Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene rechtenverordening gemeente Assen 2015
CiteertitelAlgemene rechtenverordening gemeente Assen 2015
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet artikel 229, lid 1 onder b.
  2. Wet houdende regeling van een grondslag voor de heffing voor de Nederlandse identiteitskaart

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel voor belastingen, heffingen en rechten gemeente Assen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201528-12-2017Nieuwe regeling

06-11-2014

Gemeenteblad, 9 december 2014

BB

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2015

ALGEMENE RECHTENVERORDENING GEMEENTE ASSEN 2015

Artikel 1 Begrippen

Het bij en krachtens deze verordening bepaalde verstaat onder:

a.college :burgemeester en wethouders van Assen;

b.dag: de periode van 0.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

c.week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

d.maand :een aaneengesloten periode van vier weken;

e.kalendermaand : een van de twaalf kalendermaanden van het kalenderjaar;

f.jaar :een aaneengesloten periode van 12 maanden;

g.kalenderjaar :de periode van 1 januari tot en met 31 december;

h.APV : Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Assen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Algemene rechten worden niet geheven voor:

a.diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening worden of zijn verhaald;

b.diensten met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in artikel 2.9a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

c.het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht;

d.het in behandeling nemen van aanvragen van stukken die nodig zijn voor het verkrijgen van lijfrenten, pensioenen, loon, bezoldiging en wachtgelden;

e.een vergunning of ontheffing bedoeld in onderdeel 2.2.10 (opslag roerende zaken) van titel 2 van de tarieventabel en de onderdelen 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.4 (standplaatsvergunning), 3.2.1.5 (evenementenvergunning) en 3.2.1.6 (inzameling geld of goed) van titel 3 van de tarieventabel voor non-profitorganisaties, waaronder begrepen serviceclubs, politieke partijen, verenigingen, kerkgenootschappen, maatschappelijke instellingen, die een liefdadig, sociaal-cultureel of maatschappelijk doel nastreven en die overwegend met vrijwilligers activiteiten organiseren overeenkomstig die doelstelling;

f.een verklaring omtrent het gedrag bedoeld in titel 1, hoofdstuk 7, onderdeel 1.7.1.1, van de tarieventabel die niet in het bijzonder belang van de aanvrager is afgegeven, maar uitsluitend ten behoeve van vrijwilligerswerk.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1.De algemene rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel belastingen, heffingen en rechten gemeente Assen.

2.Voor de berekening van de algemene rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

3.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

Artikel 6 Wijze van heffing

De algemene rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de algemene rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6

a.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b.schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de algemene rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van algemene rechten voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt ambtshalve verleend overeenkomstig de met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Een teruggave of verekening vindt slechts plaats als het bedrag meer dan €75,00 bedraagt.

Artikel 10 Delegatie

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen

a.zuiver redactioneel van aard zijn;

b.een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die betrekking heeft op tariefbepalingen waarbij een rijkskostendeel onderdeel uitmaakt van het tarief of waarvoor bij of krachtens wet een (maximum)tarief is gesteld.

Artikel 11 Inwerkingtreding, intrekking en overgangsrecht

1.Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

3.De Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

4.Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het tweede lid bedoelde datum van ingang van de heffing, blijft de in het derde lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2014

Mw. C. Abbenhues, voorzitter

Mw. I. Rozema, griffier