Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2013
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201324-04-2014Nieuwe regeling

08-11-2012

Berichten van de Brink 22 november 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013.

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 

Artikel 1 Belastbaar feit

1.Onder de naam “brandweerrechten “ worden geheven:

rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan

   bij brand

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt, dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief
 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing
 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten worden geheven met één schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling
 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving of bij toezending daarvan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel.
 • 1.

  De “Verordening brandweerrechten 1997” van 20 maart 1997” wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum maar blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

   

   

  Ondertekening

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 en 8 november 2012

  de raad voornoemd,

  ,voorzitter,

  ,griffier.