Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen
CiteertitelTijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen
Vastgesteld doorCollege van Burgemeester en Wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpeconomische zaken
Externe bijlageStadsbedrijvenpark

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.V.T.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-201331-05-2015Nieuwe regeling

10-09-2013

Berichten van de Brink, 19 september 2013

BB 484

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling zonnepanelen

 

 

Ongestructureerd artikel

 

 

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Deze regeling verstaat onder:

 • a.
 • b.

  het college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

 • c.

  subsidiabele kosten: kosten met betrekking tot de aankoop en installatie van zonnepanelen, omvormers en aanpassingen aan de meterkast;

 • d.

  kerngebied Assen Stadsbedrijvenpark: bedrijven in het gebied als opgenomen in Bijlage I dat valt onder het project revitalisering Stadsbedrijvenpark, dit betreft grofweg het gebied in de ‘driehoek’ Groningerstraat, Europaweg-Noord (inclusief PDV ten noorden hiervan) en de AHG Fokkerstraat;

 • e.

  zonnepanelen: zon-pv installatie.

ARTIKEL 2. DOEL VAN DE SUBSIDIE

Doelstelling van deze subsidieregeling is om de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen in het kerngebied Assen Stadsbedrijvenpark te stimuleren. Deze subsidieregeling is van toepassing op zonnepanelen op, aan of tegen bedrijfspanden voor zover gelegen in het kerngebied Assen Stadsbedrijvenpark.

ARTIKEL 3. WEIGERINGSGRONDEN

Onverminderd het bepaalde in de ASV weigert het college de subsidie in ieder geval als:

 • a.

  de aanvraag betrekking heeft op een bedrijfspand die niet gevestigd is in het aangewezen gebied;

 • b.

  aanvrager al eerder subsidie op grond van deze regeling is toegekend;

ARTIKEL 4. DOELGROEP

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemers of pandeigenaren gevestigd in het kerngebied Assen Stadsbedrijvenpark, volgens Bijlage I. Bijlage I wordt geacht deel uit te maken van deze regeling.

ARTIKEL 5. PROCEDUREBEPALINGEN
 • 1.

  Artikel 15, lid 2 van de ASV is niet van toepassing op het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Een aanvraag op grond van deze regeling kan tot en met 31 mei 2015 worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag tot subsidie kan uitsluitend via het door het college vastgesteld aanvraagformulier en moet vergezeld zijn van een kopie/scan van de getekende offerte/opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 6. KOSTEN DIE VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING KOMEN

De subsidie bedraagt 20 % van de aankoop en installatie van zonnepanelen, omvormers en aanpassingen aan de meterkast ten behoeve van zonnepanelen.

ARTIKEL 7. BEREKENING VAN DE SUBSIDIE

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- per aanvraag.

ARTIKEL 8. SUBSIDIEVASTSTELLING

De aanvraag voor subsidievaststelling wordt schriftelijk ingediend. De aanvraag tot vaststelling bevat tenminste de volgende stukken/gegevens:

 • a.

  kopie / scan van de factuur van de aanschaf van de zonnepanelen;

 • b.

  foto van de geplaatste en geïnstalleerde zonnecollectoren;

ARTIKEL 9. VERDELING VAN HET SUBSIDIEPLAFOND
 • 1.

  De behandeling van subsidieaanvragen is op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  De eerste fase van subsidieverstrekking loopt van 11 september 2013tot en met 31 december 2013. Het subsidieplafond is

  € 50.000,--

 • 3.

  De tweede fase van subsidieverstrekking loopt vanaf het moment dat de gemeenteraad een positief besluit neemt over het uitvoeringskrediet revitalisering (verwacht in november 2013) tot en met 31 mei 2015. Het subsidieplafond is € 150.000,--

 • 4.

  Subsidieaanvragen die in de eerste fase van subsidieverstrekking zijn geweigerd wegens het bereiken van het subsidieplafond gaan automatisch mee in de tweede fase van subsidieverstrekking, tenzij de aanvrager schriftelijk aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken.

ARTIKEL 10. VERPLICHTINGEN

Het college verbindt de volgende verplichting aan de subsidie:

 • a.

  De zonnepanelen moeten tenminste vijf jaar na de subsidievaststelling geplaatst blijven op, aan of tegen de woning, het object of de locatie waarvoor de subsidie is verstrekt. Als (een deel van) de zonnecollectoren eerder worden verwijderd, heeft het college het recht de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

 • b.

  De zonnepanelen moeten worden aangelegd door een erkend elektrotechnisch installateur uit Assen. Het college beoordeelt of andere gecertificeerde installateurs worden geaccepteerd.

ARTIKEL 11. EUROPESE REGELGEVING

Voor zover de subsidie leidt tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie

verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5,betreffende de-minimissteun.

ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt uiterlijk op 31 mei 2015.

   

   

Toelichting op de artikelen

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de leesbaarheid en uitleg van de inhoud van deze subsidieregeling bevat dit artikel een omschrijving van de veel voorkomende begrippen.

ARTIKEL 3. WEIGERINGSGRONDEN

Volgens de Algemene subsidieverordening kan op tal van gebieden in een subsidieregeling aanvullende bepalingen worden opgenomen. Dit artikel regelt wat specifiek als aanvullend geldt voor het eventueel weigeren van een subsidieaanvraag.

ARTIKEL 5. PROCEDUREBEPALINGEN

Zie toelichting op artikel 3 met dien verstande dat het hier om procedurebepalingen gaat en niet om weigeringsgronden.

ARTIKEL 6. KOSTEN DIE VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING KOMEN

Om te kunnen bepalen of de aanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd kan worden heeft het college in dit artikel aangegeven voor welke soorten van kosten bij beoordeling van de aanvraag subsidie kan worden verleend om de doelstelling van de regeling als verwoord in artikel 2 te kunnen realiseren.

ARTIKEL 7. BEREKENING VAN DE SUBSIDIE

Om het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk in te zetten wordt in dit artikel uiteengezet de hoogte en de specifieke kosten onder de subsidie vallen.

ARTIKEL 8. SUBSIDIEVASTSTELLING

Om de subsidie definitief vast te kunnen stellen moet het college naar objectieve maatstaven kunnen beoordelen of de door subsidie beschikbaar gestelde bedragen ook daadwerkelijk zijn aangewend als in de aanvraag is aangegeven.

ARTIKEL 9. VERDELING VAN HET SUBSIDIEPLAFOND

Aanvullend hierop: dit artikel bepaalt tevens de “spelregel” dat wie het eerst komt ook als eerste wordt beoordeeld. Overigens is een aanvraag pas ontvankelijk als deze volledig is volgens de eisen die in deze regeling + toelichting (zie artikel 9) en de Algemene subsidieverordening staan genoemd. Verder spreekt de inhoud van dit artikel voor zich.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN

Zie toelichting artikel 3met dien verstande dat het hier om verplichtingen gaat die aan de subsidie kunnen worden verbonden.

ARTIKEL 11. EUROPESE REGELGEVING

Een subsidie verstrekt op grond van deze subsidieregeling kan als ‘staatssteun’ worden aangemerkt (artikel 87 lid 1 van het EG Verdrag) als de subsidie wordt verleend aan een onderneming. Van staatssteun is sprake bij elk voordeel dat een onderneming van de overheid krijgt waardoor de concurrentie vervalst kan worden. Als onderneming wordt beschouwd elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht de rechtsvorm en de wijze waarop het wordt gefinancierd. Een economische activiteit bestaat uit het aanbieden van goederen of diensten op de markt, waarbij het bestaan van concurrentie een belangrijke indicatie is. Het hebben van een winstoogmerk is geen noodzakelijke vereiste.

‘De-minimis’

Deze subsidieverordening zal deels gebruik maken van de vrijstellingsverordening van de EG nr. 1998/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 EG op de de-minimis-steun (hierna ‘de-minimis-regeling’). Dit betekent dat de subsidieontvanger (dus ondernemers, alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe de ondernemer behoort) niet meer dan € 200.000,= aan subsidie over een periode van drie belastingjaren (dus inclusief eerdere ontvangen subsidies van overheidsinstanties) aan steun mag ontvangen. De aanvrager moet daarom aangeven hoeveel de-minimis-steun door de aanvrager in het lopende en de twee daar aan voorafgaande belastingjaren ontvangen is en verklaren dat de totale steun niet meer dan € 200.000,= bedraagt. Om deze reden is een ‘de-minimis-verklaring’ gekoppeld aan het aanvraagformulier.

Een aantal categorieën van ondernemingen kan geen gebruik maken van deze ‘de-minimis’. Voorbeelden hiervan zijn ondernemingen in de primaire productie van landbouwartikelen

en ondernemingen in moeilijkheden.

Bijlage I Kaart Stadsbedrijvenpark

Stadsbedrijvenpark