Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBurgerlijke Stand openingstijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek
 2. Besluit burgerlijke stand 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2019wijziging

19-03-2019

gmb-2019-154475

BB00110/P118542
06-09-201625-06-2019Nieuwe regeling

01-09-2016

Gemeenteblad, 5 september 2016

BB 00464

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016

Burgemeester en wethouders van Assen,

gelezen het voorstel d.d. 3 augustus 2016 tot vervanging van het Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2011,

gelet op Boek I van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand 1994,

b e s l u i t e n :

vast te stellen het volgende Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • 1.

  BW: Boek I van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994.

 • 3.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar zoals genoemd

  in artikel I:16 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 4.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar zoals genoemd in artikel I:16 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 5.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

 • 6.

  stadhuis: het stadhuis gevestigd aan de Noordersingel 33.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand
 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: ambtenaren in dienst van de gemeente Assen, werkzaam bij dat onderdeel van de gemeentelijke organisatie waaronder de taken van de burgerlijke stand vallen.

 • 2.

  Na beëindiging van het dienstverband met de gemeente Assen eindigt de benoeming van rechtswege.

 • 3.

  Het college kan de benoeming van de ambtenaar van de burgerlijke stand doen beëindigen wanneer de aan deze functie verbonden werkzaamheden direct of indirect niet meer worden uitgeoefend.

Artikel 3. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • 1.

  Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   personen, al dan niet in dienst van de gemeente Assen, voor het structureel

   voltrekken van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen.

  • b.

   personen, al dan niet in dienst van de gemeente Assen, voor het éénmalig voltrekken van

   een huwelijk of het éénmalig bevestigen van een geregistreerd partnerschap (ééndaagse

   benoeming).

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar, zoals genoemd in het eerste lid onder a, wordt voor een periode vanmaximaal vijf jaar benoemd. Hierna kan herbenoeming plaatsvinden.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar, genoemd in het eerste lid onder b, wordt benoemd voor alleen die dag waarop hij op verzoek het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal sluiten, respectievelijk zal bevestigen.

 • 4.

  Voor een benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als genoemd in lid 1, onderdeel b, dient het bruidspaar hiertoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij het college, uiterlijk 2 maanden voor de sluiting van het huwelijk of de bevestiging van het partnerschap.

 • 5.

  Op de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zoals genoemd in lid 1, onderdeel b,is de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Assen niet van toepassing.

 • 6.

  Het college kan nadere eisen stellen aan de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 4. Openstelling
 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen geopend op de volgende tijdstippen:

 • -

  - maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur;

  - ’s avonds van 17.00 uur tot en met 20.00 uur;

  - elke zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 20.00 uur;

  - elke zondag van de maand van 13.00 uur tot 20.00 uur.

   

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand, zoals genoemd in lid 1, is op 4 mei geopend tot 16.00

  uur.

 • 3.

  Het bureau is gesloten indien de in de lid 1vastgestelde openstelling

  samenvalt met een algemeen erkende feestdag in de zin van artikel 3 van de

  Algemene termijnenwet, alsmede de Christelijke eerste Paas- en Pinksterdag.

  De dagen waarop Koningsdag en Bevrijdingsdag worden gevierd, alsmede Goede Vrijdag

  zijn hiervan uitgezonderd.

   

 • 4.

  Voor de overige werkzaamheden van het bureau burgerlijke stand gelden de volgende openingstijden:

 • -

  van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.00 uur tot 17.00 uur;

 • -

  op de donderdag geldt een openingstijd tot 19.00 uur.

Vanaf 13.00 uur wordt op afspraak gewerkt.

 • 5.

  Het bureau, zoals genoemd in lid 4, is gesloten indien de openstelling samenvalt met een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet, de eerste Paas- en Pinksterdag of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

  6. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aanhet college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau geslotenis, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

Artikel 5. Locatie huwelijken en geregistreerde partnerschappen
 • 1.

  Het college kan in voorkomende gevallen locaties buiten het stadhuis aanwijzen voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen.

 • 2.

  Het college toetst een verzoek tot aanwijzing van een dergelijke locatie aan de criteria en randvoorwaarden, zoals die in de toelichting op dit artikel zijn opgesomd.

3. Een huwelijkssluiting of partnerschapsbevestiging vindt plaats op een locatie buiten het

stadhuis op de volgende data en tijdstippen:

- maandag t/m vrijdag na 17.00 uur;

- zaterdag en zondag;

- Goede Vrijdag;

- de dagen waarop Koningsdag en Bevrijdingsdag worden gevierd;

- door burgemeester en wethouders aangegeven dagen waarop het stadhuis niet of

gedeeltelijk is geopend;

 - de vrijdag voor de TT.

De tijden zoals genoemd in artikel 4, lid 1 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen
 • 1.

  Huwelijken en geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, wordenvoltrokken, respectievelijk bevestigd, in een daartoe aangewezen ruimte het stadhuis aan de Noordersingel.

 • 2.

  Huwelijken of geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, worden in beginsel gesloten dan wel bevestigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Huwelijken of geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, wordenin beginsel niet gesloten of bevestigd door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke standals bedoeld in artikel 3, lid 1, onderdeel a. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als genoemd in artikel 3, lid 1, onderdeel b sluit geen huwelijken of bevestigt geen geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn.

 • 4.

  Het sluiten of bevestigen van de in lid 1 genoemde huwelijk of geregistreerd partnerschappen beperkt zich slechts tot het wettelijk noodzakelijke gedeelte.

 • 5.

  Artikel 4, lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen met beperkte ceremonie
 • 1.

  Van maandag tot en met donderdag kunnen huwelijken en geregistreerde partnerschappen met beperkte ceremonie worden gesloten dan wel worden bevestigd.

 • 2.

  De in dit artikel bedoelde huwelijken en geregistreerde partnerschappen wordengesloten of bevestigd in een daartoe aangewezen ruimte in het stadhuis.

 • 3.

  De faciliteiten en voorwaarden behorende bij de beperkte ceremonie zijn vermeld in de toelichting bij dit artikel.

 • 4.

  Artikel 4, lid 2 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergoeding
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt geen extra vergoeding voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen die hij/zij uit hoofde van zijn/haar functie verricht.

 • 2.

  Aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt per huwelijk of geregistreerd partnerschap een vergoeding uitbetaald conform de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Assen.

 • 3.

  Lid 2 is niet van toepassing op buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die is benoemd op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel b van dit reglement.

Artikel 9. Identificatie

De identiteit van de aanstaande echtgenoten of geregistreerde partners wordt niet vastgesteld door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming.

Artikel 10. Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, die niet plaatsvindt aan de daarvoor bestemde balies in het stadhuis, wordt, met uitzondering van artikel 6, voor de toepassing van dit reglement gelijkgesteld met de sluiting van een huwelijk.

Artikel 11. Niet voorziene situaties

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college.

Artikel 12. Slotbepalingen
 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016.

 • 3.

  Het Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2011 wordt ingetrokken met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

Besloten door burgemeester en wethouders van Assen op 1 september 2016

M.L.J. Out, burgemeester

T.Dijkstra, secretaris

Toelichting op de artikelen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven.

De begrippen “BW” en “het besluit” spreken voor zich.

Bij de begrippen “ambtenaar van de burgerlijke stand” en de “buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand” is aansluiting gezocht bij de benoemingsvereisten zoals artikel I:16 BW

voorschrijft.

De concrete omschrijving van het begrip “college” moet verschil in uitleg voorkomen.

Met het begrip “stadhuis” wordt specifiek het gemeentehuis aan de Noordersingel bedoeld. Dit begrip is opgenomen om verwarring met de begrippen “huis der gemeente” en “gemeentehuis” te voorkomen.

Het begrip “gemeentehuis” is namelijk in het kader van dit reglement ruimer dan alleen het stadhuis. Het college kan namelijk locaties buiten het stadhuis aanwijzen als “huis der gemeente” voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand

Met de hierin vermelde eisen tot benoembaarheid wordt nadere uitvoering gegeven aan

artikel I:16 BW.

Lid 1

In lid 1 is de benoemingstermijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand gekoppeld aan een structureel dienstverband met het organisatieonderdeel waaronder de dagelijkse taken van de burgerlijke stand vallen. Door deze algemene beschrijving hoeft niet steeds het reglement te worden aangepast wanneer er sprake is van nieuwe afdelingen, eenheden, teams of units als gevolg van een gewijzigde organisatiestructuur.

Ter uitvoering van lid 1 van dit artikel komen voor benoeming in aanmerking die functionarissen die een goede kennis en een zelfstandige werkervaring op het gebied van de burgerlijke stand hebben. Hiermee wordt beoogd de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen. Uiteraard blijven de eisen voor benoembaarheid zoals opgenomen in artikel I:16 BW onverminderd van kracht.

Lid 2

Na het beëindigen van het dienstverband met de gemeente Assen blijft op grond van het BW de benoeming als ambtenaar van de burgerlijke stand formeel doorlopen, terwijl echter de hierbij behorende werkzaamheden feitelijk niet meer worden uitgeoefend. Met lid 2 wordt een dergelijke ongewenste situatie voorkomen. Het is wel van belang lid 2 te verwoorden in het benoemingsbesluit.

De mogelijkheid om de benoemingstermijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand te binden aan een bepaalde tijdsduur is gebaseerd op artikel I:16BW.

In lid 3 wordt aangegeven dat de benoeming van de ambtenaar van de burgerlijke stand automatisch gekoppeld is aan het verrichten van de dagelijkse taken op het gebied van de burgerlijke stand. Bij het uitvoeren van werkzaamheden, die niet gerelateerd zijn aan die van de burgerlijke stand, kan het college de benoeming doen beëindigen. Hiermee wordt voorkomen dat personen ambtenaar van de burgerlijke stand blijven zonder dat er een verband is met de hierbij behorende dagelijkse werkzaamheden ten dienste van de gemeente Assen.

Artikel 3. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Met de bevoegdheid buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen wordt uitvoering gegeven aan artikel I:16 BW.

Lid 1, onderdeel a, regelt de benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die structureel belast is met het sluiten en bevestigen van respectievelijk huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Het gaat hier dus om buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand die met een regelmatige frequentie huwelijken sluiten en geregistreerde partnerschappen bevestigen.

In lid 1, onderdeel b, is het B&W besluit van 22 december 2010 opgenomen. Hiermee is het benoemingsbeleid ten aanzien van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand verruimd. Het college kan in principe diegene tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen conform de wens van het bruidspaar om hun huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken dan wel te bevestigen (eendaagse benoeming). Het bruidspaar dient hiertoe wel tijdig een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te richten tot het college.

In lid 2 is de benoemingstermijn gekoppeld aan een bepaalde periode. Ook voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is dit mogelijk op grond van artikel I:16 BW.

In lid 2 wordt met de koppeling van een termijn aan de benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vermeden dat niet naar behoren functionerende buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor het leven dit ambt blijven uitoefenen. Indien voortzetting van de functie gewenst is, kan herbenoeming voor een nieuwe periode plaatsvinden. Op deze manier kan worden ingespeeld op de kwaliteit en continuïteit van het team buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, die structureel huwelijken en geregistreerde partnerschappen sluiten, respectievelijk bevestigen.

Lid 3 heeft betrekking op de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die op speciaal verzoek van het bruidspaar is benoemd. Een dergelijke benoeming geldt voor één dag, zijnde de dag waarop het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal worden gesloten dan wel zal worden bevestigd door deze buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ook een dergelijke ééndaagse benoeming is op grond van artikel I:16 BW mogelijk.

Lid 4 regelt de formaliteiten die nodig zijn voor een benoeming tot een ééndaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Omdat -naast een (eventuele) rechterlijke beëdiging- hierbij diverse administratieve handelingen nodig zijn, dient het verzoek uiterlijk 2 maanden voor de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te worden ingediend bij het college, als zijn het bevoegde benoemingsorgaan.

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend en te zijn voorzien van een cv. Hieruit kan in grote lijnen worden opgemaakt of iemand geschikt is voor een ééndaagse benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Met een dergelijke voorwaarde wordt er naar gestreefd de kwaliteit van de huwelijkssluiting of de partnerschapsbevestiging te waarborgen.

Lid 5

Omdat de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand niet van toepassing is op de ambtenaar met een ééndaagse benoeming kan aan hem geen vergoeding voor het gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap worden toegekend. Dit geldt ook voor andere (financiële) vergoedingsvormen. Een ééndaagse benoeming is namelijk vanuit gemeentelijk oogpunt niet noodzakelijk maar is omwille van de klantgerichtheid tot stand gekomen. Tegen die achtergrond maar ook omdat voor de benoeming extra leges zijn betaald, zou het toekennen van een (financiële) vergoeding aan de ééndaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand een tegenstrijdig beeld opleveren.

De CAR/UWO is hier overigens evenmin van toepassing.

Door lid 6 op te nemen houdt het college zich het recht voor om nadere eisen te stellen aan de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt voor de structurele buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als ook voor die met een ééndaagse benoeming. Hiermee kan de kwaliteit van deze functionaris gewaarborgd worden en in het verlengde hiervan ook de kwaliteit van de huwelijkssluitingen en de bevestiging van de geregistreerde partnerschappen.

Ongeacht de bevoegdheid van het college om nadere eisen te stellen aan de benoeming van de (ééndaagse) buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, blijven de benoemingsvereisten zoals opgenomen in artikel I:16 BW onverminderd van kracht.

Artikel 4. Openstelling

Artikel 4, lid 1

In artikellid 1 zijn de openingstijden op werkdagen in de ochtend en middag van het bureau van de burgerlijke stand voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen samengevoegd. Er is nu overdag sprake van een ononderbroken openingstijd van 9.00 uur tot 16.30 uur. Binnen deze tijden kunnen bruidsparen zelf het gewenste tijdstip uitzoeken voor hun huwelijk of geregistreerde partnerschap. Dit komt de flexibiliteit en de klantgerichtheid ten goede. Voor ieder huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt een uur uitgetrokken.

In dit artikellid zijn eveneens de verruimde huwelijkstijden opgenomen conform het besluit van het college van 20 januari 2015. Het gaat hier om maandag t/m vrijdag van 17.00 uur tot 20.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 20.00 uur. Met de aanvangsttijd van 13.00 uur op de zondag wordt aangesloten bij de Zondagswet.

Artikel 4, lid 2

Om de klantgerichtheid te vergroten is voor 4 mei de huwelijkstijd verruimd van 14.00 uur naar 16.00 uur.

Het uiterste tijdstip van 16.00 uur heeft een praktische achtergrond. Gezien het karakter van de avond van 4 mei is het niet wenselijk na 16.00 uur een huwelijk te sluiten of een geregistreerd partnerschap te bevestigen.

Artikel 4, lid 3

Algemene termijnenwet

Met verwijzing naar de Algemene termijnenwet is het niet mogelijk een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan te gaan op: Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de Hemelvaartsdag.

Deze dagen zijn expliciet genoemd in artikel 3, lid 1 van de Algemene termijnenwet.

Naast de bovengenoemde dagen in de Algemene termijnenwet kan evenmin een huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie plaatsvinden op de eerste Paas- en Pinksterdag. Deze dagen vallen buiten de Algemene termijnenwet maar gezien het karakter van deze dagen kan op die dagen evenmin een huwelijk of partnerschapsregistratie plaatsvinden.

Uitzonderingen: viering Koningsdag en bevrijdingsdag alsmede Goede Vrijdag

Hoewel de dagen waarop Koningsdag en Bevrijdingsdag (5 mei) worden gevierd, erkende feestdagen zijn op grond van de Algemene termijnenwet zijn deze dagen uitgezonderd van het bovenstaande. In de praktijk is namelijk gebleken dat voor die dagen belangstelling is van bruidsparen voor hun huwelijkssluiting of partnerschapsbevestiging. Omdat het stadhuis op die dagen is gesloten maar om toch tegemoet te komen aan de klantwensen kunnen huwelijken of partnerschapsbevestigingen dan worden gesloten in een locatie buiten het stadhuis.

Goede Vrijdag wordt ingevolge de Algemene termijnenwet gelijk gesteld met een algemeen erkende feestdag. Gezien het huidige maatschappelijk karakter van Goede Vrijdag is het echter wel mogelijk om op die dag een huwelijk te sluiten of een geregistreerd partnerschap te bevestigen maar dan wel op een locatie buiten het stadhuis. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de klantvraag om op die dag een huwelijk of een geregistreerd partnerschap te kunnen sluiten.

Door burgemeester en wethouders aangegeven dagen waarop het stadhuis niet of gedeeltelijk

is geopend

De dagen waarop geen huwelijkssluitingen en partnerschapsbevestigingen kunnen plaatsvinden, zijn specifiek benoemd in artikel 4, lid 3. Dit betekent automatisch dat op andere specifieke dagen waarop het stadhuis is gesloten, wel dergelijke verbintenisen kunnen plaatsvinden.

Naast Goede Vrijdag en de dagen waarop Koningsdag en bevrijdingsdag worden gevierd, zijn dit door het college van B&W aangewezen dagen waarop het stadhuis (gedeeltelijk) is gesloten. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaart, de vrijdag voor de TT en dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Op deze dagen kunnen dus wel huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden gesloten echter op een locatie buiten het stadhuis.

Artikel 4, lid 4

In lid 4 wordt alleen het bureau van de burgerlijke stand bedoeld voor het verrichten van werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand, niet zijnde het sluiten van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

De openingstijden van dit bureau zijn om praktische redenen geconformeerd aan die van het stadhuis.

Artikel 4, lid 5

Met dit artikellid wordt aangesloten bij artikel 3 van de Algemene termijnenwet. Met verwijzing naar deze wet is het bureau van de burgerlijke stand gesloten op: Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de viering van Koningsdag en bevrijdingsdag en Goede Vrijdag. Naast deze dagen uit de Algemene termijnenwet is het bureau van de burgerlijke stand eveneens gesloten op de eerste Paas- en Pinksterdag.

Als het gaat om dagen die door het college zijn aangewezen waarop het bureau niet of gedeeltelijk is geopend, vallen hier bijvoorbeeld onder: de vrijdag voor de TT en de vrijdag na Hemelvaart alsmede door het college verplicht gestelde andere vrije dagen.  

Ten aanzien van de openingstijden is in dit reglement een onderscheid tussen het bureau van de burgerlijke stand voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen en dat voor het verrichten van de overige werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand.

Artikel 4, lid 6 is slechts van toepassing op zeer bijzondere en dringende situaties. Te denken valt bijvoorbeeld aan een huwelijkssluiting of partnerschapsbevestiging in terminale omstandigheden.

Met het opnemen van dit artikel wordt uitvoering gegeven aan de verplichting zoals genoemd in artikel I:16c BW.

 

Artikel 5. Locatie huwelijken en geregistreerde partnerschappen

Het BW schrijft in artikel 63 voor dat het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) in het gemeentehuis moet worden voltrokken. Het begrip gemeentehuis kan in dit verband ruim worden uitgelegd, variërend van het stadhuis tot alle overdekte locaties binnen de gemeentegrenzen.

In lid 1 van dit artikel van het reglement is het besluit van burgemeester en wethouders van 24 juni 2008 opgenomen waarbij het aanwijzingsbeleid van trouwlocaties is verruimd in die zin dat op verzoek locaties buiten het stadhuis kunnen worden aangewezen als “huis der gemeente” voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen.

Met verwijzing naar lid 2 zijn -om de kwaliteit van de locatie te waarborgen- de volgende criteria en randvoorwaarden vastgesteld:

 • -

  verzoek moet door het bruidspaar schriftelijk worden ingediend;

 • -

  er moet toestemming zijn van de eigenaar dan wel de gebruiker van de locatie;

 • -

  burgemeester en wethouders beslissen op verzoek;

 • -

  de openbaarheid van de locatie moet gewaarborgd zijn;

 • -

  De locatie moet toegankelijk zijn voor minder-validen;

 • -

  het huwelijk/geregistreerd partnerschap mag in de openlucht gesloten worden; echter wel met

een overkapping;

-bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan boord van een schip, dient deze volledig

afgemeerd te zijn;

 • -

  de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, (brand)veiligheid en goede zeden;

 • -

  in voorkomende gevallen kan een gebruikersvergunning worden geëist;

 • -

  desnoods kan een onderzoek worden ingesteld naar de geschiktheid van de gewenste locatie;

 • -

  er moet kleedruimte beschikbaar zijn voor (buitengewoon) de ambtenaar van de burgerlijke stand

en de dienstdoende bode;

Artikel 5, lid 3

In lid 3 is aangegeven dat op de hierin vermelde dagen en tijdstippen huwelijken en partnerschapsregistraties alleen in een locatie buiten het stadhuis worden gesloten. Dit houdt rechtstreeks verband met de (gedeeltelijke) sluiting(tijden) van het stadhuis en de hierbij behorende toegangs- en beveiligingsaspecten.

Naast de zaterdag en zondag en op werkdagen na 17.00 uur kunnen omwille van de klantvraag ook op de volgende dagen huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden aangegaan:

Goede Vrijdag, de dagen waarop Koningsdag en Bevrijdingsdag worden gevierd, de door burgemeester en wethouders aangeven dagen waarop het stadhuis niet of gedeeltelijk is geopend en de vrijdag voor de TT.

Omdat het stadhuis op die dagen is gesloten, worden de in dit artikellid bedoelde huwelijken en geregistreerde partnerschappen gesloten resp. bevestigd op een locatie buiten het stadhuis.

 

Artikel 6. Kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen

Met dit artikel wordt verdere invulling gegeven aan de Wet rechten burgerlijke stand, die gemeenten verplicht een aantal keren per week de gelegenheid te geven tot het kosteloos sluiten van huwelijken/geregistreerde partnerschappen. Voor de gemeente Assen geldt een aantal van tenminste twee huwelijken of geregistreerde partnerschappen per week, waarvan dag en tijdstip concreet

door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn vastgelegd. De ambtenaar van de burgerlijke stand is hiertoe overigens bevoegd op grond van de Wet rechten burgerlijke stand.

Op grond van lid 1 is de locatie voor kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen gelegen in een daartoe aangewezen ruimte in het stadhuis, waarmee het sobere karakter van een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt benadrukt. Een gekozen locatie buiten het stadhuis is hier dus niet mogelijk. Een en ander is reeds aangegeven in een memo van 1 februari 2010 en is door dit reglement geformaliseerd.

In dezelfde memo is eveneens aangegeven dat dergelijke huwelijken of geregistreerde partnerschappen worden gesloten respectievelijk worden bevestigd door ambtenaren van de burgerlijke stand, werkzaam bij de Eenheid Klant, team Burgerzaken.

Door het opnemen van de zinsnede “in beginsel’ in de leden 2 en 3 blijft in uitzonderingssituaties de mogelijkheid open voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand om een dergelijk huwelijk of geregistreerd partnerschap te sluiten, respectievelijk te bevestigen. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van de sluiting van huwelijken en de bevestiging geregistreerde partnerschappen te allen tijde te waarborgen.

Het bovenstaande brengt met zich mee dat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming geen kosteloze huwelijken of geregistreerde partnerschappen kan sluiten dan wel bevestigen.

Met lid 4 wordt uitgedrukt dat het sluiten van een kosteloos huwelijk of het kosteloos bevestigen van een geregistreerd partnerschap een sober karakter dient te hebben. Dit betekent dat dergelijke formele verbintenissen beperkt blijven tot die handelingen die wettelijk noodzakelijk zijn (ja-woord, ondertekenen van de akte en eventueel trouwboekje). Er is hier derhalve geen plaats voor een ceremonie. Met dit lid wordt eveneens uitvoering gegeven aan de hiervoor aangehaalde memo van 1 februari 2010 aan burgemeester en wethouders.

Met lid 5 wordt voorkomen dat een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap kan worden gesloten dan wel bevestigd op één van de in artikel 4, lid 4 genoemde bijzondere dagen.

Artikel 7. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen met beperkte ceremonie

In dit artikel is het B&W besluit van 7 oktober 2015 verwerkt waarbij het sluiten of bevestigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met beperkte ceremonie formeel mogelijk is gemaakt. Dergelijke huwelijken of geregistreerde partnerschappen kennen faciliteiten die zijn gelegen tussen die van een kosteloos en regulier huwelijk/geregistreerd partnerschap. Dit geldt ten aanzien van de leges voor deze huwelijken/geregistreerde partnerschappen.

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap met beperkte ceremonie kent uitsluitend de volgende faciliteiten en voorwaarden.

1.in de raadzaal of een andere daartoe aangewezen ruimte in het stadhuis op maandag t/m donderdag

tussen 10.00 uur en 16.00 uur telkens om het uur.

De beschikbaarheid van de ruimte is uiteraard afhankelijk van andere reserveringen en de opening

van het stadhuis.

2.de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, oftewel de trouwambtenaar wordt

toegewezen door het team Burgerzaken. Er is hierin dus geen vrije keuze voor het bruidspaar.

 • 3.

  er geldt een beperkte en standaard toespraak. Er vindt thuis of elders geen voorgesprek plaats.

 • 4.

  totaal beschikbare tijd voor de gehele huwelijkssluiting of partnerschapsbevestiging: maximaal 20

minuten, incl. ontvangst in de zaal, felicitaties, verlaten van de zaal e.d.

 • 5.

  aanwezigheid gastdame voor ontvangst.

 • 6.

  parkeerkaarten: maximaal 5 stuks.

 • 7.

  er is geen mogelijkheid voor het afspelen van muziek.

 • 8.

  het bruidspaar krijgt geen attentie of aandenken mee.

Vanzelfsprekend zijn de openings- en sluitingstijden van het bureau van de burgerlijke stand ook van toepassing op de huwelijken/geregistreerde partnerschappen met beperkte ceremonie. Met lid 4 is dit formeel vastgelegd.

Artikel 8. Vergoeding

Dit artikel brengt tot uitdrukking dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een onbezoldigd ambtenaar is ten aanzien van het sluiten van huwelijken en het bevestigen geregistreerde partnerschappen in zijn diensttijd. Het verrichten van deze werkzaamheden is namelijk verdisconteerd in diens salaris.

Dit in tegenstelling tot de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen wel een vergoeding ontvangt.

Dit vergoedingssysteem is conform de huidige praktijk maar met het opnemen van een dergelijke bepaling wordt beoogd eventuele onduidelijkheden omtrent de bezoldiging van (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand te voorkomen. Dit speelt des te meer nu het Burgerlijk Wetboek

geen onderscheid maakt tussen de onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand (thans de ambtenaar van de burgerlijke stand werkzaam op het stadhuis) en de bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand (= de huidige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand).

De buitengewoon ambtenaar voor de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming ontvangt geen vergoeding. Voor een huwelijkssluiting of bevestiging van een geregistreerd partnerschap door een

dergelijke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden namelijk extra leges in rekening gebracht. Deze extra leges zijn ter compensatie van de extra administratieve handelingen die de benoemingsprocedure van de ééndaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met zich meebrengt. Een vergoeding voor het gesloten huwelijk of het bevestigde partnerschap of een andere tegemoetkoming zou dan ook een tegenstrijdig beeld geven, mede gelet op het feit dat een ééndaagse benoeming vanuit gemeentelijk oogpunt niet noodzakelijk is maar omwille van de klantgerichtheid tot stand is gekomen.

Artikel 9. Identificatie

Artikel I:63, lid 2 BW schrijft voor dat bij een melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, die op elektronische wijze heeft plaatsgevonden, de aanstaande echtgenoten of partners uiterlijk bij de huwelijkssluiting of partnerschapsbevestiging hun identiteit dienen aan te tonen. Dit dient door het overleggen van een document als genoemd in artikel 1

van de Wet op de identificatieplicht.

Van deze identiteitsvaststelling is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming uitgesloten. Deze uitsluiting geldt echter niet alleen in het geval van

artikel I:63, lid 2 BW maar ook in alle andere situaties waarbij de identiteit van de aanstaande echtgenoten en partners moet worden vastgesteld.

Om ongewenste situaties te voorkomen ligt het namelijk voor de hand dat de vereiste identiteitsvaststelling gebeurt door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die geen bijzondere band of relatie heeft met het bruidspaar of de partners en dus ten opzichte van hen onafhankelijk is.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming mist veelal deze onafhankelijke positie. Deze ambtenaar is namelijk vaak een familielid of goede kennis van het bruidspaar of de partners en is op hun verzoek voor deze ééndaagse functie benoemd.

Bovendien is het redelijk te veronderstellen dat een ééndaagse trouwambtenaar niet voldoende kennis en ervaring heeft inzake het beoordelen van de identiteit aan de hand van wettelijke identiteitsdocumenten.

Artikel 10. Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Met een dergelijke omzetting wordt het geregistreerde partnerschap beëindigd en komt tegelijkertijd een huwelijk tot stand. Een en ander wordt uitdrukkelijk geregeld in Boek I BW.

De vorm waarin een dergelijke omzetting tot stand komt, kan echter verschillen.

a.De omzetting vindt plaats aan de balie in de centrale hal. Dit is de meest gangbare praktijk. Aan

deze vorm zit geen ceremonie maar moet slechts worden gezien als een administratieve handeling

ter plaatse waarvoor geen leges verschuldigd zijn. Derhalve kan in het kader van dit reglement een

dergelijke vorm van omzetting niet worden behandeld als zijnde een huwelijkssluiting.

b.Er kan door het bruidspaar ook gekozen worden voor een omzetting in een officiële trouwlocatie.

Deze vorm sluit aan bij het voltrekken van een huwelijk en moet en moet in die vorm worden

gelijkgesteld worden met een huwelijkssluiting.

Het is niet gewenst om een geregistreerd partnerschap kosteloos in een huwelijk te laten omzetten op grond van artikel 6 van dit reglement. Kosteloze huwelijken op grond van dit artikel zijn namelijk sober en kennen geen ceremonie. Nu ook de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een administratieve handeling aan de balie kan worden geëffectueerd, heeft artikel 6 op dit punt geen meerwaarde. De genoemde omzetting kan wel geschieden in de vorm van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een beperkte ceremonie, zoals is geregeld in artikel 7 van dit reglement.

Artikel 11. Niet voorziene situaties

Op grond van dit artikel kan in voorkomende gevallen worden ingespeeld op onvoorzienbare en bijzondere onderscheidende situaties.

Artikel 12. Slotbepalingen

Lid 1 spreekt voor zich.

Lid 2 betreft de verkorte benaming van het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Lid 3 is een logisch gevolg van lid 1.