Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregel Ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV 1990

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV 1990
CiteertitelBeleidsregel Ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV 1990
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet, art. 18, lid 1
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 149
 3. RVV 1990, art. 87

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2008nieuwe regeling

29-11-2007

Berichten van de Brink, 16-01-2008

BB/00988

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV 1990

 

 

Artikel 1.

Het trekkend voertuig en de aanhangwagens dienen te voldoen aan de geldende regelgeving en aan de navolgende eisen:

 • a.

  het te slepen voertuig dient uit minimaal 2 assen te bestaan;

 • b.

  het voertuig dient, ongeacht het ledig gewicht, voorzien te zijn van een reminrichting met een minimaal te behalen remvertraging van 2,40 m/s die gelijktijdig in werking treed bij het in werking treden van de remmen van het trekkend voertuig;

 • c.

  het voertuig moet voorzien zijn van luchtbanden waarvan het karkas niet zichtbaar is;

 • d.

  het voertuig moet zijn voorzien van daartoe vast geplaatste en als zodanig ingerichte zitplaatsen;

 • e.

  het voertuig dient zodanig te zijn ingericht dat er geen mogelijkheid bestaat dat personen van de wagen kunnen vallen;

 • f.

  indien de afstand van de onderzijde van het voertuig meer bedraagt dan 0,70 meter dien het voertuig aan de achterkant te zijn voorzien van een stootbalk, en aan de zijkant te zijn voorzien van een zijdelingse afscherming;

 • g.

  de instapmogelijkheid dient zich bij voorkeur aan de (rechter) zijkant te bevinden;

 • h.

  in de aanhangwagen dient een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig te zijn om in geval van nood de bestuurder van het trekkende voertuig tijdig te kunnen waarschuwen.

Artikel 2.

De bestuurder van een voertuig als hiervoor bedoeld dient aan de navolgende eisen te voldoen:

 • a.

  de bestuurder dient over voldoende rijvaardigheid te beschikken en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B;

 • b.

  de te rijden snelheid mag maximaal 25 km/uur bedragen;

 • c.

  er mogen niet meer personen worden vervoerd dan het aantal beschikbare vaste zitplaatsen;

 • d.

  voor de combinatie dient een verzekering te zijn afgesloten ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 3.

De ontheffing dient te worden aangevraagd middels het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Dit formulier maakt onderdeel uit van deze beleidsregel. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 4.

Het verzoek tot ontheffing moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij de gemeente waarin de aanvrager woonachtig is, of bij de provincie Drenthe indien het gaat om een aanvraag voor het gebruik van (een deel van) de provinciale weg. Als de aanvraag betrekking heeft op het gebruik van wegen van meerdere wegbeheerders, dan stuurt degene, bij wie het verzoek is ingediend, het verzoek onverwijld ter behandeling door aan die wegbeheerders.

Artikel 5.

De behandelende wegbeheerder draagt er zorg voor dat een afschrift van de verleende ontheffing naar de politie Drenthe wordt gestuurd.

Artikel 6.
 • a.

  Een verzoek tot ontheffing kan worden geweigerd in het belang van de bruikbaarheid of het veilig en doelmatig gebruik van de weg.

 • b.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV.

 • c.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Assen d.d. 29-11-2007