Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Koninklijk besluit van 23-11-1976

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-199401-01-2013nieuwe regeling

17-11-1994

Berichten van de Brink, 7 april 2011

17-11-1994

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden

 

 

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

a.

de leden van de gemeenteraad:

de leden van de gemeenteraad die geen lid zijn van het college van burgemeester en wethouders;

b.

commissie:

een commissie, genoemd in de bij deze verordening behorende lijst;

c.

AMvB:

het Koninklijk Besluit van 23 november 1976, tot uit-voering van de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet.

Artikel 2.
 • 1.

  De leden van de gemeenteraad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ten bedrage van 100% van de bijdragen, vermeld in de bij AMvB behorende tabel I, zoals die bedragen telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld voor een gemeente in klasse 11.

 • 2.

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de gemeenteraad is geweest, ontvangt de vergoeding en de tegemoetkoming in de kosten als bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen, dat hij het lidmaatschap van de gemeenteraad heeft bekleed.

Artikel 3.
 • 1.

  De leden van een commissie die geen lid van de gemeenteraad zijn, ontvangen voor het bijwonen van de vergadering van de commissie een vergoeding ten bedrage van 100% van het bedrag, vermeld in de bij AMvB behorende tabel II, zoals het bedrag telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld voor een gemeente in klasse 4.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie van advies bezwaar en beroepschriften ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding ten bedrage van 200% van het bedrag, vermeld in de bij de AMvB behorende tabel II, zoals dat bedrag telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld voor een gemeente in klasse 4.

 • 3.

  Voor de leden van de commissie voor de welstand stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks de vergoeding per bijgewoonde vergadering en voor de reiskosten vast. Zij voert deze bedragen op op de begroting.

Artikel 4.
 • 1.

  De leden van de gemeenteraad en de leden van een commissie als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van deze verordening, ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een besluit van het gemeentebestuur of een gemeentelijke commissie, welke wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding welke een rijksambtenaar ingevolge het Reisbesluit 1971 en de daarop gebaseerde beschikkingen, bij de desbetreffende beschikking ingedeeld in de hoogste categorie, voor dienstreizen ontvangt.

 • 2.

  Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is niet van toepassing op ambtenaren die, als zodanig, tot lid van een commissie zijn benoemd. Onder ambtenaren zijn begrepen zij die op overeenkomst naar burgerlijk recht in dienst van de overheid zijn.

Artikel 5.

De in artikel 2 van deze verordening bedoelde vergoedingen worden elke maand aan de rechthebbende uitbetaald.

De in artikel 3 van deze verordening bedoelde vergoedingen worden na afloop van elk kalenderkwartaal aan de rechthebbende uitbetaald.

Artikel 6.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 14 januari 1994, met ingang van welke datum de bij raadsbesluit van 16 december 1993 vastgestelde "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden" vervalt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 1994

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

BIJLAGE.

LIJST van commissies als bedoeld in artikel 1, sub b, van de "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 17 november 1994.

1. Gemeentelijke Ombudscommissie.

 

Behoort bij raadsbesluit van 17 november 1994, nr.

Mij bekend,

de secretaris