Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Assen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag gemeente Assen 2012
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag gemeente Assen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147 lid 1
 2. Wet Werk en Bijstand, artikel 8 lid 1 onderdeel d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

12-01-2012

Berichten van de Brink, 26-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2012

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

ISD-AAT

:

de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo;

b.

WWB

:

Wet werk en bijstand;

c.

bijstandsnorm

:

de voor de aanvrager op het moment van de aanvraag geldende landelijke bijstandsnorm vermeerderd of verminderd met de van toepassing zijnde gemeentelijke toeslag(en) en/of verlaging(en) op grond van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand;

d.

inkomen

:

het inkomen zoals bedoeld in artikel 31 en 32 Wwb;

e.

vermogen

:

het voor aanvrager geldende vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 34 Wwb;

f.

de inwoner

:

elke op grond van artikel 11 Wwb leden 1,2 en 3 rechtmatig in Nederland verblijvende inwoner van de gemeente Assen;

g.

de inrichting

:

een inrichting als bedoeld in artikel 1 sub f van de Wet werk en bijstand;

h.

de alleenstaande

:

de alleenstaande als bedoeld in artikel 4 Wwb;

i.

alleenstaande ouder

:

de alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4 Wwb;

j.

gezin

:

het gezin als bedoel in artikel 4 lid sub c artikel 4 Wwb;

k.

kind

:

het ten laste komende kind als bedoeld in artikel 4 Wwb;

l.

de aanvrager

:

de alleenstaande, de alleenstaande ouder of de gehuwde die op het moment van de aanvraag inwoner is en als zodanig opgenomen is in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Assen;

m.

WTOS

:

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

n.

WSF 2000

:

Wet Studiefinanciering;

o.

referteperiode

:

een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum;

p.

peildatum

:

de datum waarop in enig jaar het recht op een langdurigheidstoeslag is ontstaan;

q.

jaar

:

kalenderjaar tenzij anders vermeld wordt.

Artikel 2. Voorwaarden
 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en die geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die voldoende arbeidsmarktperspectief heeft. In elk geval is dat de belanghebbende die in de referteperiode of op de peildatum een opleiding c.q. studie volgt of heeft gevolgd als bedoeld in de WTOS dan wel de WSF 2000.

Artikel 3. Hoogte van de toeslag
 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt:

  • a.

   voor het gezin: € 498;

  • b.

   voor alleenstaande ouders: € 447;

  • c.

   voor alleenstaanden: € 349.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3.

  Indien één van de gezinsleden op de peildatum uitgesloten is van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet dan komen de overige gezinsleden in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hen als gezin, alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4.

  Indien een van de gezinsleden gedurende de referteperiode of op de peildatum een opleiding c.q. studie volgt of heeft gevolgd als bedoeld in de WTOS dan wel de WSF 2000 komen de overige rechthebbende gezinsleden in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hen als gezin, alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Artikel 4. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de ISD-AAT. Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening leidt tot onredelijkheid en onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5. Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2.

  De Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Assen wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 januari 2012.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier