Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Handhavingskader Witten en oprotgebod onruststokers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingskader Witten en oprotgebod onruststokers
CiteertitelHandhavingskader Witten en oprotgebod onruststokers
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde/bevolking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 174
  2. Gemeentewet, art. 172
  3. Gemeentewet, art. 125
  4. Algemene Plaatselijke Verordening Assen 1993, art. 2.4.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2005nieuwe regeling

20-06-2005

Berichten van de Brink, geen

20-06-2005, BB/54383

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingskader Witten en oprotgebod onruststokers

De burgemeester van Assen;

overwegende dat naar aanleiding van de evaluatie van de TT in 2002, evaluatie heeft plaatsgevonden en dat daarbij verbeterpunten naar voren zijn gekomen;

dat in 2003 een gewijzigd regiem is ingevoerd en dat de resultaten hiervan in beleid en uitvoering verankering behoeven;

dat de regels, voorwaarden en maatregelen beogen het kamperen in Witten e.o. veilig te houden en beogen duidelijk te laten zijn dat campings zijn ingericht voor verblijfsdoelen;

dat artikel 174 Gemeentewet mij belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbijbehorende erven en dat artikel 172 van de Gemeentewet mij belast met de handhaving van de openbare orde;

dat de campings in Witten tijdens TT en Superbike onder mijn toezicht op grond van artikel 174 Gemeentewet vallen;

dat ik daarnaast op grond van artikel 125, derde lid, van de Gemeentewet bevoegd ben om bestuursdwang toe te passen tot handhaving van regels die ik uitvoer;

dat bij de besluitvorming over de "Contourennota Handhaving 2002-2006" en het "Handhavingsprogramma 2003" aan de handhaving aan de gebruiksvergunningen brandweer hoge prioriteit is toegekend en dat is bepaald dat de TT-campings intensief zullen worden gecontroleerd;

dat de wijzigingen in de regelgeving ook naar bezoekersgroepen toe bekend zijn gemaakt;

dat ik handhaving van regels en de veiligheid op en rond de campings belangrijk vind;

b e s l u i t:

de praktische uitvoering van de handhaving van aan de toestemming kamperen of gebruiksvergunningen verbonden voorwaarden, in aanvulling op de reguliere instrumenten, te mandateren aan de Algemeen Commandant, de Locatiecommandant Witten en de Districtschef Noord van de Regiopolitie Drenthe, of de Commandant en het hoofd van de afdeling preventie van Brandweer Assen.

Assen, 20 juni 2005.

de burgemeester voornoemd

Bijlage: mandaat voor directe praktische uitoefening van de handhaving op en in de omgeving van TT-campings.

1. Vóór opening van de camping.

Nr.

Omschrijving

Sanctie

Evt. vervolg

1.1

Bij eerste controle door het handhavingsteam vóór opening van de camping blijkt dat er sprake is van substantiële afwijkingen ten opzichte van gemaakte afspraken. Deze kunnen betrekking hebben op de indeling in vakken, de toegankelijkheid voor hulpverleningsvoertuigen, de interne (beveiligings)organisatie op de camping, het aantal en de veiligheid van de (sanitaire) voorzieningen of het bezit van de legionellaveilig- verklaring.

Nog niet openstellen van de camping. Het nog niet openen van de camping is tijdelijk als het perspectief bestaat dat in kort tijdsbestek herstel van de overtreding(en) mogelijk is. De niet-openstelling moet kenbaar zijn voor campinghouder (besluit) en klandizie.

Als de campinghouder in strijd met het besluit tot niet-openstelling bezoekers toelaat dan verbeurt hij dwangsommen totdat het maximum van € 5.000,-- is bereikt. De 1e maal bedraagt de dwangsom € 1.000,--, de 2e maal € 1.500,--, de 3e maal € 2.500,--. De eerste termijn verbeurt bij de eerste constatering dat in strijd met de niet-openstelling bezoekers zijn toegelaten. De 2e termijn als de overtreding 4 uren later nog steeds plaatsvindt. De 3e termijn als 2 uren ná het verbeuren van de 2e termijn nog steeds bezoekers toegang krijgen. Bij elke overtreding wordt proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van art. 184 WvSr en vindt overleg plaats met het OM. De kans op toestemming/vergunning in een volgend jaar is uiterst gering.

2. Stadium, waarschijnlijk op vrijdag, waarin het moeilijk wordt om in preventieve sfeer bij te sturen zoals in fase 1 gebeurt.

Nr.

Omschrijving

Sanctie

Evt. vervolg

2.1

De vakindeling wordt niet langer gevolgd, er is sprake van onverantwoord slechte toegankelijkheid voor met name hulpverleningsvoertuigen of de interne organisatie wijkt af van hetgeen is vastgelegd in de vergunning.

De campinghouder opdragen om, mits haalbaar, naar het oordeel van het handhavingsteam, binnen een dagdeel van 4 uren de situatie te verbeteren.

De uitvoerbaarheid van en opdracht aan een campinghouder is een punt dat terdege en na een gesprek met de campinghouder moet zijn afgewogen. Eventueel wordt de termijn van 4 uren aangepast.

Als de campinghouder het probleem niet binnen de gestelde termijn oplost, dan verbeurt hij een eerste dwangsom van € 1.000,--. Afhankelijk van de ernst en het risico bij het vervolgens voortduren van de overtreding vindt na tijdseenheden van 4 aaneengesloten uren 2e dan wel 3e dwangsomverbeuring plaats van respectievelijk € 1.500,-- en € 2.500,--.

Als de situatie naar het oordeel van het handhavingsteam niet ernstig riskant, maar "gewoon" riskant is, vindt verbeuring van de dwangsom per dag plaats. Dit betekent dat bij voortduring van de strijdige situatie op de volgende dag de 2e termijn van € 1.500,-- en voortduring op de daaropvolgende dag de 3e termijn van € 2.500,-- wordt verbeurd.

Als het maximumbedrag van € 5.000,-- aan dwangsommen is verbeurd, dan wordt proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van art. 184 WvSr en vindt overleg plaats met het OM. In het dossier vindt alsdan een aantekening plaats. De kans op toestemming/vergunning in een volgend jaar is uiterst gering.

Nr.

Omschrijving

Sanctie

Evt. vervolg

2.2

A. Vuren: Ontstaan van vuren groter dan 1 m2 in omvang, of vlammen die hoger zijn dan 1 m, of een onvoldoende veilige afstand tussen vuur en kampeermiddelen, of het gebruik van brandstof die oneigenlijk is of te belastend voor het milieu.

B. Overige overtredingen die hinder of gevaar opleveren:

1. het produceren van geluidshinder;

2. excessen m.b.t. alcoholgebruik;

3. misbruik via kampeervreemde artikelen.

De campinghouder opdragen om, mits haalbaar, naar het oordeel van het handhavingsteam, binnen een dagdeel van 4 uren de situatie te verbeteren.

De uitvoerbaarheid van een opdracht aan een campinghouder is een punt dat terdege en na een gesprek met de campinghouder moet zijn afgewogen. Eventueel wordt de termijn van 4 uren aangepast.

Als de campinghouder het probleem niet binnen de gestelde termijn oplost, dan verbeurt hij een eerste dwangsom van € 1.000,--. Afhankelijk van de ernst en het risico bij het vervolgens voortduren van de overtreding vindt na tijdseenheden van 4 aaneengesloten uren 2e dan wel 3e dwangsomverbeuring plaats van respectievelijk € 1.500,-- en € 2.500,--.

Als de situatie naar het oordeel van het handhavingsteam niet ernstig riskant, maar "gewoon" riskant is, vindt verbeuring van de dwangsom per dag plaats. Dit betekent dat bij voortduring van de strijdige situatie op de volgende dag de 2e termijn van € 1.500,-- en voortduring op de daaropvolgende dag de 3e termijn van € 2.500,-- wordt verbeurd.

Als het maximumbedrag van € 5.000,-- aan dwangsommen is verbeurd, dan wordt proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van art. 184 WvSr en vindt overleg plaats met het OM. In het dossier vindt alsdan een aantekening plaats. De kans op toestemming/vergunning in een volgend jaar is uiterst gering.

3. Mandaatbesluit en instructie toepassing verblijfsontzegging Witten en omgeving.

Op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet en artikel 2.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Assen 1993 ben ik als burgemeester bevoegd tot het opleggen van verblijfsontzeggingen. Hierbij verleen ik aan de Algemeen Commandant, de Locatiecommandant Witten en de Districtschef Noord van de Regiopolitie Drenthe, of de Commandant en het hoofd van de afdeling preventie van Brandweer Assen de bevoegdheid om het geven van een verblijfsontzegging namens de burgemeester in mandaat uit te oefenen.

Bij het geven van een verblijfsontzegging op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet zijn de volgende regels van toepassing:

  • -

    als een campinghouder in Witten een gast de toegang tot zijn terrein heeft ontzegd vanwege misdragingen en als betrokkene daaraan geen gevolg geeft of opnieuw de orde verstoort, dan kan een verblijfsontzegging voor Witten worden opgelegd.

  • -

    het opleggen van een verblijfsontzegging vindt zo mogelijk plaats in overleg met de Commandant Witten.

Feiten waarvoor ontzegging wordt opgelegd

Termijnontzegging

Categorie 1:

- samenscholing en ongeregeldheden, art. 2.1.1.1 APV

- hinderlijk gedrag, art. 2.4.8, 2.4.10 en 2.4.11 APV: te groot of gevaarlijk vuur, of met oneigenlijke brandstof gestookt, of op verboden plaats; misbruik kampeervreemde artikelen; geluidsoverlast; excessen m.b.t. alcoholgebruik

- hinderlijk drankgebruik, art. 2.4.9 APV

- openbare dronkenschap, 453 Sr en 426 Sr

- baldadigheid, 424 Sr

- straat, of raamprostitutie, art. 3.2.7 APV

- motordiefstal, 310 Sr

Resterend tijdvak dat kamperen in Witten bij dat evenement in dat kalenderjaar is toegestaan

Feiten waarvoor ontzegging wordt opgelegd

Termijnontzegging

Categorie 2:

- 1e recidive motordiefstal, 310 Sr

- 1e recidive samenscholing en ongeregeldheden, art. 2.1.1.1 APV

- 1e recidive hinderlijk gedrag, art. 2.4.8, 2.4.10 en 2.4.11 APV: te groot of gevaarlijk vuur, of met oneigenlijke brandstof gestookt, of op verboden plaats; misbruik kampeervreemde artikelen; geluidsoverlast; excessen m.b.t. alcoholgebruik

- 1e recidive verbod op straat- of raamprostitutie, art. 3.2.7 APV

- bezit van meer dan een gebruikershoeveelheid drugs en gebruik van harddrugs in het openbaar, Opiumwet

- overtreding verbod zich op de weg te begeven om drugs te verhandelen, art. 2.8.1 APV

- overtreding Wet wapens en munitie: traangas, boksbeugels, wapenstokken, steekwapens e.d.

- vernieling of beschadiging, art. 350 Sr en openlijke geweldpleging, art. 141 Sr

- eenvoudige mishandeling, art. 300 Sr

- diefstal met braak in een auto, art. 311, lid 5, Sr

- belediging ambtenaar in functie, art. 267 Sr

- bedreiging, art. 285 Sr

- negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel, art. 184 Sr

- wederspannigheid, art 180, 181, 182 Sr

Resterend tijdvak dat kamperen in Witten bij dat evenement in dat kalenderjaar is toegestaan, alsmede het daaropvolgende kalenderjaar

Categorie 3:

- 2e recidive motordiefstal, 310 Sr

- 2e recidive samenscholing en ongeregeldheden, art. 2.1.1.1 APV

- 2e recidive hinderlijk gedrag, art. 2.4.8, 2.4.10 en 2.4.11 APV: te groot of gevaarlijk vuur, of met oneigenlijke brandstof gestookt, of op verboden plaats; misbruik kampeervreemde artikelen; geluidsoverlast; excessen m.b.t. alcoholgebruik

- 2e recidive verbod op straat- of raamprostitutie, art. 3.2.7 APV

- overtreding Wet wapens en munitie: vuurwapens/schietwapens

- dealen harddrugs, Opiumwet

- zware geweldsmisdrijven: zware mishandeling, art 302 Sr, (poging tot) doodslag, art. 287 Sr; openlijke geweldpleging uitsluitend tegen personen, art. 141 Sr; afpersing, art. 317 Sr; afdreiging, art 318 Sr

- overtreding verblijfsontzegging, art. 2.4.1 APV

Resterend tijdvak dat kamperen in Witten bij dat evenement in dat kalenderjaar is toegestaan, alsmede de twee daaropvolgende kalenderjaren

Locaties waar verblijfsontzegging Witten en omgeving voor kan gelden.

 

Stroomschema verblijfsontzegging