Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregel voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen onderwijshuisvesting 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen onderwijshuisvesting 2015
CiteertitelBeleidsregel voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen onderwijshuisvesting 2015
Vastgesteld doorCollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 102 van de Wet op het Primair Onderwijs
 2. artikel 100 van de Wet op de expertisecentra
 3. artikel 76m van de Wet op het Voortgezet Onderwijs
 4. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Assen 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-201501-01-2015Nieuwe regeling

06-03-2015

Gemeenteblad 13 mei 2015

B00088/P99768

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen onderwijshuisvesting 2015

Het college van de Gemeente Assen;

Overwegende:

dat in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Assen 2015 onder meer de procedures van aanvragen en beschikbaar stellen van voorzieningen van de in artikel 2, onder a, sub 1° en 2° bedoelde voor blijvend en tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen voor nieuwbouw of uitbreiding van een gebouw waarin een school wordt of is gehuisvest zijn geregeld;

dat het college in overleg met de bevoegde gezagen van de op het grondgebied van de gemeente Assen gevestigde scholen voor primair- en voortgezet onderwijs streeft naar integraal lokaal onderwijshuisvestingsbeleid;

dat ter uitvoering van het beleid afgesproken is nadere regels af te spreken over de bouwaard van de voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen voor de huisvesting van een school;

gelet:

op artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 100 van de Wet op de expertisecentra en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs;

op artikel 5 van de Gemeentewet;

gezien het gevoerde op overeenstemming gericht overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen voor van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente;

besluit vast te stellen de volgende:

beleidsregel voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen onderwijshuisvesting 2015

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van Assen;

 • -

  bevoegd gezag: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde openbare of bijzondere school, die geheel of gedeeltelijk gehuisvest is in een gebouw dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente;

 • -

  voorziening: een voorziening in de huisvesting als bedoeld in artikel 2 van deze verordening;

 • -

  verordening: de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Assen 2015.

Artikel 2 Duur gebruik voorziening

indien het bevoegd gezag aanspraak heeft op een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening wordt onderscheid gemaakt in een voorziening, welke:

 • a.

  korter dan 5 jaar noodzakelijk is;

 • b.

  5 tot 15 jaar noodzakelijk is.

Artikel 3 Voorziening met gebruiksduur korter dan 5 jaar

De voorziening welke korter dan 5 jaar noodzakelijk is wordt uitgevoerd als noodbouw. Op de bouwkosten is Deel C van Bijlage IV van de verordening van toepassing.

Artikel 4 Voorziening met gebruikduur 5 tot 15 jaar

 • 1.

  De voorziening die 5 tot 15 jaar noodzakelijk wordt uitgevoerd in flexibele of modulaire bouw.

 • 2.

  De voorziening dient esthetisch geïntegreerd te zijn, ook qua onderwijsconcept en gebouwklimaat. Het college en bevoegd gezag maken een vergelijk tussen investeringskosten, exploitatie en kapitaallast. In deze afweging worden de hergebruikmogelijkheden van gebouw en eventueel terrein meegenomen.

 • 3.

  Op basis van het onderzoek, genoemd in lid 2 stelt het college het investeringsbedrag vast op de bedragen genoemd in deel A, B of C van Bijlage IV van de verordening.

Artikel 5 Beslissing in gevallen waarin de regeling niet voorziet

 • 1.

  In gevallen, de uitvoering van deze regeling betreffende, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Indien tussen bevoegd gezag en college geen overeenstemming wordt bereikt zijn de bepaling van de verordening van toepassing.

Artikel 6 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: beleidsregel voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen onderwijshuisvesting 2015.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt gelijktijdig in werking met de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Assen 2015.

 

Aldus vastgesteld in de college vergadering van 6 maart 2015.

M.L.J. Out, voorzitter

Mevrouw I. Oostmeijer-Oosting, secretaris