Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Assen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Assen 2012
CiteertitelVerordening wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Assen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2012Nieuw regeling

26-01-2012

Berichten van de Brink, 09-02-2012

BB- 01463

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE ASSEN 2012

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1 Begrippen

Het bij en krachtens deze verordening bepaalde verstaat onder:

a.

college :

burgemeester en wethouders van Assen;

b.

wet :

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zoals laatstelijk gepubliceerd in het Staatsblad;

c.

peuterspeelzaal :

peuterspeelzaal als bepaald in de wet.

Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang
Artikel 2 Aanvraag

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat voor zover

van toepassing ten minste:

 • a.

  naam, adres en burgerservicenummer van de ouder;

 • b.

  naam, adres en burgerservicenummer van de partner;

 • c.

  naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer van de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

 • d.

  een offerte of contract van het kindercentrum of het gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin het aantal uren kinderopvang per kind vermeld staat, de prijs per uur en de aanvangsdatum van de kinderopvang;

 • e.

  gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager een ouder is als bedoeld in artikel 1.22 van de wet;

 • f.

  de periode waarvoor kinderopvang voorzien is;

 • g.

  het bankrekeningnummer waarop de aanvrager de tegemoetkoming wil ontvangen.

Artikel 3 Beslissing
 • 1.

  Het college beslist op de aanvraag binnen vier weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

 • 3.

  Het college verleent de tegemoetkoming met ingang van de datum waarop de aanvraag is ontvangen of als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, met ingang van de datum waarop de kinderopvang plaats zal vinden.

 • 4.

  Het college verleent de tegemoetkoming voor een jaar of voor een langere periode waarin kinderopvang voorzien is.

 • 5.

  Het college verleent de tegemoetkoming conform het aantal aangevraagde uren.

 • 6.

  De hoogte van de tegemoetkoming op grond van een sociaal-medische indicatie is gelijk aan de kinderopvangtoeslag op grond van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang.

 • 7

  Het college weigert de tegemoetkoming indien de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 1.22 van de wet.

Artikel 4 Voorschot

Het college betaalt de tegemoetkoming in de vorm van maandelijkse voorschotten op het bankrekeningnummer dat door de aanvrager verstrekt is.

Artikel 5 Verantwoording en vaststelling
 • 1.

  De ouder verstrekt in de maand januari een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang in het voorafgaande kalenderjaar.

 • 2.

  Het college stelt de tegemoetkoming voor het voorafgaande kalenderjaar binnen acht weken na ontvangst van de verantwoording vast.

 • 3.

  De tegemoetkoming is van rechtswege vastgesteld conform de verlening als het college niet binnen acht weken na ontvangst van de verantwoording een besluit als bedoeld in het tweede lid van dit artikel genomen heeft.

Hoofdstuk 3. Noodzaak van kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie
Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie bevat voor zover van toepassing ten minste:

 • a.

  naam en adres van de ouder;

 • b.

  naam en adres van de partner;

 • c.

  naam en geboortedatum van de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • d.

  gegevens over het netto-inkomen van de ouder en de partner.

Artikel 7 Beslissing
 • 1.

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

 • 3.

  Het besluit bevat de geldigheidsduur van de indicatie.

 • 4.

  Het besluit bevat de omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8 Weigeringsgrond

Het college weigert de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie vast te stellen indien:

Hoofdstuk 4. Inrichtingseisen peuterspeelzalen
Artikel 9 Groepsspeelruimte
 • 1.

  In een peuterspeelzaal is voor ieder kind minimaal 3,5 m² bruto-oppervlakte aan groepsspeelruimte beschikbaar.

 • 2.

  Het meubilair in de groepsspeelruimte is toereikend voor het aantal op te vangen kinderen.

 • 3.

  De speelruimte bevat verschillende herkenbare activiteitenplekken en spelmateriaal.

Artikel 10 Buitenspeelruimte

De peuterspeelzaal beschikt over aangrenzende buitenspeelruimte die

 • a.

  voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar is;

 • b.

  voorziet in minimaal 3 m² bruto-oppervlakte speelruimte voor ieder kind.

Artikel 11 Pedagogisch beleidsplan

De groepsspeelruimte en de buitenspeelruimte zijn ingericht conform het pedagogisch beleidsplan van de peuterspeelzaal.

Artikel 12 Toezicht
 • 1.

  Het college ziet toe op de naleving van het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 11 van deze verordening.

 • 2.

  Het college wijst daartoe de directeur van de GGD aan als toezichthouder.

 • 3.

  Bij een onderzoek als bedoeld in artikel 2.20 van de wet onderzoekt de toezichthouder eveneens of de peuterspeelzaal voldoet aan het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 11 van deze verordening.

 • 4.

  De toezichthouder rapporteert over de bevindingen van dit onderzoek op de wijze als bedoeld in artikel 2.21, eerste tot en met vijfde lid, van de wet.

 • 5.

  De toezichthouder zendt het college een afschrift van het rapport.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 13 Intrekking

De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen en de Verordening wet kinderopvang gemeente Assen worden ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, met uitzondering van artikel 12, derde lid.

 • 2.

  Artikel 12, derde lid, treedt in werking gelijk met de inwerkingtreding van artikel 2.20 van de wet.

 • 3.

  Artikel 8, onder b, treedt in werking gelijk met de inwerkingtreding van artikel 1.6, eerste lid, onder k en l van de wet.

 • 4.

  Tot het tijdstip van inwerkingtreding als bedoeld in het derde lid, wordt artikel 8, onder b, gelezen als:

  • b.

   de ouder of de partner niet behoort tot de personen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking voor wie is vast te stellen dat een of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken, of voor wie geldt dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is

    

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2012.

De raad voornoemd,

K.S. Heldoorn , voorzitter

P.Lambeck , griffier

TOELICHTING OP DE VERORDENING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE ASSEN 2012

Algemene toelichting

Op 1 augustus 2010 is de Wet kinderopvang gewijzigd en omgedoopt tot de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het doel van deze wetswijziging is het bieden van een veilige en stimulerende omgeving aan jonge kinderen in peuterspeelzalen en kindercentra. In de Wet kinderopvang waren al de kwaliteitseisen voor kindercentra geregeld en de financiële tegemoetkoming voor kinderopvang.

De nieuwe wet biedt zo één kader voor de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen en kindercentra. De wet regelt ook het toezicht op deze kwaliteitseisen.

Nieuwe verordening

De wet stelt geen regels over ruimte en inrichting van peuterspeelzalen. Dit wordt aan de gemeente overgelaten. Voor een verantwoorde opvang van kinderen in peuterspeelzalen is het belangrijk is dat ook de ruimte en inrichting over bepaalde kwaliteiten bezitten. Dit is de reden om hieraan eisen te stellen in een gemeentelijke verordening.

De huidige Verordening wet kinderopvang is onder de oude Wet kinderopvang opgesteld. Deze verordening was met de komst van de nieuwe wet ook aan herziening toe. De onderwerpen uit deze verordening (tegemoetkoming kosten kinderopvang) worden samen met de ruimte- en inrichtingseisen voor peuterspeelzalen in één nieuwe verordening opgenomen, zodat alle gemeentelijke regels onder de reikwijdte van de nieuwe Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voortaan in één nieuwe verordening staan en aansluiten op de nieuwe wet. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de administratieve lasten rondom de financiële tegemoetkoming voor kinderopvang te verminderen.

Opbouw en inhoud verordening

In het eerste hoofdstuk staan enkele algemene bepalingen. Het tweede hoofdstuk regelt de aanvraagprocedure voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Het derde hoofdstuk gaat over het vaststellen van de noodzaak tot kinderopvang op grond van sociaal-medische gronden. In hoofdstuk vier staan de inrichtingseisen aan peuterspeelzalen centraal. Het slothoofdstuk regelt de inwerkingtreding en de intrekking van de huidige regelgeving.

 

Tegemoetkoming kinderopvang

De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen op de Wet kinderopvang. Een aantal in de wet benoemde doelgroepen kan een beroep doen op de gemeente voor

het betalen van een deel van de kosten die zij maken voor kinderopvang. De vergoeding door de gemeente van een deel van de kosten voor kinderopvang wordt aangeduid met de term ‘tegemoetkoming kosten kinderopvang (gemeente)’. De tegemoetkoming is een subsidie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De ISD is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels over de tegemoetkoming kinderopvang. In de nieuwe verordening staan geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening. Enkele administratieve verplichtingen zijn wel aangepast, om zo de administratieve lasten van de burger te verlichten en de uitvoering door de ISD te vergemakkelijken.

 

Ruimte en inrichting peuterspeelzalen

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen is een kwaliteitskader opgenomen voor peuterspeelzalen en kinderdagopvang. In de wet zijn geen eisen opgenomen voor de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen, om zo aan de gemeente de vrijheid te laten zelf (maatwerk)eisen te stellen. De eisen in deze verordening zijn in overleg met de GGD opgesteld en sluiten aan bij de andere regelgeving voor peuterspeelzalen. Daarbij is de modelverordening van de VNG als uitgangspunt genomen. Omwille van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid is op sommige punten gekozen voor een meer concrete invulling van de eisen aan ruimte en inrichting dan die uit de modelverordening.

Om aan te sluiten bij het systeem van toezicht uit de wet, wordt ook voor de eisen aan ruimte en inrichting van peuterspeelzalen de GGD aangewezen als toezichthouder. De bevoegdheid om te handhaven berust bij het college.

Naast de regels uit deze verordening zijn natuurlijk ook algemene regels voor veiligheid en gezondheid van toepassing op peuterspeelzalen. Dit zijn bijvoorbeeld de regels uit het Bouwbesluit over bouwtechnische voorschriften, veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING OP DE VERORDENING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE ASSEN 2012

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Begrippen

Deze bepaling spreekt voor zich.

HOOFDSTUK 2 TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN KINDEROPVANG

De verstrekking van de tegemoetkoming vindt plaats in twee stappen. Dit zijn de stappen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor het verstrekken van subsidies. De eerste stap is de beschikking tot het verlenen van de tegemoetkoming. Deze beschikking geeft de ontvanger van de tegemoetkoming een voorwaardelijke aanspraak op de tegemoetkoming tot een bepaald bedrag. De tweede stap is de beschikking tot het vaststellen van de tegemoetkoming. In deze beschikking wordt vastgesteld in hoeverre de ontvanger aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en hoeveel het uiteindelijke bedrag van de tegemoetkoming is.

Artikel 2 Aanvraag

Dit artikel geeft aan welke gegevens in ieder geval nodig zijn om een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang in te dienen.

Artikel 3 Beslissing

In artikel 3 wordt geregeld hoe het college een aanvraag moet behandelen. De beslistermijn is vier weken, deze termijn kan eenmaal met vier weken verdaagd worden. De tegemoetkoming wordt niet met terugwerkende kracht verleend, maar met ingang van de datum waarop de aanvraag ontvangen is of met ingang van de datum waarop de kinderopvang plaats zal vinden.

 

In principe wordt de tegemoetkoming voor een jaar toegekend, maar als direct duidelijk is dat de tegemoetkoming voor een langere periode aan de orde is, kan de tegemoetkoming ook voor een langere periode worden toegekend. Ouders hoeven dan niet elk jaar opnieuw een aanvraag te doen.

 

De hoogte van de tegemoetkoming vloeit voort uit de wet. Daarnaast kunnen gemeenten ervoor kiezen om naast de doelgroepen die in de wet zijn benoemd eigen doelgroepen aan te wijzen die aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. In de gemeente Assen zijn dat ouders die in de situatie verkeren dat sociaal-medische redenen kinderopvang noodzakelijk maken. Kinderopvang is dan in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van het kind. In het zesde lid van artikel 3 is de hoogte van de tegemoetkoming voor deze bijzondere doelgroep vastgesteld.

Artikel 4 Voorschot

Het college betaalt de tegemoetkoming in de vorm van maandelijkse voorschotten. Ook dit sluit aan bij de subsidiesystematiek uit hoofdstuk vier van de Awb.

Artikel 5 Verantwoording en vaststelling

Dit artikel regelt de wijze waarop de ouder de genoten tegemoetkomingen moet verantwoorden, voordat deze definitief wordt vastgesteld. De ouder verstrekt in de maand januari een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang in het voorafgaande kalenderjaar. Het college stelt de tegemoetkoming voor het voorafgaande kalenderjaar binnen acht weken na ontvangst van de verantwoording vast.

 

Om administratieve lasten terug te dringen regelt het derde lid dat de tegemoetkoming van rechtswege is vastgesteld conform de verlening als het college niet binnen acht weken na ontvangst van de verantwoording een besluit als bedoeld in het tweede lid van dit artikel genomen heeft.

HOOFDSTUK 3 NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE

In de toelichting op artikel 3 werd al verwezen naar de bijzondere doelgroep van ouders die in de situatie verkeren dat sociaal-medische redenen kinderopvang noodzakelijk maken. Kinderopvang is dan in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van het kind.

In hoofdstuk 3 wordt geregeld hoe deze ouders hiervoor in aanmerking kunnen komen. Voordat een tegemoetkoming aangevraagd kan worden, stelt de gemeente eerst de noodzaak van kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie vast. Hiervoor wordt altijd advies gevraagd aan een arts. Nadat de noodzaak tot kinderopvang is vastgesteld en de omvang van de noodzakelijke kinderopvang, kan de ouder de reguliere aanvraagprocedure uit hoofdstuk 2 volgen om daadwerkelijk een tegemoetkoming te krijgen.

Artikel 6 Aanvraag

Dit artikel geeft aan welke gegevens in ieder geval nodig zijn om een aanvraag in te dienen voor het vaststellen van de noodzaak tot kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie.

Artikel 7 Beslissing

In artikel 7 wordt geregeld hoe het college een aanvraag moet behandelen. De beslistermijn is acht weken, in verband met het advies van een arts dat altijd wordt ingewonnen bij een dergelijke aanvraag. Deze termijn kan met kan met ten hoogste vier weken verdaagd worden. Het uiteindelijke besluit bevat behalve de omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht ook de geldigheidsduur van de indicatie.

Artikel 8 Weigeringsgrond

Als de ouder en de partner op een andere wijze een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangt weigert het college de noodzaak vast te stellen. Dat geldt ook voor ouders die niet tot deze doelgroep behoren.

HOOFDSTUK 4 INRICHTINGEISEN PEUTERSPEELZALEN

 

Artikel 9 Groepsspeelruimte

In dit artikel worden concrete eisen gesteld waaraan de groepsspeelruimte in een peuterspeelzaal moet voldoen. Het gaat om het aantal vierkante meters dat beschikbaar is (lengte maal breedte) in de ruimtes waarin de kinderen spelen, om het meubilair en om herkenbare activiteitenplekken (zoals de poppenhoek) en de aanwezigheid van spelmateriaal.

Artikel 10 Buitenspeelruimte

Dit artikel bevat de eisen waaraan een buitenspeelruimte moet voldoen. Het gaat in feite om drie eisen: de buitenspeelruimte moet aangrenzend aan de peuterspeelzaal zijn, voldoende toegankelijk en bereikbaar zijn en in minimaal 3 m² bruto-oppervlakte speelruimte per kind voorzien. Het gaat daarbij niet om het aantal kinderen dat op een bepaald moment buiten

speelt, maar om het totale aantal kinderen dat de peuterspeelzaal opvangt.

Artikel 11 Pedagogisch beleidsplan

Op grond van de wet is de houder van een peuterspeelzaal verplicht om pedagogisch beleid te voeren dat leidt tot verantwoord peuterspeelzaalwerk. Dit is veelal neergelegd in een pedagogisch beleidsplan. Indien zo’n plan ook betrekking heeft op de ruimte en inrichting van groepsspeelruimte en buitenspeelruimte, moet de praktijk daarmee in overeenstemming zijn.

Artikel 12 Toezicht

Om het toezicht op ruimte en inrichting van peuterspeelzalen te harmoniseren met het toezicht zoals dat in de wet geregeld is op de andere kwaliteitseisen, wijst het college dedirecteur van de GGD als toezichthouder aan. Ook de wijze waarop de GGD onderzoekt en rapporteert is gelijk aan de wijze van onderzoek en rapportage die de wet voorschrijft. Zo wordt eenduidig toezicht bevorderd en heeft een peuterspeelzaal niet met een veelheid aantoezichthouders te maken.

 

De handhaving van de regels voor de peuterspeelzalen blijft bij het college berusten. Het gaat dan om de gebruikelijke bevoegdheden die het college op grond van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht heeft. Dit zijn de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. In het geval inzet van deze instrumenten te zwaar zou zijn gelet op de ernst van een overtreding, kan in eerste instantie een waarschuwing worden afgegeven.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 13 Intrekking

De huidige Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen en de Verordening wet kinderopvang gemeente Assen kunnen worden ingetrokken met deze nieuwe verordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. De inwerkingtreding van een paar artikelen is gekoppeld aan de inwerkingtreding van artikelen uit de wet die nog niet in werking getreden zijn. De reden is wederom harmonisatie met het stelsel uit de wet.