Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Volmachtbesluit 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolmachtbesluit 2016
CiteertitelVolmachtbesluit 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-2016Nieuwe regeling

01-09-2016

Gemeenteblad, 5 september 2016

BB 00471

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmachtbesluit 2016

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Nummer

Omschrijving van de bevoegdheid/rechtshandeling

Volmacht aan

Opmerking

1.

Het verlenen van een opdracht tot afbraak van panden, (in eigendom van gemeente) die in verband met de uitvoering van bestemmingsplannen moeten verdwijnen

Manager II Vastgoed en Grondzaken

 

2.

Het reserveren, in optie geven en verkopen van kavels voor bedrijfsterreinen en particuliere woningbouw

Manager II Vastgoed en Grondzaken en manager II bouwen, wonen en ondernemen

 

3.

Het reserveren, in optie geven en verkopen van panden en/of gronden binnen vastgestelde grondexploitaties aan projectontwikkelaars en toegelaten instellingen volkshuisvesting

Manager II Vastgoed en Grondzaken

 

4.

Het toewijzen van startersleningen koopwoningen

Medewerker beleidsuitvoering I

 

5.

Het vestigen en beëindigen van zakelijke rechten en kwalitatieve rechten en verplichtingen

Manager II Vastgoed en Grondzaken

 

6.

Het (tijdelijk) verhuren of in gebruik geven en opzeggen verhuur of in gebruik geven van eigendom gemeente / gemeentelijke objecten

Manager II Vastgoed en Grondzaken

In geval precario niet van toepassing is.

7.

Het verpachten van onroerende zaken, die eigendom van gemeente zijn.

Manager II Vastgoed en Grondzaken

 

8.

Het reserveren, in optie geven en verkopen van kleine stukjes grond: groenstroken volgens groenkaart en overige stukjes grond tot maximaal € 50.000,-

Manager II Vastgoed en Grondzaken

€ 50.000,- is de verkoopprijs exclusief bijkomende kosten

9.

Het aankopen van kleine stukjes grond tot maximaal € 50.000.- mits daarvoor financiële dekking is

Manager II Vastgoed en Grondzaken

€ 50.000,- is de aankoopprijs exclusief bijkomende kosten

10.

Het beslissen over schadeloosstelling aan huurder/onderhuurder van panden en/of gronden in eigendom gemeente voor zover functionaris budgetbevoegdheid heeft

Manager II Vastgoed en Grondzaken

 

11.

Het verlenen van toestemming tot doorverkoop van het door de gemeente verkochte bouwterrein obv AVV

Manager II Vastgoed en Grondzaken

 

12.

Het wijzigen van overeenkomst aan-/verkoop van onroerende zaken

Manager II Vastgoed en Grondzaken

Wijzigingen van ondergeschikt belang

13.

Het compareren van akten, ondertekenen akten en daarmee verband houdende kwijtingsbevoegdheid

 

Is comparitiebesluit

14.

Het nemen van besluiten omtrent het maximaal uit te geven abonnementen voor parkeergarages

Medewerker beleidsuitvoering I

 

15.

Het verstrekken van abonnementen voor parkeergarages aan personeelsleden

Medewerker beleidsuitvoering I

 

16.

Het aangaan van overeenkomsten m.b.t. gebruik van gymnastiekruimten, sporthallen en sportvelden

Medewerker bedrijfsvoering III

 

17.

Het vertegenwoordigen gemeente bij opleveringen verhuurde eigendommen

Medewerker beleidsuitvoering II en medewerker ontwerp en voorbereiding III

 

18.

Het sluiten en opzeggen van de volgende verzekeringen: opstal- en brandverzekeringen, CAR verzekeringen, electronicaverzekeringen, diverse kleine goederenverzekeringen.

Medewerker bedrijfsvoering III

 

19.

Het afdoen van schadeclaims van onder 18 genoemde verzekeringen voor zover de hoogte daarvan correspondeert met de budgetbevoegdheid van functionaris

Manager II Vastgoed en Grondzaken

 

20 .

Het besluiten tot het voeren van privaatrechtelijke rechtsgedingen en het verrichten van handelingen in privaatrechtelijke rechtsgedingen voor zover deze betrekking hebben op of voortvloeien uit de bevoegdheden van de gevolmachtigde op basis van de volmachtenlijst

Manager II Vastgoed en Grondzaken

Het gaat om het procesbesluit.

21 .

Het doen van aangifte bij schade aan gemeentelijke eigendom

Medewerker bedrijfsvoering III

 

22 .

Tenaamstelling voertuigen

Medewerker uitvoering wagenpark

 

23 .

Het verkopen van afgeschreven meubilair

Manager II Services

 

24 .

Het oninbaar verklaren van financiële vorderingen

Invorderingsambtenaar

 

25 .

Het opleggen van een toegangsverbod voor het stadhuis voor bepaalde tijd

Strategisch manager II Klant

 

26 .

Het aanvragen van een omgevingsvergunning namens de gemeente

Projectleider I en II

 

27 .

Het vertegenwoordigen van de gemeente in vve’s

Adviseur III en medewerker ontwerp en voorbereiding III

 

28 .

Het ondertekenen van een gebruikersovereenkomst in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

Projectleider I en II, Manager II

 

29 .

Het namens de gemeente verzorgen van de kadastrale aanwijs

Medewerker gegevens IV

 

Nota bene: volmachten die betrekking hebben op de verkoop van gronden worden in overeenstemming met de grondprijzenbrief en de vastgestelde grondexploitaties uitgeoefend.