Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening begeleidingscommissie kunstzinnige vorming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begeleidingscommissie kunstzinnige vorming
CiteertitelVerordening begeleidingscommissie kunstzinnige vorming
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpculturele aangelegenheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-1994nieuwe regeling

16-12-1993

Berichten van de Brink, 05-01-1994

16-12-1993

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begeleidingscommissie kunstzinnige vorming

 

 

Artikel 1. Samenstelling
 • 1.

  Er is een begeleidingscommissie kunstzinnige vorming (commissie).

 • 2.

  De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • a.

   één lid aangewezen door het algemeen bestuur van het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling;

  • b.

   één lid aangewezen door het algemeen bestuur van de Stichting de Kolk;

  • c.

   één lid aangewezen door de directeur van het provinciaal museum;

  • d.

   één lid aangewezen door het kristallisatiepunt amateuristische kunstbeoefening;

  • e.

   twee leden uit het onderwijs aangewezen door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het desbetreffende lid van het college van burgemeester en wethouders woont op verzoek van de commissie de vergaderingen van de commissie bij.

 • 4.

  Als lid van de commissie kan niet worden benoemd die door of vanwege de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester in dienst der gemeente is aangesteld, met uitzondering van de twee leden bedoeld in het tweede lid, onder f.

Artikel 2. Voorzitter

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

Artikel 3. De secretaris

Als secretaris fungeert een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 4. Taken .

De commissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen met betrekking tot het geheel van de kunstzinnige vorming aan het college van burgemeester en wethouders en aan de instanties die zich op het terrein van de kunstzinnige vorming bewegen;

 • 2.

  het mee richting geven aan de praktische uitvoering van het beleid op het gebied van de kunstzinnige vorming in Assen;

 • 3.

  het bevorderen van het contact tussen de plaatselijke bevolking en de instanties die zich met kunstzinnige vorming bezig houden;

 • 4.

  het bevorderen van de samenhang binnen de aanbodskant en tussen vraag en aanbod gericht op de activiteiten in de cursorische sfeer op het terrein van de kunstzinnige vorming;

 • 5.

  het inventariseren en stimuleren van de vraag en behoefte naar zogenaamde steunfunctie-activiteiten op het terrein van de kunstzinnige vorming.

Artikel 5. Vergaderingen
 • 1.

  De commissie vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als door de voorzitter nodig wordt geoordeeld of door tenminste drie leden schriftelijk met opgave van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd.

 • 2.

  De vergaderingen worden belegd door de voorzitter, die zorgt dat ieder lid, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste één week vóór het houden van een vergadering onder vermelding zoveel mogelijk van de zaken waarvoor de vergadering is belegd, schriftelijk wordt opgeroepen.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de meerderheid van de commissie anders beslist.

 • 4.

  De voorzitter draagt er zorg voor, dat tegelijk met de oproeping dag en uur van de vergadering ter openbare kennis wordt gebracht.

Artikel 6. Besluitvorming
 • 1.

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Er kunnen evenwel alleen besluiten worden genomen wanneer vijf van de zittende leden aanwezig zijn.

 • 3.

  Voor het overige is op de besluitvorming de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 1993

 

De raad voornoemd,

, voorzitter  

, griffier