Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels detailhandel webwinkels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels detailhandel webwinkels
CiteertitelBeleidsregels detailhandel webwinkels gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2º WABO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2014Nieuwe regeling

03-09-2014

gemeenteblad

BB 00517

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels detailhandel webwinkels gemeente Assen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  afhaalpunt webwinkel: een locatie waar de consument via internethandel bestelde goederen kan afhalen of retourneren en waar uitsluitend logistiek en opslag van bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt.

 • -

  detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

 • -

  productie gebonden detailhandel:detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

 • -

  webwinkel: het al dan niet hobbymatig dan wel bedrijfsmatig verkopen van goederen via internet.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze beleidsregels wordt als volgt gemeten en berekend:

Bedrijfsvloeroppervlakte: de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf , webwinkel, een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten, en dergelijke;

Artikel 3

Voor de navolgende gevallen wordt met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht afgeweken van het (in voorbereiding zijnde) bestemmingsplan. Hierbij wordt toepassing gegeven aan de in de algemene maatregel van bestuur ruim geformuleerde gevallen en specifiek voor de bepaling voor het afwijken van het gebruik van bouwwerken binnen de bebouwde kom, eventueel in combinatie met inpandige bouwactiviteiten, tot een maximum van 1.500 m2 (artikel 4 lid 9 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht). De volgende regels zijn van toepassing:

 • 1.

  Voor woonwijken geldt :

  • -

   webwinkels waarbij alleen sprake is van elektronisch verkeer rechtstreeks zijn toegestaan, mits ondergeschikt aan de woonfunctie;

  • -

   max. 20 % van de bedrijfsvloeroppervlakte van de woning mag gebruikt worden voor deze vorm van webwinkels en de daarbij behorende voorzieningen voor opslag;

  • -

   inloop- of kijkdagen zijn niet toegestaan;

  • -

   het pand van waaruit de verkoop plaatsvindt, mag niet de uitstraling van een winkel krijgen;

  • -

   de te verkopen artikelen mogen niet worden uitgestald, dus een showroom of buitenruimte waar artikelen bekeken of getest kunnen worden, is niet toegestaan;

  • -

   een afhaalpunt webwinkel is niet toegestaan;

 • 2.

  Voor bedrijventerreinen geldt:

  • -

   webwinkels met opslag- en verzendfunctie rechtstreeks toestaan;

  • -

   afhaalpunten en showrooms zijn niet toegestaan;

  • -

   productie gebonden detailhandel is mogelijk, mits maximaal 20% van de bedrijfsvloeroppervlakte hiervoor gebruikt wordt;

  • -

   de te verkopen artikelen mogen niet worden uitgestald, dus een showroom of buitenruimte waar artikelen bekeken of getest kunnen worden, zijn niet toegestaan;

  • -

   een afhaalpunt webwinkel is niet toegestaan;

  • -

   op de bij het bedrijf behorende gronden mag geen buitenopslag van goederen ten behoeve van de internetwinkel plaatsvinden;

  • -

   inloop- of kijkdagen zijn niet toegestaan;

  • -

   het pand van waaruit de verkoop plaatsvindt mag niet de uitstraling van een winkel krijgen;

  • -

   er kunnen nadere eisen worden gesteld aan de tijdstippen en het aantal laad- en losactiviteiten;

  • -

   met betrekking tot de productie gebonden detailhandel moet het parkeren geheel op eigen terrein opgevangen worden.

 • 3.

  Voor kantoren geldt:

  • -

   webwinkels waarbij alleen sprake is van elektronisch verkeer rechtstreeks is toegestaan.

  • -

   opslag van goederen is niet toegestaan;

  • -

   het parkeren wordt geheel op eigen terrein opgelost;

  • -

   een afhaalpunt webwinkel is niet toegestaan;

  • -

   inloop- of kijkdagen zijn niet toegestaan;

  • -

   het pand van waaruit de verkoop plaatsvindt, mag niet de uitstraling van een winkel krijgen;

  • -

   de te verkopen artikelen mogen niet worden uitgestald, dus een showroom of buitenruimte waar artikelen bekeken of getest kunnen worden, is niet toegestaan;

 • 4.

  Voor detailhandel (al dan niet in perifere zones) geldt:

  • -

   webwinkels met een afhaalpunt en afrekenmogelijkheid zijn toegestaan.

  • -

   webwinkels met een showroom zijn toegestaan.

Artikel 4 (Voor)ontwerpbestemmingsplan

Wanneer een bestemmingsplan in voorbereiding is voor het betreffende perceel kan door middel van een omgevingsvergunning op dit beleid worden geanticipeerd, ook indien de vergunning in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of andere beleidsregels.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking daags na bekendmaking.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Assen op 3 september 2014

 

 

mw. C. Abbenhues, voorzitter

mw. I. Oostmeijer-Oosting, secretaris

Toelichting

Algemeen

De detailhandelsbranche is continu in ontwikkeling. Een toenemende trend is de vestiging van webwinkels op bedrijventerreinen en in woonwijken. Globaal zijn de volgende hoofdgroepen van bedrijvigheid door middel van internetverkoop te onderscheiden:

 • 1.

  Webwinkel waar alleen elektronische transactie tot stand komt

 • 2.

  Webwinkel met opslag- en verzendfunctie

 • 3.

  Webwinkel met (beperkte en kleinschalige) afhaal- en afrekenmogelijkheid

 • 4.

  Webwinkel met een grootschaligere afhaal- en afrekenmogelijkheid

 • 5.

  Reguliere winkel in combinatie met een webwinkel

 • 6.

  Webwinkel met een showroom

De bovengenoemde vormen van webwinkels behoren allen tot vormen van detailhandel . Op basis van het huidige beleid is het uitoefenen van detailhandel ter plaatse van de reguliere bestemmingen ‘wonen’, ‘bedrijf’ of ‘bedrijventerrein’ niet toegestaan (met uitzondering van perifere detailhandel in de daarvoor aangewezen zones).

Om ondernemers toch ruimte te bieden en als gemeente daarop actief regie te voeren is het wenselijk om een beleidskader te ontwikkelen.

Grondslag

In artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is geregeld dat burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning kunnen verlenen indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. Deze categorieën van gevallen zijn genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. De categorieën van gevallen zijn erg ruim geformuleerd. In deze beleidsregel is geformuleerd wanneer en onder welke voorwaarden gebruik gemaakt wordt van deze afwijkingsbevoegdheid bij aanvragen die betrekking hebben op webwinkels.

Artikel 3

De in dit artikel opgenomen beleidspunten zijn de volgende punten in beschouwing genomen:

Gevolgen voor de voorzieningenstructuur

De afgelopen jaren is zeer terughoudend gereageerd op initiatieven met betrekking tot webwinkels op bedrijventerreinen. Het gemeentelijk beleid is gericht op de concentratie van winkelformules in het kernwinkelgebied, wijkwinkelcentra en de PDV zone. Dit heeft geleid tot een levendige (aantrekkelijke) binnenstad en wijken. De vrees is dat een toename van het aantal webwinkels tot gevolg kan hebben dat de omvang en de kwaliteit van het kernwinkelgebied zal afnemen. Detailhandel Nederland heeft onlangs gemeente opgeroepen actief beleid te ontwikkelen en ten aanzien van illegale situaties te handhaven. De gemeente Assen kies er voor om afhaalpunten en showrooms daarom niet toe te staan buiten de detailhandelszones, om zo een aantrekkelijke en levendige binnenstad en wijken te behouden. Daarnaast zijn er geen ruimtelijke afwegingen om het ruimtelijke beleid voor detailhandel te wijzigen en afhaalpunten en showrooms toe te staan op bedrijventerreinen. De gemeente Assen wordt hierbij ondersteund door het adviesbureau voor detailhandel Droogh, Trommelen en Partners. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Gevolgen voor de verkeersafwikkeling

Bij de verkoop van goederen via internet waarbij sprake is van een afhaal mogelijkheid is veelal kort contact tussen verkoper en koper. Toch zal door het toestaan van een afhaalfunctie bij een bedrijf een toename te signaleren zijn van het aantal verkeersbewegingen. Daarnaast bevinden zich meer en meer consumenten op het bedrijventerrein wanneer er afhaalpunten en showrooms voor webwinkels worden gevestigd.

Gevolgen voor de parkeerfaciliteiten

Een internetwinkel met showroom en afhaalgelegenheid zal de behoefte aan het aantal parkeerplaatsen doen laten toenemen. De verwachting is dat het huidige aantal parkeerplaatsen in de detailhandelszone deze toename kan opvangen.