Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Subsidieregeling Individuele Muzikale Vorming Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Individuele Muzikale Vorming Assen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Assen/CVDR94232/CVDR94232_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201805-04-2019Nieuwe regeling

17-07-2018

gmb-2018-185330

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Individuele Muzikale Vorming Assen

 

Subsidie muziekonderwijs

De gemeente Assen wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen en hun muzikale talent te ontwikkelen. Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van individuele muzieklessen.

 

1. Voorwaarden subsidie

Alle kinderen die in Assen wonen en op 1 september van het jaar van aanvraag nog geen 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent.

2. Erkende muziekdocent

Een particuliere muziekdocent(e) wordt erkend wanneer hij/zij een vakopleiding Muziek heeft afgerond aan het conservatorium, dan wel een HBO- en/of MBO instelling voor muziek. Om dit te kunnen beoordelen is het nodig dat bij de subsidieaanvraag een kopie van het diploma van de docent wordt gevoegd.

3. Overige subsidievoorwaarden

De muzieklessen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De lessen worden individueel (en niet in groepsverband) gegeven;

- De lessen vinden plaats gedurende een periode van tenminste 10 weken;

- De lessen zijn gericht op het leren bespelen van een muziekinstrument. Individuele zanglessen komen ook voor subsidie in aanmerking.

4. Hoogte van de subsidie

a. De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van € 200,00 per cursusjaar. Een cursusjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de muziekleerling toegekend.

b. Wanneer het uurtarief van de gediplomeerde docent hoger is dan € 45,- komen de meerkosten niet voor subsidie in aanmerking.

c. Het totaal van de toegewezen subsidie per cursusjaar voor individuele muzikale vorming bedraagt niet meer dan het door de raad voor het betreffende cursusjaar vastgestelde subsidieplafond. Het beschikbare subsidiebedrag wordt onder de toegekende aanvragers verdeeld aan de hand van de ‘op volgorde van binnenkomst’-methode.

5. Aanvraag subsidie

a. De subsidieaanvraag wordt ingediend op het daartoe opgestelde formulier.

b. De volgende gegevens betreffende de docent moeten bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

- een kopie van het diploma van de docent zoals bedoeld onder 2;

- het Kamer van Koophandel nummer;

c. In afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010 dient een aanvraag op grond van deze regeling voor een bepaald cursusjaar tussen 1 september en 31 mei van het lopende cursusjaar door ons te zijn ontvangen.

d. De aanvraag wordt uiterlijk 4 weken na de start van het onderwijs aangevraagd.

e. De aanvraag wordt ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de muziekleerling.

f. Het college besluit op de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

g. Het college verleent eenmalig per cursusjaar subsidie op grond van deze regeling.

h. Uiterlijk 4 weken na afloop van de muzieklessen moet een door de docent gewaarmerkte kopie van de factuur door ons zijn ontvangen, waarna de subsidie definitief wordt vastgesteld.

i. Na definitieve vaststelling van de subsidie wordt het vastgestelde subsidiebedrag uitbetaald.

j. Pas als uw aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen.

6. Slotbepalingen

a. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Individuele Muzikale Vorming.

b. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W van Assen op 17 juli 2018

M.L.J. Out, voorzitter

T. Dijkstra, secretaris