Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels consumentenvuurwerkverkoop gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels consumentenvuurwerkverkoop gemeente Assen
CiteertitelBeleidsregels consumentenvuurwerkverkoop gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2º WABO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2014Nieuwe regeling

03-09-2014

Gemeenteblad

BB 00515

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels consumentenvuurwerkverkoop gemeente Assen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  consumentenvuurwerk: vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik;

 • -

  vuurwerkverkooppunt: een ruimte die geheel of gedeeltelijk toegankelijk is voor het publiek en waar de verkoop en aflevering van consumentenvuurwerk plaatsvindt;

 • -

  detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

 • -

  tuincentra: een detailhandelsbedrijf met een al dan niet overdekte verkoopvloeroppervlakte van minimaal 1000 m2, waarop volledig of nagenoeg volledig levende en niet-levende artikelen voor tuininrichting, tuindecoratie, planten en daaraan verwante artikelen ten verkoop worden aangeboden;

 • -

  bouwcentra: een al dan niet geheel overdekte verkoopplaats met een overdekt verkoopoppervlak van minimaal 1.000 m2, waarop een volledig of nagenoeg volledig assortimenten aan bouw en doe het zelf producten wordt aangeboden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze beleidsregels wordt als volgt gemeten en berekend:

Bedrijfsvloeroppervlakte: de totale vloeroppervlakte van een winkel of bedrijf inclusief opslag- en administratieruimten, en dergelijke.

Artikel 3

Voor de navolgende gevallen wordt met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a sub 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht afgeweken van het (in voorbereiding zijnde) bestemmingsplan. Hierbij wordt toepassing gegeven aan de in de algemene maatregel van bestuur ruim geformuleerde gevallen en specifiek voor de bepaling voor het afwijken van het gebruik van bouwwerken binnen de bebouwde kom, eventueel in combinatie met inpandige bouwactiviteiten, tot een maximum van 1.500 m2 (artikel 4 lid 9 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht). De volgende specifieke beleidsregels zijn daarbij van toepassing

De volgende regels zijn van toepassing:

Voor bouw en tuincentra geldt:

 • -

  Max. 10 % procent van de bedrijfsvloeroppervlakte;

 • -

  Het valt onder branchevreemde artikelen;

 • -

  Maximaal 10.000 kg opslag;

 • -

  Alleen consumentenvuurwerk;

 • -

  Er moet voldaan worden aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en het Vuurwerkbesluit

Artikel 4 (Voor)ontwerpbestemmingsplan

Wanneer een bestemmingsplan in voorbereiding is voor het betreffende perceel kan door middel van een omgevingsvergunning op dit beleid worden geanticipeerd, ook indien de vergunning in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of andere beleidsregels.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking daags na bekendmaking.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Assen op 3 september 2014.

 

 

mw. C. Abbenhues, voorzitter

mw. I. Oostmeijer-Oosting

Toelichting

Algemeen

Vuurwerkverkoop valt onder de bestemming detailhandel en is om die reden alleen mogelijk binnen de bestemming detailhandel. Vuurwerkverkoop staat niet in de groslijst van het PDV beleid en mag daarom niet bij bouw en tuincentra buiten het kernwinkelgebied verkocht worden. Omdat bouw en tuincentra zich vaak verder van woongebieden af bevinden is het vanuit het oogpunt veiligheid wenselijk hier wel een vuurwerkverkoop punt voor consumentenvuurwerk toe te staan. Daarnaast vindt vuurwerkverkoop maximaal 3 dagen per jaar plaats. Vanwege deze wettelijke beperking is het niet te vergelijken met andere detailhandelsactiviteiten. Om ondernemers ruimte te bieden en de veiligheid van vuurwerkverkoop te vergroten worden de bestaande beleidsregels uitgebreid.

Toepassing

In artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is geregeld dat burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning kunnen verlenen indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. Deze categorieën van gevallen zijn genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. De categorieën van gevallen zijn erg ruim geformuleerd. In deze beleidsregel is geformuleerd wanneer en onder welke voorwaarden gebruik gemaakt wordt van deze afwijkingsbevoegdheid bij aanvragen die betrekking hebben op vuurwerkverkoop.

Artikel 3

Bij in dit artikel opgenomen beleidspunten zijn de volgende punten in beschouwing genomen.

Veiligheid

In de landelijke nota vuurwerkbeleid wordt aangegeven welke veiligheidsregels in acht moeten worden genomen. Het opslaan van consumentenvuurwerk is veilig, mits voldaan is aan de wettelijke vereisten. Hier kan niet vanaf worden geweken.

Ruimtelijk

Vuurwerkverkoop vindt maximaal 3 dagen per jaar plaats. Vanwege deze wettelijke beperking is het niet te vergelijken met andere detailhandelsactiviteiten. De verkeer aantrekkende werking van vuurwerkverkoop is echter groot. De verkoop mag daarom geen verkeersonveilige situaties opleveren. Daarnaast moet, bij eventuele extra bebouwing ten behoeve van de verkoop van vuurwerk, de bestaande regelgeving met betrekking tot bebouwing worden aangehouden. Als laatste mag, door de verkoop van vuurwerk, geen belemmering ontstaan voor het in de nabijheid vestigen van andere functies die volgens het bestemmingsplan hier gevestigd kunnen worden.

Economisch

Omdat vuurwerkverkoop onder detailhandel valt mag het in het kernwinkel gebied verkocht worden. De vraag is of het ook in de PDV zone, en dan specifiek de bouw- en tuincentra verkocht mag worden. De vraag hierbij is: “Hoe groot is de economische inbreuk in het kernwinkelgebied als je vuurwerkverkoop in de PDV zone toestaat”: De volgende afwegingen zij hierbij van toepassing:

 • -

  Spin off voor overige winkels: Het betreft hier drie dagen verkoop. Dit betekent dat de spin-off beperkt is wanneer de verkoop ook in de PDV zone verkoop is toegestaan.

 • -

  Leegstand binnenstad: Verkoop in het PDV gebied trekt geen winkels uit de binnenstad weg omdat de verkoop maar 3 dagen betreft.

 • -

  In de PDV zone is voldoende ruimte bij de winkels met betrekking tot parkeergelegenheid en er is geen overlast mbt verkeersbewegingen te verwachten. Er is voldoende ruimte om dit op te vangen.

 • -

  De afstand tot de woongebieden in de PDV zone is groter dan in het kernwinkelgebied en dus veiliger.

 • -

  In de PDV zone is het makkelijker om controles uit te oefenen. De terreinen rondom de winkels zijn vaak afgesloten zodat klanten via één ingang het terrein verlaten.

 • -

  Het kan verkocht worden onder de voorwaarde branche vreemde artikelen (max. 10 Procent).