Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregel toepassing gebiedsontzegging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel toepassing gebiedsontzegging
CiteertitelBeleidsregel toepassing gebiedsontzegging
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage II

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:77:1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2016Wijziging artikel 3 en invoeging nieuw artikel 6

12-10-2016

Gemeenteblad, 19 oktober 2016

BB 00581
12-06-201420-10-2016Onbekend

12-05-2014

Gemeenteblad

BB 00277

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel toepassing gebiedsontzegging

DE BURGEMEESTER VAN ASSEN

gelet op artikel 2:77:1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

besluit vast te stellen

de Beleidsregel toepassing gebiedsontzegging

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
 • a.

  Overtreding: een gedraging, waarvoor een proces verbaal is opgemaakt voor (een van) de feiten waarvoor een gebiedsontzegging kan worden opgelegd, zoals opgenomen in Bijlage I.

 • b.

  Eerste overtreding: onder dit begrip wordt ook verstaan een herhaalde overtreding, die langer dan 55 weken geleden vooraf ging aan de nieuwe overtreding.

Artikel 2. Reikwijdte
 • 1.

  Een gebiedsontzegging geldt voor één of bij uitzondering meerdere gebied(en) zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende Bijlage II.

 • 2.

  Een gebiedsontzegging wordt opgelegd voor 1 of meerdere feiten als genoemd in de bij dit besluit behorende Bijlage I.

 • 3.

  Een gebiedsontzegging geldt voor de duur behorend bij de feiten zoals genoemd in Bijlage I, tenzij in deze regeling anders is bepaald.

Artikel 3. Uitwerking van de bevoegdheid
 • 1.

  Als één of meerdere feiten volgens Bijlage I zich voordoen, wordt bij een eerste overtreding een schriftelijke waarschuwing aan de betrokkene gegeven;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid legt de burgemeester bij agressie en geweld ten aanzien van functionarissen met een publieke taak direct een gebiedsontzegging voor de duur van 12 weken op. Onder agressie en geweld wordt verstaan lichamelijke en verbale geweldplegingen, belaging, intimidatie en bedreiging gepleegd in of door omstandigheden die verband houden met de uitvoering van de publieke taak (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met beschadiging van goederen). Functionarissen met een publieke taak zijn onder andere (politie) ambtenaren, ambulancepersoneel, brandweerpersoneel en medewerkers van gemeentelijke diensten.

 • 3.

  De burgemeester legt, gelijktijdig met de in lid 1 genoemde waarschuwing, een gebiedsontzegging van 8 uur voor het betreffende gebied op als vrees bestaat dat de gedraging zich zal voortzetten of herhalen, ondanks een bevel tot verwijdering van een opsporingsambtenaar van de politie.

 • 4.

  Als binnen 55 weken na de eerste overtreding, betrokkene een tweede maal wordt geverbaliseerd voor één van de feiten volgens Bijlage I, wordt overgegaan tot het opleggen van een gebiedsontzegging voor een termijn van 2, 6 of 12 weken.

Artikel 4. Uitbreiding van de gebiedsontzegging
 • 1.

  Een gebiedsontzegging geldt voor één van de aangewezen gebieden tenzij naar het oordeel van de burgemeester de handhaving van openbare orde en veiligheid ook in andere aangewezen gebieden zonder aanvullende gebiedsontzegging gevaar loopt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid legt de burgemeester bij agressie en geweld ten aanzien van functionarissen met een publieke taak direct een gebiedsontzegging voor de duur van 12 weken op. Onder agressie en geweld wordt verstaan lichamelijke en verbale geweldplegingen, belaging, intimidatie en bedreiging gepleegd in of door omstandigheden die verband houden met de uitvoering van de publieke taak (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met beschadiging van goederen). Functionarissen met een publieke taak zijn onder andere (politie) ambtenaren, ambulancepersoneel, brandweerpersoneel en medewerkers van gemeentelijke diensten.

 • 3.

  Aan een persoon aan wie een gebiedsontzegging is opgelegd ter plekke van zijn woonverblijf, arbeidsplek of school wordt een aanlooproute geboden om deze bestemmingen te kunnen blijven bereiken;

 • 4.

  Een tweede overtreding binnen 55 weken die aanleiding is tot het opleggen van een gebiedsontzegging hoeft niet betrekking te hebben op hetzelfde feit als de 1e overtreding. Een ontzegging wordt dan opgelegd volgens de aangegeven termijnen, omdat er vrees bestaat voor een nieuwe ordeverstoring.

 • 5.

  Als binnen 55 weken na het uitreiken van een gebiedsontzegging betrokkene opnieuw een gebiedsontzegging wordt opgelegd, wordt overgegaan tot oplegging van een gebiedsontzegging voor de duur van 12 weken.

Artikel 5. Asser contract

Als een minderjarige een waarschuwing krijgt aangezegd kan daarnaast een Asser contract worden afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over gedrag en eventueel hulpverlening/ondersteuning.

Artikel 6. Uitvoeringsmandaat

1. De burgemeester mandateert de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het opleggen en uitreiken van een waarschuwing gebiedsontzegging en een gebiedsontzegging van 8 uur aan de Operationeel Expert/Specialist GGP, Senior GGP en Generalist GGP.

2. De burgemeester mandateert de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het opleggen en uitreiken van gebiedsontzeggingen aan de teamchef van BT Noord Drenthe en de Hulpofficier van Justitie. Het opleggen van een gebiedsontzegging wegens agressie en geweld ten aanzien van functionarissen met een publieke taak wordt niet gemandateerd.

3. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheden nemen de politiefunctionarissen, de teamchef van BT Noord Drenthe en de Hulpofficier van Justitie de Beleidsregel toepassing gebiedsontzegging en het ‘Besluit mandaatverlening aan ambtenaren van de politie inzake gebiedsontzeggingen’ in acht.

4. De teamchef van BT Noord Drenthe houdt van de toepassing van de gebiedsontzeggingen een adequate registratie bij. De teamchef rapporteert de burgemeester per maand.

Artikel 7. Intrekking oude regeling en inwerkingtreding
 • 1.

  Het Mandaatbesluit en instructie toepassing gebiedsontzegging, vastgesteld 28 mei 2004, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten door de burgemeester op 12 mei 2014

 

C. Abbenhues, burgemeester

 

I. Oostmeijer-Oosting, secretaris

Bijlage 1  

 

Feiten waarvoor ontzegging wordt opgelegd

Artikel

Termijn ontzegging

Categorie 1

Samenscholing, ongeregeldheden en vechten

art. 2:1 APV

2 weken

Hinderlijk gedrag

art. 2:47, 2:48 & 2:49 APV

 

Bedelen

Art. 2:51 APV

 

Hinderlijk drankgebruik

art. 2:52 APV

 

Openbare dronkenschap

453 Sr & 426 Sr

 

Baldadigheid

424Sr

 

Diefstal

310 Sr

 

Categorie 2

Bezit van meer dan een gebruikershoeveelheid drugs en gebruik van harddrugs in het openbaar

Opiumwet

6 weken

Overtreding verbod zich op de weg te begeven om drugs te verhandelen

art. 2:53 APV

 

Overtreding Wet wapens en munitie: traangas, boksbeugels, wapenstokken, steekwapens e.d. en wapens niet onder de WMM vallend

WWM en art. 2:1a APV

 

Vernieling of beschadiging, en openlijke geweldpleging

art. 350 Sr

art. 141 Sr

 

Eenvoudige mishandeling

art. 300 Sr

 

Belediging ambtenaar in functie

art. 267 Sr

 

Bedreiging

art. 285 Sr

 

Negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel of belemmering

art. 184 Sr en 185 Sr

 

Niet naleven van ontzegging toegang tot een horecabedrijf ingevolge 2.3 van het Horecaconvenant

 

 

Categorie 3

overtreding Wet wapen en munitie: vuurwapens/schietwapens

WWM

12 weken

dealen harddrugs

Opiumwet

 

zware geweldsmisdrijven: zware mishandeling, , (poging tot) doodslag, openlijke geweldpleging uitsluitend tegen personen, afpersing en afdreiging

art 302 Sr, art. 287 Sr, art. 141 Sr, art. 317 Sr, art 318 Sr

 

Wederspannigheid

art 180 Sr

 

overtreding gebiedsontzegging

art. 2:77:1 APV