Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 1997
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2013Onbekend

05-11-2009

Berichten van de Brink, 7 april 2011

Onbekend
01-01-201001-01-2012Onbekend

05-11-2009

Berichten van de Brink, 7 april 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 1997

Besluitvorming raad:

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

te wijzigen de tarieventabel behorende bij de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 1997

ARTIKEL I

De tarieventabel wordt gelezen als volgt:

 

ALGEMEEN

Alle in deze tabel opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

HOOFDSTUK 1. VERRICHTEN VAN DIENSTEN

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

 

1.1.a)

het ter beschikking stellen - inclusief personeel - per uur van:

 

 

 

* een TS basiseenheid

197,42

 

* een schuimblusvoertuig

"

158,70

 

* een hulpverleningsvoertuig

"

136,26

 

* een autoladder

"

189,86

 

* een haakarmvoertuig met haakarmbak

"

99,62

 

* een verbindingscommandovoertuig

"

74,96

 

* een waterongevallenvoertuig inclusief waterongevallenboot

"

125,40

 

 

 

 

b)

het ter beschikking stellen - exclusief personeel - per uur van:

 

 

 

* een dienstauto (9 personen)

"

12,24

 

* een dienstauto (4 personen)

"

9,54

 

* een motorspuitaanhanger

"

8,78

 

 

 

 

c)

het beschikbaar stellen van vrijwillig personeel per persoon per uur

"

21,92

d)

het beschikbaar stellen van dagdienstpersoneel per persoon voor een

 

 

 

gemiddeld uurtarief van

"

66,94

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2. ONDERHOUD LAGE DRUKSLANGEN

 

 

 

 

 

 

2.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

* het spoelen en afpersen van een brandslang, per brandslang

10,56

 

* de reparatie van 1 lek via vulkanisatiemethode

"

24,66

 

* het aanbrengen van een nieuwe bendeling, per bendel

"

18,42

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3. VERRICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN DE ADEMBESCHERMING

 

 

 

 

 

 

3.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

* het controleren en reinigen van een gelaatstuk

22,08

 

* het controleren en reinigen van een ademluchttoestel

"

35,27

 

* het vullen van een ademluchtcilinder per liter waterinhoud:

 

 

 

- tot een druk van 200 bar

"

2,24

 

- tot een druk van 300 bar

"

6,70

 

het inspecteren en vullen van 3 of 8 cilinders of meer (per cilinder)

- tot een druk van 300 bar

"

4,52

 

het vullen van een ademluchtcilinder per liter waterinhoud:

- tot een druk van 200 bar

- tot een druk van 300 bar

"

 

 

1,06

1,42

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4. OVERIGE DIENSTEN

 

 

 

 

 

 

4.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

* het beschikbaar stellen van een les-/vergaderlokaal per uur, inclusief overheadprojector en flap-over

14,46

 

- gebruik beamer per uur

"

5,89

 

* het beschikbaar stellen van een oefenterrein per uur, inclusief ensceneringsmiddelen, m.u.v. oefenwrak(ken)

"

18,42

 

* het maken van een fotokopie:

 

 

 

- per kopie op A4-formaat

"

0,05

 

- per kopie op A3-formaat

"

0,10

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 en 10 november 2011.

De raad voornoemd,

voorzitter

griffier