

Besloten door burgemeester en wethouders van Assen 12 mei 2011.

,burgemeester

,secretaris

Toelichting op de artikelen
Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven.

Bij de begrippen ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is aansluiting gezocht bij de benoemingsvereisten zoals artikel I:16 BW voorschrijft.

Ten opzichte van het oude reglement is dit artikel aangevuld met de omschrijving van het college.

Een dergelijke omschrijving moet verschil in uitleg voorkomen.

Het begrip gemeentehuis is in het kader van dit reglement ruimer dan alleen het Stadhuis. In het kader van het dualisme kan het college locaties aanwijzen als “huis der gemeente” voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Voor het dualistische systeem was de gemeenteraad het bevoegd orgaan tot het aanwijzen van locaties als “huis der gemeente”. Omdat hans ook nog gebruik wordt gemaakt van locaties die destijds door de raad zijn aangewezen als trouwlocatie, worden bij de begripsomschrijving “gemeentehuis” zowel de raad als het college als aanwijzend bestuursorgaan genoemd.

 

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand

Met de hierin vermelde eisen tot benoembaarheid wordt uitvoering gegeven aan artikel I:16 BW

In onderdeel a van dit artikel is de benoemingstermijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand gekoppeld aan een structureel dienstverband met het organisatieonderdeel waaronder de dagelijkse taken van de burgerlijke stand vallen. Door deze algemene beschrijving hoeft niet steeds het reglement te worden aangepast wanneer er sprake is van een nieuwe afdelingen/units als gevolg van een gewijzigde organisatiestructuur.

Voor benoeming komen in aanmerking die functionarissen die een goede kennis en een zelfstandige werkervaring op het gebied van de burgerlijke stand hebben. Hiermee wordt beoogd de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen.

Na het beëindigen van het dienstverband met de gemeente Assen blijft op grond van het BW de benoeming als ambtenaar van de burgerlijke stand formeel doorlopen, terwijl echter de hierbij behorende werkzaamheden feitelijk niet meer worden uitgeoefend. Met lid 2 wordt een dergelijke ongewenste situatie voorkomen.

In lid 3 wordt aangegeven dat de benoeming van de ambtenaar van de burgerlijke stand automatisch gekoppeld is aan het verrichten van de dagelijkse taken op het gebied van de burgerlijke stand. Bij het uitvoeren van werkzaamheden, die niet gerelateerd zijn aan die van de burgerlijke stand, kan het college de benoeming doen beëindigen.

Hiermee wordt voorkomen dat personen ambtenaar van de burgerlijke stand blijven zonder dat er een verband is met de hierbij behorende dagelijkse werkzaamheden ten dienste van de gemeente Assen.

Op grond van artikel I:16 BW is het mogelijk de benoemingstermijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand te binden aan een bepaalde tijdsduur.

 

Aritkel 3. Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Met de bevoegdheid buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen wordt uitvoering gegeven aan artikel I:16 BW.

Lid 1, onderdeel a, regelt de benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die structureel belast is met het sluiten en bevestigen van respectievelijk huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

In lid 1, onderdeel b, is het B&W besluit van 22 december 2010 opgenomen. Hiermee is het benoemingsbeleid ten aanzien van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand verruimd. Het college kan thans in principe diegene tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen conform de wens van het bruidspaar om hun huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken dan wel te bevestigen (eendaagse benoeming).

In lid 2 en 3 is de benoemingstermijn gekoppeld aan een bepaalde periode. Ook voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is dit mogelijk op grond van artikel I:16 BW.

In lid 2 wordt met de koppeling van een termijn aan de benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vermeden dat niet naar behorende functionerende buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor het leven dit ambt blijven uitoefenen. Indien dit gewenst is, kan herbenoeming voor een nieuwe periode plaatsvinden. Op deze manier kan worden ingespeeld op de kwaliteit en continuïteit van het team buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, die structureel huwelijken en geregistreerde partnerschappen sluiten, respectievelijk bevestigen.

Lid 3 heeft betrekking op de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die op speciaal verzoek van het bruidspaar is benoemd. Een dergelijke benoeming geldt voor één dag, zijnde de dag waarop het

huwelijk of geregistreerd partnerschap zal worden gesloten dan wel zal worden bevestigd door deze buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ook een dergelijke ééndaagse benoeming is op grond van artikel I:16 BW mogelijk.

Door lid 4 op te nemen houdt het college zich het recht voor om nadere eisen te stellen aan de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hiermee kan de kwaliteit van deze functionaris gewaarborgd worden en in het verlengde hiervan ook de kwaliteit van de huwelijks-sluitingen en de bevestiging van de geregistreerde partnerschappen.

 

Artikel 4. Openstelling

In lid 1 van dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen. Dat het hier gaat om vooraf vastgestelde tijden, heeft een praktische achtergrond. Er moet namelijk intern afstemming plaatsvinden tussen personen die een functie hebben bij een huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie. (bode/gastdame, ambtenaar, verhuurder/gebruiker van de locatie van huwelijkssluiting/geregistreerd partnerschap).

Desondanks is in lid 2 de mogelijkheid geschapen om buiten de genoemde tijdstippen een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan specifieke wensen van het bruidspaar.

In lid 3 zijn de openingstijden voor de overige werkzaamheden van het bureau burgerlijke stand om praktische redenen geconformeerd aan die van het Stadhuis.

Met het opnemen van dit artikel wordt uitvoering gegeven aan de verplichting zoals genoemd in artikel I:16c BW.

 

Artikel 5. Locatie huwelijken en geregistreerde partnerschappen

Het BW schrijft in artikel 63 voor dat het huwelijk (geregistreerd partnerschap) in het gemeentehuis moet worden voltrokken. Het begrip gemeentehuis kan uiteenlopend worden uitgelegd, variërend van het stadhuis tot alle overdekte locaties binnen de gemeentegrenzen.

In dit artikel van het reglement is het besluit van burgemeester en wethouders van 24 juni 2008 opgenomen waarbij het beleid ten aanzien van de aanwijzing van trouwlocaties is verruimd in die zin

dat op verzoek locaties kunnen worden aangewezen als “huis der gemeente” voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen.

Om de kwaliteit van de locatie te waarborgen zijn de volgende criteria en randvoorwaarden vastgesteld:

 • - verzoek moet door het bruidspaar schriftelijk worden ingediend.

 • - burgemeester en wethouders beslissen op verzoek;

 • - de openbaarheid van de locatie moet gewaarborgd zijn;

 • - De locatie moet toegankelijk zijn voor minder-validen;

 • - het huwelijk/geregistreerd partnerschap mag niet in de openlucht gesloten worden;

 • - bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan boord van een schip, dient deze volledig afgemeerd te zijn;

 • - de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, (brand)veiligheid en goede zeden;

 • - in voorkomende gevallen kan een gebruikersvergunning worden geëist;

 • - desnoods kan een onderzoek worden ingesteld naar de geschiktheid van de gewenste locatie;

 • - er moet kleedruimte beschikbaar zijn voor (buitengewoon) de ambtenaar van de burgerlijke stand

 • en de dienstdoende bode;

 • -huwelijken en geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges hoeven te worden betaald,

 • worden alleen gesloten dan wel bevestigd in het Stadhuis aan de Noordersingel.

 

Artikel 6. Kosteloze huwelijken en geregistreerde partneschappen

Met dit artikel wordt verdere invulling gegeven aan de Wet rechten burgerlijke stand, die gemeenten verplicht een aantal keren per week de gelegenheid te geven tot het kosteloos sluiten van huwelijken/geregistreerde partnerschappen. Voor de gemeente Assen geldt een aantal van tenminste twee huwelijken of geregistreerde partnerschappen per week.

De locatie voor deze kosteloze huwelijke en van geregistreerde partnerschappen is gelegen in een daartoe aangewezen ruimte in het stadhuis. Deze locatie kan dus ook gelegen zijn buiten de trouwzaal waarmee het sobere karakter van een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt benadrukt. Een en ander is reeds aangegeven in een memo van 1 februari 2010 en wordt nu door dit reglement geformaliseerd.

In dezelfde memo van 1 februari 2010 is eveneens aangegeven dat dergelijke huwelijken of geregistreerde partnerschappen worden gesloten respectievelijk worden bevestigd door ambtenaren van de burgerlijke stand, werkzaam bij de afdeling Publieksbalie.

Door het opnemen van de zinsnede “in beginsel’ in lid 2 blijft de mogelijkheid open voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand om een dergelijk huwelijk of geregistreerd partnerschap te sluiten, respectievelijk te bevestigen. Met deze bepaling wordt beoogd de continuïteit van de sluiting van huwelijken en de bevestiging geregistreerde partnerschappen te allen tijde te waarborgen.

Gezien de juridische status van genoemde memo is het raadzaam e.e.a. te formaliseren in dit reglement.

Het bovenstaande brengt met zich mee dat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming geen kosteloze huwelijken of geregistreerde partnerschappen kan sluiten dan wel bevestigen.

Ook met lid 4 wordt uitgedrukt dat het sluiten van een kosteloos huwelijk of het kosteloos bevestigen van een geregistreerd partnerschap een sober karakter dient te hebben. Dit betekent dat dergelijke formele verbintenissen beperkt blijven tot die handelingen die wettelijk noodzakelijk zijn (ja-woord, ondertekenen van de akte en trouwboekje). Er is hier derhalve geen plaats voor een (uitgebreide) ceremonie. Met dit lid wordt uitvoering gegeven aan de hiervoor aangehaalde memo van 1 februari 2010 aan burgemeester en wethouders.

 

Artikel 7. Vergoeding

Dit artikel brengt tot uitdrukking dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een onbezoldigd ambtenaar is ten aanzien van het sluiten van huwelijken en het bevestigen geregistreerde partnerschappen. Het verrichten van deze werkzaamheden is namelijk verdisconteerd in diens salaris.

Dit in tegenstelling tot de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen wel een vergoeding ontvangt.

Dit vergoedingssysteem is conform de huidige praktijk maar met het opnemen van een dergelijke bepaling wordt beoogd eventuele onduidelijkheden omtrent de bezoldiging van (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand te voorkomen. Dit speelt des te meer nu het Burgerlijk Wetboek

niet meer het onderscheid maakt tussen de onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand (thans de ambtenaar van de burgerlijke stand werkzaam op het stadhuis) en de bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand (= de huidige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand).

De buitengewoon ambtenaar voor de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming ontvangt geen vergoeding. Voor een huwelijkssluiting of bevestiging van een geregistreerd partnerschap door een

dergelijke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden namelijk extra leges in rekening gebracht. Deze extra leges zijn ter compensatie van de extra administratieve handelingen die de benoemingsprocedure van de ééndaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met zich meebrengt. Een vergoeding voor het gesloten huwelijk of het bevestigde partnerschap zou dan ook een tegenstrijdig beeld geven, mede gelet op het feit dat een ééndaagse benoeming vanuit gemeentelijk oogpunt niet noodzakelijk is maar omwille van de klantgerichtheid stand is gekomen.

 

Artikel 8. Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Met een dergelijke omzetting wordt het geregistreerde partnerschap beëindigd en komt tegelijkertijd een huwelijk tot stand. Een en ander wordt uitdrukkelijk geregeld in Boek I BW.

De vorm waarin een dergelijke omzetting tot stand komt, kan echter verschillen.

 • a.

  De omzetting vindt plaats aan de balie in de centrale hal. Dit is de meest gangbare praktijk. Aan deze vorm zit geen ceremonie maar moet slechts worden gezien als een administratieve handeling ter plaatse waarvoor geen leges verschuldigd zijn. Derhalve kan in het kader van dit reglement een dergelijke vorm van omzetting niet worden behandeld als zijnde een huwelijkssluiting.

 • b.

  Er kan door het bruidspaar ook gekozen worden voor een omzetting in een officiële trouwlocatie. Deze vorm sluit aan bij het voltrekken van een huwelijk en moet en moet in die vorm worden gelijkgesteld worden met een huwelijkssluiting.

Het is niet gewenst om een geregistreerd partnerschap kosteloos in een huwelijk kosteloos te laten omzetten op grond van artikel 6 van dit reglement. Kosteloze huwelijken op grond van dit artikel zijn namelijk sober en kennen geen ceremonie. Nu ook de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een administratieve handeling aan de balie kan worden geëffectueerd, heeft artikel 6 op dit punt geen meerwaarde.

 

Artikel 9. Niet voorziene situaties NIET VOORZIENE SITUATIES.

Op grond van dit artikel kan in voorkomende gevallen worden ingespeeld op onvoorzienbare situaties.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

Lid 1 spreekt voor zich.

Lid 2 betreft de verkorte benaming van het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.