Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 216
 2. Gemeentewet, artikel 219
 3. Gemeentewet, artikel 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201330-04-2020Nieuwe regeling

08-11-2012

Berichten van de Brink 22 november 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2013

 

 

ARTIKEL 1 BELASTBAAR FEIT.

 

Onder de naam "toeristenbelasting" wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente.

ARTIKEL 2 BELASTINGPLICHT.

 

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, die verblijf houdt. .

ARTIKEL 3 VRIJSTELLINGEN.

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

Als een aanslag minder dan € 25.00 bedraagt.

Van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen.

Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

ARTIKEL 4 MAATSTAF VAN HEFFING.

MAATSTAF VAN HEFFING.

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen per belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

ARTIKEL 5 BELASTINGTARIEF.

 

Het tarief behorend bij deze verordening is opgenomen in de bijbehorende Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

ARTIKEL 6 BELASTINGJAAR.

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

ARTIKEL 7 WIJZE VAN HEFFING.

 

De belasting wordt bij wijze van aanslag geheven.

ARTIKEL 8 INTREKKING EN INWERKINGTREDDING.

 

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 1997 wordt ingetrokken op de datum genoemd in het tweede lid maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich eerder hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 en 8 november 2012

de raad voornoemd,

,voorzitter

,griffier