Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Reglement op de accountantscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement op de accountantscommissie
CiteertitelReglement op de accountantscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbedrijfsvoering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Controleverordening gemeente Assen 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201310-06-2019Nieuwe regeling

28-02-2013

Berichten van de Brink

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement op de accountantscommissie

 

 

Artikel 1 Taak
 • 1.

  De accountantscommissie heeft de volgende taken:

  • a.

   periodiek overleg voeren met de accountant en portefeuillehouder financiën;

  • b.

   onderlinge afstemming onderzoeks- en controleactiviteiten;

  • c.

   onderzoek jaarrekening;

  • d.

   periodieke evaluatie financiële verordening, controleverordening en verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid;

  • e.

   advisering omtrent benoeming accountant / verlenging contract accountant (formele benoeming of verlenging behoort tot de taken van de raad).

 • 2.

  De commissie fungeert vanuit de raad als direct aanspreekpunt voor de accountant.

 • 3.

  De commissie evalueert het functioneren van de accountant.

Artikel 2 Samenstelling
 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal 4 leden, die door de raad zijn benoemd.

 • 2.

  De verdeling van de leden is als volgt, twee leden zijn afkomstig uit de geleding van deelnemende collegefracties, twee leden zijn afkomstig uit partijen met geen binding in het college.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt door ontslagname of door een besluit van de raad.

 • 4.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

 • 5.

  De portefeuillehouder financiën kan uitgenodigd worden voor deelname aan het overleg.

 • 6.

  De concerncontroller kan optreden als informant van de commissie.

 • 7.

  De griffier wijst uit de medewerkers van de griffie een secretaris aan.

Artikel 3 Vergaderingen
 • 1.

  De accountantscommissie vergadert tenminste twee maal per jaar.

 • 2.

  Op verzoek van de voorzitter kan de commissie ook tussentijds bijeenkomen.

 • 3.

  De voorzitter kan raadsleden op incidentele basis ter vergadering uitnodigen.

 • 4.

  De vergaderingen zijn openbaar.

 • 5.

  De agenda’s en verslagen van de vergaderingen worden ter informatie ter inzage gelegd voor de raad.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2013.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier