Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening winkeltijden gemeente Assen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Assen 2015
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Assen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpeconomische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet 149
 2. Winkeltijdenwet, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2017Wijziging ivm TT

07-12-2017

gmb-2017-226395

15-10-201521-12-2017Nieuwe regeling

01-10-2015

Gemeenteblad, 14 oktober 2015

R00390

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Assen 2015

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  merchandise: producten waarmee de populariteit van een merk of van bekende personen (zoals sporthelden) commercieel wordt geëxploiteerd;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • e.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

 • f.

  TT: Jaarlijkse Grand Prix races zoals die door de motorsportfederatie FIM in Assen worden georganiseerd.

Artikel 2. Zon- en feestdagenregeling

Van het verbod vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b. van de wet, geldt een algemene vrijstelling van 12 uur tot 18 uur.

Artikel 3. Ontheffing voor afzonderlijke situaties

Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden ten behoeve van:

 • a.

  bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b.

  het uitstallen van goederen.

Artikel 4. Voorwaarden en beperkingen ontheffingen

Aan een ontheffing als bedoeld in het derde artikel kan het college voorschriften, beperkingen of voorwaarden verbinden ter bescherming van de belangen die de Wet beoogt te beschermen.

Artikel 5. Weigeringsgrond

Het college weigert de ontheffing als naar zijn oordeel de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten die zijn opgetreden na het verlenen van de ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk maakt door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen daarin gestelde termijn of, bij gebreken van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7. Vrijstelling voor bepaalde winkels

Van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden geldt vrijstelling voor:

 • a.

  museumwinkels;

 • b.

  winkels bij tankstations;

 • c.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, goederen ten verkoop worden aangeboden;

 • d.

  winkels voor verhuur van voorbespeelde beelddragers;

 • e.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 8. Uitzonderingsbepaling verboden

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden niet:

Tussen 22.00 en 05.00 uur op de donderdag, vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de TT voor winkels, niet zijnde een supermarkt, waar uitsluitend of in hoofdzaak, ook buiten de TT-nacht, etenswaren en merchandise worden verkocht , waarbij uitsluitend de verkoop van deze goederen is toegestaan mits niet verpakt in glas of blik.

Artikel 9. Toezicht en handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De "Verordening winkeltijden gemeente Assen”, laatst gewijzigd 12 maart 2014, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 oktober 2015

voorzitter,

griffier,

Artikelsgewijze toelichting verordening winkeltijden gemeente Assen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 2. Zon-en feestdagenregeling

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn hiermee vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3, luiden als volgt:

 

Artikel 2

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

a. op zondag;

b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

 

Artikel 3

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

In deze verordening heeft de bevoegdheid genoemd in artikel 2 de invulling gekregen van een algemene vrijstelling op zon-en feestdagen tussen 12.00 uur en 18.00 uur.

 

Artikel 3. Ontheffing voor afzonderlijke situaties

Het college kan ontheffing verlenen in situaties genoemd onder a en b. In de regel gaat het dan om bijzondere openingsuren om de verkoop van (nieuwe) artikelen extra allure mee te geven door verkoop hiervan op bijzondere tijdstippen te laten plaatsvinden. Te denken valt aan de verkoop van elektronica waarvoor buitengewone belangstelling bestaat.

Het karakter van deze bijzondere openingsuren is strikt tijdelijk waarbij ook van een bepaalde terugkerende frequentie van de tijdelijke openstelling geen sprake kan zijn.

Artikel 4. Voorwaarden en beperkingen ontheffingen

Dit artikel creëert de mogelijk voor het college om aan een ontheffing als bedoeld in artikel 3 bijzondere voorschriften te verbinden mits het opening betreft op werkdagen. Deze voorschriften moeten dan wel liggen in de sfeer van de belangen die de wet beoogt te beschermen.

 

Artikel 5. Weigeringsgrond

Het college kan per geval beoordelen of gevraagde ontheffing al dan niet leidt tot problemen in de sfeer van de openbare orde en veiligheid. De situatie is ter beoordeling van het college.

 

Artikel 6.Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Omdat een ontheffing opening van een winkel mogelijk maakt en er op bijzondere tijdstippen bijzondere verkoopevenementen kunnen worden gehouden heeft het college als bevoegd orgaan ook instrumenten nodig om in geval van ongewenste gevolgen voor de openbare orde om een ontheffing te kunnen weigeren of te voorzien van gewijzigde voorwaarden. Dit artikel voorziet hierin.

 

Artikel 7.Vrijstelling voor bepaalde winkels

De bepalingen in artikel 2 van de wet zijn generiek van aard. De bevoegdheid van gemeenten is met het vaststellen van de nieuwe Winkeltijdenwet zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten.

Voor genoemde winkels geldt al sinds jaar en dag een bijzondere positie of kan een bijzondere positie aan worden toegekend wegens de aard van de verkoopactiviteit als het gaat om openingstijden. Daarom wordt voor deze winkel een uitzondering in deze verordening opgenomen.

 

Artikel 8. Uitzonderingsbepaling verboden

De bevoegdheid van het college is ruim zoals vermeld bij de toelichting van het vorige artikel. Ook voor lokale evenementen waar het voor de hand ligt dat winkels buiten de normale openingstijden geopend zijn behoort tot de mogelijkheden om een vrijstelling voor te creëren. Dit artikel regelt de afwijkende openingstijden ten tijde van de TT-week.

 

Artikel 9. Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 10. Dit artikel spreekt voor zich.