Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Incassoreglement automatische incasso gemeentelijke belastingen van de gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement automatische incasso gemeentelijke belastingen van de gemeente Assen
CiteertitelIncassoreglement Assen 2010
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990
 2. Gemeentewet, artikel 231 lid 2 sub c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2010nieuwe regeling

08-01-2010

Berichten van de Brink, 13-01-2010

08-01-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement automatische incasso gemeentelijke belastingen van de gemeente Assen.

De ambtenaar aangewezen ingevolge artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (de invorderingsambtenaar van de gemeente Assen)

overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen;

Algemeen  

De aanslag gemeentelijke belastingen kan door middel van automatische incasso worden betaald. Om hiervoor in aanmerking te komen moet door de belastingbetaler een machtiging tot automatische incasso zijn verleend. Deze beleidsregels zijn opgesteld met als doel een uniforme uitleg en toepassing voor automatische incasso te geven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  afschrijvingstijdvak: periode van minimaal 3 of maximaal 8 maanden, die aanvangt op het moment dat de eerste afschrijving van een termijnbedrag plaatsvindt en eindigt na de laatste termijn.

 • b.

  automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag ten laste van de rekening van de belastingbetaler, ten gunste van de rekening van de gemeente Assen.

 • c.

  belastingjaar: het kalenderjaar waarop de gemeentelijke belastingen betrekking hebben.

 • d.

  belastingbetaler: natuurlijke persoon of rechtspersoon , op wiens naam de gemeente Assen één of meer gemeentelijke belastingaanslagen zal vaststellen of heeft vastgesteld.

 • e.

  dagtekening: datum waarop een aanslagbiljet of brief redelijkerwijs in Nederland moet zijn bezorgd.

 • f.

  formele belastingschuld: het totale bedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld.

 • g.

  gecombineerd aanslagbiljet: aanslagbiljet dat kan bestaan uit meer dan één belastingsoort.

 • h.

  ontheffing of vermindering: verlaging van de formele belastingschuld.

 • i.

  opschorting: tijdelijke stopzetting van de automatische incasso.

 • j.

  vervaldag: laatste dag van de betaaltermijn.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingbetaler te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

De automatische incasso is van toepassing op de volgende gemeentelijke belastingen: onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van de belastingbetaler, mits het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen niet minder dan € 100,00 en niet meer dan € 1.500,00 bedraagt

 • 2.

  De gemeente Assen kan deelname aan de automatische incasso weigeren als er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatige verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt schriftelijk of telefonisch plaats bij de gemeente Assen. Telefonische aanmelding wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend of uiterlijk binnen twee weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 6. Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten die na binnenkomst van de machtiging nog in de loop van het jaar aan de belastingbetaler worden toegezonden.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 Verzending aanslagbiljet

De gemeente probeert het aanslagbiljet in de maand februari te verzenden. Aan dit streven kunnen geen rechten worden verbonden, indien de verzending op een later tijdstip plaatsvindt.

Artikel 9 Aantal termijnen

De betaaltermijnen zijn geregeld in de betreffende belastingverordeningen.

Artikel 10 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Het termijnbedrag is gelijk aan het totale openstaande bedrag dat voor automatische incasso in aanmerking komt, gedeeld door het aantal volgende incassopogingen in dat jaar.

 • 2.

  Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, kunnen mislukte incassopogingen en nieuwe - automatisch te incasseren – aanslagen van hetzelfde belastingjaar resulteren in een verhoging van het termijnbedrag.

 • 3.

  Met inachtneming van hetgeen is geregeld is het eerste lid, resulteren verminderingen en ontheffingen niet in een verlaging van het termijnbedrag, maar in beperking van het aantal termijnen

Artikel 11 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2.

  De automatische incasso zal, met inachtneming van hetgeen is geregeld in het derde lid, plaats vinden in de eerste maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, dan wel omstreeks de eerstvolgende vervaldag van het aanslagbiljet

 • 3.

  De gemeente Assen zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van de maand, doch niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

 • 4.

  De automatische incasso vindt niet plaats als op de bankrekening van de belastingbetaler onvoldoende saldo aanwezig is.

Artikel 12 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt van gemeentewege beëindigd indien:

 • 1.

  deze twee achtereenvolgende maanden niet slaagt, dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd;

 • 2.

  de belastingbetaler surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop hiervan zouden kunnen belemmeren;

Artikel 13 Opschorting van de automatische incasso

De automatische incasso wordt opgeschort indien volgens de regelgeving uitstel dient te worden verleend.

Artikel 14 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingbetaler beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de automatische incasso schriftelijk stopzetten.

Artikel 15 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingbetaler beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien door de echtscheiding of de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd van het bekende rekeningnummer moet de belastingbetaler zo spoedig mogelijk een rekeningnummer doorgeven waarvan de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 16 Verhuizing

Verhuizing van de belastingbetaler beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 17 Wijziging bankrekeningnummer

Een wijziging van het bankrekeningnummer moet direct worden doorgegeven aan de debiteurenadministratie.

Artikel 18 Terugstorting

Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

Artikel 19 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

De automatische incasso kan door de belastingbetaler te allen tijde worden opgeheven.

Artikel 20 Gevolgen van beëindiging automatische incasso

Als de automatische incasso is beëindigd, moet de aanslag binnen vier weken nadat daarvan een schriftelijke kennisgeving aan de belastingbetaler is gedaan worden betaald, doch niet eerder dan binnen drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 21 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Incassoreglement Assen 2010”

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking

 • 3.

  De datum van ingang is 26 februari 2010.

Aldus vastgesteld door de ambtenaar aangewezen ingevolge Externe verwijzing naar BWB://1.0:v:BWBR0005416&artikel=231artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (De invorderingsambtenaar).

Assen, 8 januari 2010.

M.Haanstra.