Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels inzake het oninbaar verklaren van belastingschulden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake het oninbaar verklaren van belastingschulden
CiteertitelBeleidsregels inzake het oninbaar verklaren van belastingschulden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen, heffingen en retributies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255, lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-1998nieuwe regeling

02-03-1998

Berichten van de Brink, 18-03-1998

02-03-1998, BB/09978

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake het oninbaar verklaren van belastingschulden

 

 

Belastingaanslagen zijn oninbaar indien:

 • a.

  de belastingschuldige onvermogend is gebleken, geen geld of goederen aanwezig zijn waarop de schuld kan worden verhaald, of wanneer voortzetting van de invordering een onverdedigbare hardheid met zich mee zou brengen;

 • b.

  het adres van de belastingschuldige niet meer te achterhalen is, of wanneer de belastingschuldige is overleden, geen erfgenamen bekend zijn, dan wel wanneer het een rechtspersoon betreft, deze is geliquideerd, terwijl geen geld of goederen meer aanwezig zijn waarop beslag zou kunnen worden gelegd en geen aansprakelijkstelling van bestuurders mogelijk is;

 • c.

  de belastingschuldigde failliet is verklaard, geen uitkering is gedaan of volgens verklaring van de curator geen uitkering te verwachten is en verder geen invorderingsmogelijkheden meer aanwezig zijn;

 • d.

  op de eigendommen van de belastingschuldige door derden beslag is gelegd en/of openbaar geveild en verder geen invorderingsmogelijkheden meer aanwezig zijn;

 • e.

  voortzetting van de vordering, gezien het bedrag en de te maken kosten, niet meer in verhouding staat met het beoogde doel;

 • f.

  de aanslag- en/of persoonsgegevens door verkeerde administratieve verwerking dusdanig zijn aangetast of verouderd dat de invorderingsbasis verloren is gegaan.

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

Assen, 2 maart 1998

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,                           

de burgemeester,