Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpburgerzaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, artikel 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, artikel 3.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201406-01-2014Nieuwe regeling

25-09-2014

gemeenteblad

2014 R00487
07-10-201406-01-201419-11-2016Nieuwe regeling

25-09-2014

gemeenteblad

2014 R00487

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan van de gemeente Assen gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college en eveneens met inachtneming van de Wet basisregistratie personen.

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie

   gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het tweede lid.

 • 2.

  Voor de verstrekking van gegevens overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 van de Wet basisregistratie

  personen zijn in bijlage1 bij deze verordening opgenomen:

  • a.

   werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang voor de gemeente;

  • b.

   categorieën van derden die de onder a genoemde werkzaamheden uitvoeren.

 • 3.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste en tweede lid vindt slechts plaats voor zover deze

  noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de derde en het belang

  of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg

  staan.

 • 4.

  De volgende categorieën van derden komen in aanmerking voor verstrekking van gegevens uit de

  basisregistratie personen zoals bedoeld in het tweede lid:

  • a.

   instellingen, stichtingen en verenigingen die zijn actueel zijn ingeschreven in de registers van de

   Kamer van Koophandel;

  • b.

   instellingen, stichtingen en verenigingen die in het bezit zijn van het CBF-keurmerk of

  • c.

   door de gemeente gesubsidieerde instellingen.

Artikel 4. Verstrekkingsbeperking

Ongeacht artikel 3 van deze verordening vindt geen gegevensverstrekking aan derden plaats als sprake is van één van de volgende omstandigheden:

 • a.

  Gegevensverstrekking ten behoeve van één of meerdere commerciële belangen of doelen;

 • b.

  Er is een andere bron beschikbaar voor het verkrijgen van de gevraagde gegevens;

 • c.

  Identificatiedoeleinden terwijl dit niet een verantwoordelijkheid is van de gemeente;

 • d.

  Het zelf verplicht gegevens te verstrekken door de burger zelf;

 • e.

  Er is sprake van beperking van gegevensverstrekking conform artikel 3.21 Wet basisregistratie personen, tenzij degene wiens gegevens worden gevraagd vooraf schriftelijke toestemming tot gegevensverstrekking heeft gegeven.

Artikel 5. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van B&W.

Artikel 6. Intrekking Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014 ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, gemeente Assen 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 september 2014

Mw. C. Abbenhues, voorzitter

Mw. I. Rozema, griffier

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, gemeente Assen 2014

Werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt

Categorieën van derden die werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente uitvoeren en die in aanmerking kunnen komen voor verstrekking uit de basisregistratie personen

Taken op het terrein van:

de gezondheidszorg,

de maatschappelijke dienstverlening en participatie,

de bestrijding analfabetisme/bevorderen lezen

de ouderen- en gehandicaptenzorg

het (jeugd)welzijn en educatie

de cultuurbevordering en behoud cultureel erfgoed

de bestrijding van de werkloosheid

de sociale zorgverlening

Instellingen ten behoeve van:

De gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening; algemene en geestelijke gezondheidszorg; Kinderopvang;

Bibliotheken

Instellingen t.b.v. ouderen- en gehandicaptenzorg;

Instellingen t.b.v. (Jeugd)welzijnswerk en educatie

Cultuurbehoud en -bevordering

Werkvoorziening.

Instellingen op het gebied van de sociale zorg en werkloosheidsbestrijding

Taken inzake het voorkomen en aanpakken van problemen als illegale inwoning, niet toegestane onderverhuur/medeverhuur en overlastsituaties

Woningbouwverenigingen / woningcorporaties

Registraties en de bijhoudingen hiervan inzake het begraven of cremeren

Begraafplaatsen / crematoria

Uitvoering van aantoonbare gemandateerde wettelijke regelgeving of publiekrechtelijke taken

Derden aan wie regelgeving of uitvoering publiekrechtelijke taken zijn gemandateerd.

Migrantenhulp

Instellingen op het gebied van de migrantenzorg

Schuldhulpverlenening

Schuldhulpverleningsorganisaties

Toelichting

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; daardoor is bovendien de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008 vervallen. De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp echter overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan.

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze verordening); en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Assen.

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • -

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

 • -

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

Derden die werkzaamheden verrichten met maatschappelijk belang voor de gemeente

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp enhet het besluit BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang in de verordening aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Assen. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

Categorieen van derden die in aanmerking komen voor gegevensverstrekking

Om te voorkomen dat gegevensverstrekking plaats vindt aan juridisch niet bestaande rechtspersonen en om zekerheid in te bouwen dat de gegevens door de derde worden gebruikt voor een legitiem doel zijn een aantal kwaliteitseisen opgenomen. De verzoekende derde moet tenminste aan één van deze eisen voldoen

Artikel 4. Verstrekkingsbeperking

Ongeacht hetgeen in artikel 3 geregeld is, vindt er geen verstrekking van gegevens plaats, direct dan wel indirect, indien er spraken is van: gegevensverstrekking ten behoeve van een of meerdere commerciële belangen, als een andere bron beschikbaar is voor het verkrijgen van de gevraagde gegevens, identificatiedoeleinden terwijl dit niet een verantwoordelijkheid is van de gemeente, dat de burger zelf verplicht is gegevens te verstrekken.

Er worden evenmin gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid Wbrp.

Artikel 5. Onvoorziene omstandigheden

Hoewel in deze verordening getracht is alle situaties omtrent gegevensverstrekking uit de BRP te ondervangen, kan zich in de praktijk een situatie voordoen waar deze verordening geheel of gedeeltelijk niet in voorziet. Om de afhandeling niet te stagneren, krijgt het college de bevoegheid de besluitvormingsproceure op zich te nemen.

Artikel 6. Intrekking Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Met de komst van de Wet Brp is de Wet GBA komen te vervallen.

Gezien dit laatste is de Verordening GBA niet meer actueel en dient derhalve te worden ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008 vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen 6 januari 2014 en de inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze voorheen onder de Wgba plaatsvonden).