Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Regeling functiewaardering HR21 gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling functiewaardering HR21 gemeente Assen
CiteertitelRegeling functiewaardering HR21 gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneelszaken
Externe bijlageBijlage tabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. CAR/RLA
 2. Het Beleid schalenstelsel art. 1 lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2015Nieuwe regeling

15-09-2015

Gemeenteblad, 6 oktober 2015

BB00540

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling functiewaardering HR21

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

Overwegende dat bij collegebesluit van 27 maart 2014 /BB00161/P94150, is vastgelegd dat de gemeente Assen voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt bij het sectorale functiewaarderingssysteem HR21 en terzake een licentie-overeenkomst heeft gesloten;

dat het noodzakelijk is dat een nieuwe Regeling functiewaardering HR21, afgestemd op een generieke wijze van beschrijven en waarderen, wordt vastgesteld;

de bereikte overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg terzake de inhoud van deze regeling;.

b e s l u i t e n:

vast te stellen de:

Regeling functiewaardering HR21

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • a.

  Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Bezwarencommissie: de commissie als bedoeld in de verordening bezwaarschriften, die is ingesteld ingevolge artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht en die zich bezig houdt met de advisering over bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden.

 • c.

  Conversietabel: tabel die puntenscore HR21 functies omzet in functieschaal.

 • d.

  Directie: de algemeen directeur/gemeentesecretaris

 • e.

  Functiehouder:

  • -

   de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Regeling lokale arbeidsvoorwaarden (CAR/RLA) van de gemeente Assen, of

  • -

   de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR, is aangegaan.

 • f.

  Functiewaardering: het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

 • g.

  Lokale functiebeschrijving: De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

 • h.

  Module: coördinatiemodule en module loco-secretaris

 • i.

  Normbeschrijving: de generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

 • j.

  Drie schalenstelsel: aanloop- functie- en uitloopschaal.

Artikel 2: Vaststelling puntenscore HR21 functies/lokalefuncties

 • 1.

  De puntenscore voor HR21 normfuncties zijn landelijk vastgesteld in het HR21 systeem.

 • 2.

  De puntenscore voor lokale functies is berekend via de systematiek van HR21.

 • 3.

  De puntenscore voor de gevoerde functies is opgenomen in bijlage I

Artikel 3. Conversietabel

De puntenscore voor HR21 21 en lokale functies worden omgezet in de functieschaal volgens onderstaande conversietabel.

Schaal punten punten bandbreedte

1 0 51 51

2 52 61 10

3 62 76 15

4 77 141 65

5 142 216 75

6 217 291 75

7 292 371 80

8 372 451 80

9 452 531 80

10 532 611 80

11 612 671 60

11A 672 751 80

12 752 821 70

13 822 891 70

14 892 966 75

15 967 981 15

16 982 991 10

17 992 1000 9

Artikel 4 Tijdelijke toelage bij toekenning module

 • 1

  Bij toekenning van een module wordt aan de medewerker een tijdelijke persoonlijke toelage toegekend ter hoogte van het verschil anciënniteit 11 van de uitloopschaal en anciënniteit 11 van de eerstvolgende schaal.

 • 2

  De persoonlijke toelage eindigt op het moment dat de module niet langer aan de medewerker is toegekend.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering “Regeling functiewaardering HR21 gemeente Assen”

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • burgemeester en wethouders van de gemeente Assen,

  Secretaris, Burgemeester,