Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Assen
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

BW Boek 1, artikel 16

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2011Wijziging regeling

24-05-2011

Berichten van de Brink, onbekend

BB2011/00616

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van degemeente Assen

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

a.

buitengewoon ambtenaar

:

de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het artikel I:16 van het Burgerlijk Wetboek.

b.

CAR/RLA

:

de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Regeling Lokale Arbeidsvoorwaarden van de gemeente Assen.

Artikel 2. Aanstelling
 • 1.

  Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3. Bezoldiging
 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De vergoeding is gelijk aan driemaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/RLA, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/RLA en het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/RLA.

 • 3.

  Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/RLA, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen op basis van het voorgaande lid.

 • 4.

  Als salaris wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande twee leden beschouwd.

Artikel 4. Aanspraken bij ziekte

Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:2 (recht op bezoldiging bij ziekte), 7:4 (samenloop van bezoldiging bij ziekte met arbeidsongeschiktheidsuitkering), 7:5 (passende arbeid) en 7:6 (gangbare arbeid) van de CAR/RLA niet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, vereenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/RLA.

Artikel 8. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming

Deze rechtspositieregeling is niet van toepassing op de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die slechts is benoemd voor één dag  voor de sluiting of bevestiging van respectievelijk één huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Artikel 9. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2011.

Artikel 10

Deze regeling kan worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Assen.

Besloten door het college van burgemeester en wethouders van Assen d.d. 24 mei 2011.

, burgemeester

, secretaris