Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2016
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2016Nieuwe regeling

22-09-2016

Gemeenteblad, 18 november 2016

BB 00529

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

Gelet op de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014, besluiten vast te stellen het

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2016

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 •  

  Artikel 1. Begripsbepalingen

  Dit reglement verstaat onder:

  • a.

   basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;

  • b.

   overheidsorgaan: een orgaan bedoeld in artikel 1.1. onderdeel t van de Wet basisregistratie personen;

  • c.

   aangehaakte gegevens: de in de BRP (basisregistratie personen) opgenomen gegevens die niet behoren tot de persoonslijst of de verwijsgegevens, over één persoon in de BRP;

  • d.

   basisadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonslijsten en verwijsgegevens aangevuld met aangehaakte gegevens;

  Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

  • 1.

   Met inachtneming artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen en artikel 2 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, gemeente Assen 2014, kunnen gegevens uit de basisadministratie aan organen van de gemeente Assen worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

  • 2.

   Ten aanzien van de onderwerpen waarover de Wet en de Wet bescherming persoonsgegevens niet-gelijkluidende bepalingen hebben, wordt met betrekking tot de aangehaakte gegevens de Wet bescherming persoongegevens toegepast.

  • 3.

   De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

  • 3.

   De organen van de gemeente Assen aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van

   personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

  • 4.

   De aangehaakte gegevens worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van gemeentelijke taken.

  • 5.

   Het college van burgemeester en wethouders kan, indien noodzakelijk, nadere aanwijzingen

   geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle

   overheidsorganen van de gemeente beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

  Artikel 3. Wijzigingen

  De informatiebeheerder basisregistratie personen is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de bij dit Reglement behorende bijlage.

  Artikel 4 Intrekken Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

  Het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 wordt ingetrokken.

  Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking;

  • 2.

   Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2016.

  Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Assen op 22 september 2016

   

  De burgemeester, De secretaris,

  __________________ __________________

  Dhr. M.LJ. Out Dhr. T. Dijkstra

  Toelichting

  Algemeen

  Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gegevensverstrekking gemeentelijke basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

  Artikelsgewijze toelichting

  A r tikel 1. Begripsbepalingen

  De begrippen uit de wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet basisregistratie personen (Wbrp). Het betreft de begrippen: basisregistratie personen en overheidsorgaan.

  Artikel 2. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

  De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente Assen in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Assen over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente Assen in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

  Zolang de Wbrp door de gemeente Assen wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Assen beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Assen woonachtig zijn, dient de gemeente Assen het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

  Artikel 3. Wijzigingen

  De informatiebeheerder is bevoegd om bijlage 1 van dit reglement te wijzigingen indien er wijzigingen zijn opgetreden met betrekking tot het verstrekken, al dan niet systematisch, van gegevens uit de basisregistratie personen, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van het betreffende orgaan (zie artikel 3.8 tweede lid, van de Wbrp.

  Artikel 4. Intrekken Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

  Met het vaststellen van het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2016, wordt het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014, ingetrokken.

  Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

  Het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2016, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag na publicatie.

 • Bijlage 1 bij het Reglement gegevensverstrekking BRP

Lijst van overheidsorganen van de gemeente met een rechtstreekse raadpleegmogelijkheid

De volgende organen van de gemeente Assen hebben toegang tot de BRP:

Orgaan van de gemeente

Wettelijke kader

Klant; burgerzaken & subsidies (burgerzaken)

Wet BRP, Kieswet, Besluit burgerlijke stand, BW, internationale nationaliteitswetgeving , Rijkswet op het Nederlanderschap en aanverwante regelgeving ,Wegenverkeerswet, Wet op de Lijkbezorging, Wet just. Documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet, WVW, rampenbestrijding en aanverwante regelgeving, Vreemdelingenwet

Klant; klantenservice (administratieve ondersteuning)

Wet BRP, Paspoortwet, wegenverkeerswet

De volgende aangekruiste elementen kunnen geraadpleegd worden door de organen van de gemeente:

Categorie / Elementnaam

Orgaan van de gemeente

 

Klant; burgerzaken & subsidies (burgerzaken)

Klant; klantenservice (administratieve ondersteuning)

01 Persoon

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

20.10 Vorig A-nummer

x

 

20.20 Volgend A-nummer

x

 

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum ontlening

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

51 Persoon

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

20.10 Vorig A-nummer

x

 

20.20 Volgend A-nummer

x

 

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum ontlening

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

02 Ouder1

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum ontlening

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

52 Ouder1

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

03 Ouder2

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

53 Ouder2

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

04 Nationaliteit

 

 

05.10 Nationaliteit

x

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

54 Nationaliteit

 

 

05.10 Nationaliteit

x

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

15.10 Soort verbintenis

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

15.10 Soort verbintenis

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

06 Overlijden

 

 

08.10 Datum overlijden

x

x

08.20 Plaats overlijden

x

x

08.30 Land overlijden

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum ontlening

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

56 Overlijden

 

 

08.10 Datum overlijden

x

x

08.20 Plaats overlijden

x

x

08.30 Land overlijden

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum ontlening

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

07 Inschrijving

 

 

66.20 Datum ingang blokkering persoonslijst

x

x

67.10 Datum opschorting bijhouding

x

x

67.20 Reden opschorting bijhouding

x

x

68.10 Datum eerste inschrijving GBA

x

x

69.10 Gemeente waar de PK zich bevindt

x

x

70.10 Indicatie geheim

x

x

80.10 Versienummer

x

x

80.20 Datum tijdstempel

x

x

87.10 PK-gegevens volledig meegeconverteerd

x

x

08 Verblijfplaats

 

 

09.10 Gemeente van inschrijving

x

x

09.20 Datum inschrijving

x

x

10.10 Functie adres

x

x

10.20 Gemeentedeel

x

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

x

11.10 Straatnaam

x

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

x

11.20 Huisnummer

x

x

11.30 Huisletter

x

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

x

11.60 Postcode

x

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

x

13.10 Land adres buitenland

x

x

13.20 Datum aanvang adres buitenland

x

x

13.30 Regel 1 Adres buitenland

x

x

13.40 Regel 2 Adres buitenland

x

x

13.50 Regel 3 Adres buitenland

x

x

14.10 Land vanwaar ingeschreven

x

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

x

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

x

x

75.10 Indicatie document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

58 Verblijfplaats

 

 

09.10 Gemeente van inschrijving

x

x

09.20 Datum inschrijving

x

x

10.10 Functie adres

x

x

10.20 Gemeentedeel

x

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

x

11.10 Straatnaam

x

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

x

11.20 Huisnummer

x

x

11.30 Huisletter

x

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

x

11.60 Postcode

x

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

x

13.10 Land adres buitenland

x

x

13.20 Datum aanvang adres buitenland

x

x

13.30 Regel 1 Adres buitenland

x

x

13.40 Regel 2 Adres buitenland

x

x

13.50 Regel 3 Adres buitenland

x

x

14.10 Land vanwaar ingeschreven

x

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

x

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

09 Kind

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum ontlening

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

59 Kind

 

 

01.10 A-nummer

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

02.10 Voornamen

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum ontlening

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

10 Verblijfstitel

 

 

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

60 Verblijfstitel

 

 

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

11 Gezagsverhouding

 

 

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

61 Gezagsverhouding

 

 

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

12 Reisdocument

 

 

35.10 Soort Nederlands reisdocument

x

x

35.20 Nummer Nederlands reisdocument

x

x

35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdocument

x

x

35.40 Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

x

x

35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

x

x

35.60 Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

x

x

35.70 Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

x

x

36.10 Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

x

x

37.10 Aanduiding bezit buitenlands reisdocument

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

13 Kiesrecht

 

 

31.10 Aanduiding Europees kiesrecht

x

x

31.20 Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

x

x

31.30 Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

x

x

38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht

x

x

38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

82.20 Datum document

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

14 Afnemersindicatie persoonslijst

 

 

40.10 Afnemersindicatie

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

64 Afnemersindicatie persoonslijst

 

 

40.10 Afnemersindicatie

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

 

 

 

Lijst van overheidsorganen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid

De volgende organen van de gemeente Assen hebben toegang tot de BRP via de Makelaarsuite (MKS):

Orgaan van de gemeente

Wettelijke kader

Profiel

Klant; bouwen, wonen & ondernemen (kinderopvang)

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

1

Klant; bouwen, wonen & ondernemen (vergunningen)

Omgevingsvergunning, woningwet, wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, monumentenwet, apv, Parkeervergunning

2

Klant; Jeugd

Jeugdwet

3

Klant; klantenservice (TSC)

Wet BRP, Paspoortwet, wegenverkeerswet

3

Klant; Openbare ruimte en orde (Milieu inspecteurs)

Wet milieubeheer, drank- en horecawet, Wvo, woningwet, BW WED en aanverwante wetten

2

Klant; WMO, Leerplicht & RMC (WMO)

Wet maatschappelijke ondersteuning, Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

3

Klant; WMO, Leerplicht & RMC (Leerplicht & RMC)

Leerplichtwet / RMC wetgeving

3

Klant; Openbare Ruimte en Orde (Toezichthouders)

Gevonden voorwerpen

2

Services; Administratie & informatieverstrekking (debiteuren/crediteurenadministratie)

Algemene wet rijksbelastingen, Awb, Invorderingswet, Belastingverordeningen, Art 216 Gemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening

2

Services; Administratie & informatieverstrekking

(statistiek)

Vaststellen statistiek van BRP/BS registers

2

Leefomgeving; Projecten & GGWS (Grondgebruik, handhaving bestemmingsplan)

Handhaving

1

Leefomgeving; Geo-registratie & Monitoring (WOZ, heffingen)

Wet basisregistratie adressen en gebouwen, Wet waardering onroerende zaken, Leegstandswet

2

Leefomgeving; Vastgoed & grondzaken (wonen & grondzaken)

Wet ruimtelijke ordening, leegstandswet, staterlening, regeling maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden

3

Leefomgeving; Vastgoed & grondzaken (parkeerbeheer)

wegenverkeerswet

1

Beleid; Beleidsregie (beleidsadviseurs sociaal)

Wet sociale werkvoorziening

2

Beleid; Beleidsspecialisten

Wet milieubeheer, Wvo, Woningwet, BW WED en aanverwante wetten

2

Politie Assen Infodesk district Noord/CCO Noord

Politiewet, BW, Wet Justitieel documentatie, vreemdelingenwet

4

De volgende aangekruiste elementen zijn toegekend aan de profielen in de MKS:

Categorie / Elementnaam

Profielen

 

Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Profiel 4

01 Persoon

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

X

X

X

X

02.10 Voornamen

X

X

X

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

X

X

X

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

X

X

X

X

02.40 Geslachtsnaam

X

X

X

X

03.10 Geboortedatum

X

X

X

X

03.20 Geboorteplaats

 

X

X

X

03.30 Geboorteland

 

X

X

X

04.10 Geslachtsaanduiding

X

X

X

X

20.10 Vorig A-nummer

 

 

 

X

20.20 Volgend A-nummer

 

 

 

X

61.10 Aanduiding naamgebruik

X

X

X

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum ontlening

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

51 Persoon

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

 

 

X

X

02.10 Voornamen

 

 

X

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

 

X

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

X

X

02.40 Geslachtsnaam

 

 

X

X

03.10 Geboortedatum

 

 

X

X

03.20 Geboorteplaats

 

 

X

X

03.30 Geboorteland

 

 

X

X

04.10 Geslachtsaanduiding

 

 

X

X

20.10 Vorig A-nummer

 

 

 

X

20.20 Volgend A-nummer

 

 

 

X

61.10 Aanduiding naamgebruik

 

 

X

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum ontlening

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

02 Ouder1

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

 

X

X

X

02.10 Voornamen

 

X

X

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

X

X

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

X

X

X

02.40 Geslachtsnaam

 

X

X

X

03.10 Geboortedatum

 

X

X

X

03.20 Geboorteplaats

 

 

X

X

03.30 Geboorteland

 

 

X

X

04.10 Geslachtsaanduiding

 

 

X

X

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

 

 

X

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum ontlening

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

52 Ouder1

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

 

 

 

X

02.10 Voornamen

 

 

 

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

 

 

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

 

X

02.40 Geslachtsnaam

 

 

 

X

03.10 Geboortedatum

 

 

 

X

03.20 Geboorteplaats

 

 

 

X

03.30 Geboorteland

 

 

 

X

04.10 Geslachtsaanduiding

 

 

 

X

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

 

 

 

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

03 Ouder2

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

 

X

X

X

02.10 Voornamen

 

X

X

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

X

X

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

X

X

X

02.40 Geslachtsnaam

 

X

X

X

03.10 Geboortedatum

 

X

X

X

03.20 Geboorteplaats

 

 

X

X

03.30 Geboorteland

 

 

X

X

04.10 Geslachtsaanduiding

 

 

X

X

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

 

 

X

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

53 Ouder2

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

 

 

 

X

02.10 Voornamen

 

 

 

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

 

 

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

 

X

02.40 Geslachtsnaam

 

 

 

X

03.10 Geboortedatum

 

 

 

X

03.20 Geboorteplaats

 

 

 

X

03.30 Geboorteland

 

 

 

X

04.10 Geslachtsaanduiding

 

 

 

X

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

 

 

 

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

04 Nationaliteit

 

 

 

 

05.10 Nationaliteit

 

 

X

X

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

 

 

 

X

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

 

 

 

X

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 

X

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

54 Nationaliteit

 

 

 

 

05.10 Nationaliteit

 

 

 

X

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

 

 

 

X

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

 

 

 

X

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

 

X

X

X

02.10 Voornamen

 

X

X

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

X

X

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

X

X

X

X

02.40 Geslachtsnaam

X

X

X

X

03.10 Geboortedatum

 

X

X

X

03.20 Geboorteplaats

 

 

X

X

03.30 Geboorteland

 

 

X

X

04.10 Geslachtsaanduiding

 

X

X

X

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

X

X

X

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

 

 

X

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

 

 

X

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

X

X

X

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

X

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

X

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

X

X

15.10 Soort verbintenis

 

X

X

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

 

 

X

X

02.10 Voornamen

 

 

X

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

 

X

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

X

X

02.40 Geslachtsnaam

 

 

X

X

03.10 Geboortedatum

 

 

X

X

03.20 Geboorteplaats

 

 

X

X

03.30 Geboorteland

 

 

X

X

04.10 Geslachtsaanduiding

 

 

X

X

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

 

X

X

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

 

 

X

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

 

 

X

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

X

X

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

X

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

X

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

X

X

15.10 Soort verbintenis

 

 

X

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

06 Overlijden

 

 

 

 

08.10 Datum overlijden

X

X

X

X

08.20 Plaats overlijden

 

 

X

X

08.30 Land overlijden

 

 

X

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum ontlening

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

56 Overlijden

 

 

 

 

08.10 Datum overlijden

 

 

 

X

08.20 Plaats overlijden

 

 

 

X

08.30 Land overlijden

 

 

 

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum ontlening

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

07 Inschrijving

 

 

 

 

66.20 Datum ingang blokkering persoonslijst

 

 

 

X

67.10 Datum opschorting bijhouding

 

 

 

X

67.20 Reden opschorting bijhouding

 

 

 

X

68.10 Datum eerste inschrijving GBA

 

 

 

X

69.10 Gemeente waar de PK zich bevindt

 

 

 

X

70.10 Indicatie geheim

X

X

X

X

80.10 Versienummer

 

 

 

X

80.20 Datum tijdstempel

 

 

 

X

87.10 PK-gegevens volledig meegeconverteerd

 

 

 

X

08 Verblijfplaats

 

 

 

 

09.10 Gemeente van inschrijving

X

X

X

X

09.20 Datum inschrijving

 

 

 

X

10.10 Functie adres

X

X

X

X

10.20 Gemeentedeel

X

X

X

X

10.30 Datum aanvang adreshouding

X

X

X

X

11.10 Straatnaam

X

X

X

X

11.15 Naam openbare ruimte

X

X

X

X

11.20 Huisnummer

X

X

X

X

11.30 Huisletter

X

X

X

X

11.40 Huisnummertoevoeging

X

X

X

X

11.50 Aanduiding bij huisnummer

X

X

X

X

11.60 Postcode

X

X

X

X

11.70 Woonplaatsnaam

X

X

X

X

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

X

X

X

X

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

X

X

12.10 Locatiebeschrijving

X

X

X

X

13.10 Land adres buitenland

X

X

X

X

13.20 Datum aanvang adres buitenland

X

X

X

X

13.30 Regel 1 Adres buitenland

 

 

X

X

13.40 Regel 2 Adres buitenland

 

 

X

X

13.50 Regel 3 Adres buitenland

 

 

X

X

14.10 Land vanwaar ingeschreven

 

 

X

X

14.20 Datum vestiging in Nederland

 

X

X

X

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

 

 

 

X

75.10 Indicatie document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

X

X

X

X

83.20 Datum ingang onderzoek

X

X

X

X

83.30 Datum einde onderzoek

X

X

X

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

58 Verblijfplaats

 

 

 

 

09.10 Gemeente van inschrijving

 

X

X

X

09.20 Datum inschrijving

 

 

 

X

10.10 Functie adres

 

X

X

X

10.20 Gemeentedeel

 

X

X

X

10.30 Datum aanvang adreshouding

 

X

X

X

11.10 Straatnaam

 

X

X

X

11.15 Naam openbare ruimte

 

X

X

X

11.20 Huisnummer

 

X

X

X

11.30 Huisletter

 

X

X

X

11.40 Huisnummertoevoeging

 

X

X

X

11.50 Aanduiding bij huisnummer

 

X

X

X

11.60 Postcode

 

X

X

X

11.70 Woonplaatsnaam

 

X

X

X

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

 

X

X

X

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

 

X

X

X

12.10 Locatiebeschrijving

 

X

X

X

13.10 Land adres buitenland

 

X

X

X

13.20 Datum aanvang adres buitenland

 

X

X

X

13.30 Regel 1 Adres buitenland

 

 

X

X

13.40 Regel 2 Adres buitenland

 

 

X

X

13.50 Regel 3 Adres buitenland

 

 

X

X

14.10 Land vanwaar ingeschreven

 

 

X

X

14.20 Datum vestiging in Nederland

 

X

X

X

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

X

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

X

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

X

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

09 Kind

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

 

X

X

X

02.10 Voornamen

 

X

X

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

X

X

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

X

X

X

02.40 Geslachtsnaam

 

X

X

X

03.10 Geboortedatum

 

X

X

X

03.20 Geboorteplaats

 

 

X

X

03.30 Geboorteland

 

 

X

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum ontlening

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

59 Kind

 

 

 

 

01.10 A-nummer

 

 

 

X

01.20 Burgerservicenummer

 

 

X

X

02.10 Voornamen

 

 

X

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

 

X

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

X

X

02.40 Geslachtsnaam

 

 

X

X

03.10 Geboortedatum

 

 

X

X

03.20 Geboorteplaats

 

 

X

X

03.30 Geboorteland

 

 

X

X

81.10 Registergemeente akte

 

 

 

X

81.20 Aktenummer

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum ontlening

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

10 Verblijfstitel

 

 

 

 

39.10 Aanduiding verblijfstitel

 

 

X

X

39.20 Datum einde verblijfstitel

 

 

X

X

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

 

 

X

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

X

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

60 Verblijfstitel

 

 

 

 

39.10 Aanduiding verblijfstitel

 

 

X

X

39.20 Datum einde verblijfstitel

 

 

X

X

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

 

 

X

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

X

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

11 Gezagsverhouding

 

 

 

 

32.10 Indicatie gezag minderjarige

 

X

X

X

33.10 Indicatie curateleregister

 

X

X

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

X

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

61 Gezagsverhouding

 

 

 

 

32.10 Indicatie gezag minderjarige

 

 

 

X

33.10 Indicatie curateleregister

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

84.10 Indicatie onjuist

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

12 Reisdocument

 

 

 

 

35.10 Soort Nederlands reisdocument

 

 

 

X

35.20 Nummer Nederlands reisdocument

 

 

 

X

35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdocument

 

 

 

X

35.40 Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

 

 

 

X

35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

 

 

 

X

35.60 Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

 

 

 

X

35.70 Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

 

 

 

X

36.10 Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

 

 

 

X

37.10 Aanduiding bezit buitenlands reisdocument

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

 

 

X

83.20 Datum ingang onderzoek

 

 

 

X

83.30 Datum einde onderzoek

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

86.10 Datum van opneming

 

 

 

X

13 Kiesrecht

 

 

 

 

31.10 Aanduiding Europees kiesrecht

 

 

 

X

31.20 Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

 

 

 

X

31.30 Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

 

 

 

X

38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht

 

 

 

X

38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht

 

 

 

X

82.10 Gemeente document

 

 

 

X

82.20 Datum document

 

 

 

X

82.30 Beschrijving document

 

 

 

X

14 Afnemersindicatie persoonslijst

 

 

 

 

40.10 Afnemersindicatie

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

64 Afnemersindicatie persoonslijst

 

 

 

 

40.10 Afnemersindicatie

 

 

 

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Lijst van overheidsorganen van de gemeente waar , middels selectieverstrekking, systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de BRP

De volgende organen van de gemeente krijgen middels selectie uit de BRP een papieren overzicht:

Organen van de gemeente

Wettelijke kader

Services; Ondersteuningen (bestuurssecretariaat)

Attenties tbv 100, 100+ jarigen, 60 en 65-jarige huwelijken

De volgende aangekruiste elementen kunnen worden verstrekt:

Categorie / Elementnaam

Orgaan van de gemeente

 

Services; Ondersteuningen (bestuurssecretariaat)

01 Persoon

 

01.10 A-nummer

 

01.20 Burgerservicenummer

 

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

 

03.30 Geboorteland

 

04.10 Geslachtsaanduiding

x

20.10 Vorig A-nummer

 

20.20 Volgend A-nummer

 

61.10 Aanduiding naamgebruik

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum ontlening

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

51 Persoon

 

01.10 A-nummer

 

01.20 Burgerservicenummer

 

02.10 Voornamen

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

02.40 Geslachtsnaam

 

03.10 Geboortedatum

 

03.20 Geboorteplaats

 

03.30 Geboorteland

 

04.10 Geslachtsaanduiding

 

20.10 Vorig A-nummer

 

20.20 Volgend A-nummer

 

61.10 Aanduiding naamgebruik

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum ontlening

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

84.10 Indicatie onjuist

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

02 Ouder1

 

01.10 A-nummer

 

01.20 Burgerservicenummer

 

02.10 Voornamen

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

02.40 Geslachtsnaam

 

03.10 Geboortedatum

 

03.20 Geboorteplaats

 

03.30 Geboorteland

 

04.10 Geslachtsaanduiding

 

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum ontlening

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

52 Ouder1

 

01.10 A-nummer

 

01.20 Burgerservicenummer

 

02.10 Voornamen

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

02.40 Geslachtsnaam

 

03.10 Geboortedatum

 

03.20 Geboorteplaats

 

03.30 Geboorteland

 

04.10 Geslachtsaanduiding

 

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum document

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

84.10 Indicatie onjuist

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

03 Ouder2

 

01.10 A-nummer

 

01.20 Burgerservicenummer

 

02.10 Voornamen

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

02.40 Geslachtsnaam

 

03.10 Geboortedatum

 

03.20 Geboorteplaats

 

03.30 Geboorteland

 

04.10 Geslachtsaanduiding

 

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum document

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

53 Ouder2

 

01.10 A-nummer

 

01.20 Burgerservicenummer

 

02.10 Voornamen

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

02.40 Geslachtsnaam

 

03.10 Geboortedatum

 

03.20 Geboorteplaats

 

03.30 Geboorteland

 

04.10 Geslachtsaanduiding

 

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum document

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

84.10 Indicatie onjuist

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

04 Nationaliteit

 

05.10 Nationaliteit

 

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

 

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

 

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum document

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

54 Nationaliteit

 

05.10 Nationaliteit

 

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

 

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

 

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum document

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

84.10 Indicatie onjuist

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

01.10 A-nummer

 

01.20 Burgerservicenummer

 

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

 

03.20 Geboorteplaats

 

03.30 Geboorteland

 

04.10 Geslachtsaanduiding

 

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

15.10 Soort verbintenis

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum document

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

84.10 Indicatie onjuist

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

01.10 A-nummer

 

01.20 Burgerservicenummer

 

02.10 Voornamen

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

02.40 Geslachtsnaam

 

03.10 Geboortedatum

 

03.20 Geboorteplaats

 

03.30 Geboorteland

 

04.10 Geslachtsaanduiding

 

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

15.10 Soort verbintenis

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum document

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

84.10 Indicatie onjuist

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

06 Overlijden

 

08.10 Datum overlijden

 

08.20 Plaats overlijden

 

08.30 Land overlijden

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum ontlening

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

84.10 Indicatie onjuist

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

56 Overlijden

 

08.10 Datum overlijden

 

08.20 Plaats overlijden

 

08.30 Land overlijden

 

81.10 Registergemeente akte

 

81.20 Aktenummer

 

82.10 Gemeente document

 

82.20 Datum ontlening

 

82.30 Beschrijving document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

84.10 Indicatie onjuist

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

07 Inschrijving

 

66.20 Datum ingang blokkering persoonslijst

 

67.10 Datum opschorting bijhouding

 

67.20 Reden opschorting bijhouding

 

68.10 Datum eerste inschrijving GBA

 

69.10 Gemeente waar de PK zich bevindt

 

70.10 Indicatie geheim

 

80.10 Versienummer

 

80.20 Datum tijdstempel

 

87.10 PK-gegevens volledig meegeconverteerd

 

08 Verblijfplaats

 

09.10 Gemeente van inschrijving

 

09.20 Datum inschrijving

 

10.10 Functie adres

 

10.20 Gemeentedeel

 

10.30 Datum aanvang adreshouding

 

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

 

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

 

12.10 Locatiebeschrijving

 

13.10 Land adres buitenland

 

13.20 Datum aanvang adres buitenland

 

13.30 Regel 1 Adres buitenland

 

13.40 Regel 2 Adres buitenland

 

13.50 Regel 3 Adres buitenland

 

14.10 Land vanwaar ingeschreven

 

14.20 Datum vestiging in Nederland

 

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

 

75.10 Indicatie document

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

58 Verblijfplaats

 

09.10 Gemeente van inschrijving

 

09.20 Datum inschrijving

 

10.10 Functie adres

 

10.20 Gemeentedeel

 

10.30 Datum aanvang adreshouding

 

11.10 Straatnaam

 

11.15 Naam openbare ruimte

 

11.20 Huisnummer

 

11.30 Huisletter

 

11.40 Huisnummertoevoeging

 

11.50 Aanduiding bij huisnummer

 

11.60 Postcode

 

11.70 Woonplaatsnaam

 

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

 

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

 

12.10 Locatiebeschrijving

 

13.10 Land adres buitenland

 

13.20 Datum aanvang adres buitenland

 

13.30 Regel 1 Adres buitenland

 

13.40 Regel 2 Adres buitenland

 

13.50 Regel 3 Adres buitenland

 

14.10 Land vanwaar ingeschreven

 

14.20 Datum vestiging in Nederland

 

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

 

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

 

83.20 Datum ingang onderzoek

 

83.30 Datum einde onderzoek

 

84.10 Indicatie onjuist

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

86.10 Datum van opneming

 

09 Kind

 

01.10 A-nummer

 

01.20 Burgerservicenummer

 

02.10 Voornamen

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

02.40 Geslachtsnaam

 

03.10 Geboortedatum

 

03.20 Geboorteplaats

 

03.30 Geboorteland

 

81.10 Registergemeente akte