Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Wijzigingsverordening liggeldverordening gemeente Assen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsverordening liggeldverordening gemeente Assen 2013
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2017Wijziging ivm toevoeging camper staangeld

29-06-2017

gmb-2017-119396

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsverordening liggeldverordening gemeente Assen 2013

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel; a en b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

 

Wijzigingsverordening liggeldverordening gemeente Assen 2013

 

 

Artikel I Wijziging verordening

A. Voor artikel 1 wordt de aanduiding “Hoofdstuk 1. Liggeld” toegevoegd.

 

B. Artikel 9 komt te vervallen.

 

C. Na artikel 8 wordt een nieuwe Hoofdstuk ingevoegd en komt als volgt te luiden:

 

Hoofdstuk 2. Staangeld

 

Artikel 9 Begripsbepalingen

a. camperplaats: de volgende hiervoor aangewezen locatie: Havenkade te Assen

b. camper: een (bestel)auto, ingericht voor het vervoeren van twee of meer personen en geschikt voor kamperen c.q. buitenhuis verblijven met de mogelijkheid tot overnachten;

c. gebruiker: degene die de camperplaats inneemt. Als gebruiker wordt aangemerkt:

1. de eigenaar van de camper;

2. in geval van verhuur van de camper, degene op wiens naam de huurovereenkomst is

gesteld (de huurder);

3. als er geen eigenaar of huurder aanwezig is, wordt de gebruiker aangewezen door de

dienstdoende en bevoegd ambtenaar van de gemeente;

d. etmaal: een periode van 24 uren, gemeten vanaf 12.00 uur.

 

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam “campergeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een camperplaats, daaronder begrepen de diensten die met het innemen van de camperplaats verband houden, inclusief toeristenbelasting en exclusief afname van water en elektriciteit.

 

Artikel 11 Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker die een camperplaats inneemt.

 

Artikel 12 Tarief

Het recht als bedoeld in artikel 10 bedraagt € 10,- per camperplaats per etmaal.

 

Artikel 13 Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak bedraagt tenminste één etmaal en begint met ingang van de dag waarop de camperplaats wordt ingenomen.

 

Artikel 14 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Onder schriftelijke kennisgeving wordt mede begrepen een bon, nota of ander geschrift.

 

Artikel 15 Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald door middel van voldoening van het onder artikel 12 genoemde tarief via de ter plekke aanwezige parkeerautomaten.

 

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. Het recht als bedoeld in artikel 10 is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Als de belastingplicht in de loop van een etmaal aanvangt, is het recht verschuldigd van een volledig etmaal.

3. Als de belastingplicht in de loop van een etmaal eindigt, bestaat geen aanspraak op gedeeltelijke ontheffing van het verschuldigde recht

 

Artikel 17 Kwijtschelding

Bij de invordering van campergeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 18 Inwerkingtreding

De datum van ingang van heffing van het bepaalde in dit hoofdstuk is 15 juli 2017.

 

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2017

M.L.J. Out, voorzitter

I. Rozema, griffier