Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Assen TT Festival 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Assen TT Festival 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2019Nieuwe regeling

05-02-2019

gmb-2019-42038

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Assen TT Festival 2019

 

De burgemeester van de gemeente Assen heeft op 5 februari 2019 besloten de binnenstad (inclusief het stationsgebied) aan te wijzen als gebied waar krachtens artikel 151c Gemeentewet cameratoezicht in de openbare ruimte kan plaatsvinden. De aanwijzing wordt van kracht op 26 juni 2019 en heeft een looptijd van 5 dagen.

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Assen TT Festival 2019

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ASSEN,

OVERWEGENDE:

Dat de burgemeester op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Assen kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

Dat tijdens het TT Festival het multifunctionele karakter in de binnenstad, inclusief de omgeving van het NS station, leidt tot een scala aan activiteiten met een hoge intensiteit en dat dit dagelijks leidt tot grote aantallen bezoekers en reizigers;

Dat cameratoezicht technische ondersteuning biedt bij crowdmanagement en crowdcontrol;

Dat het cameratoezicht moet worden bezien in samenhang met diverse maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde zoals de inzet van het glas verbod, het aanbrengen van calamiteitenverlichting, het treffen van toiletvoorzieningen, afspraken met ondernemers zoals over het deurbeleid/portiers, gespreide afvoer van bezoekers en in samenhang met het door politie en gemeente geïntensiveerde toezicht;

Dat in overleg met de politie de hierna genoemde locaties zijn bepaald waar het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om cameratoezicht in te stellen;

Dat cameratoezicht ondersteuning biedt bij het voorkomen van overlast en van incidenten bij evenementen;

Dat het cameratoezicht op deze locaties voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (zoals kenbaarheid van cameratoezicht)

Dat het cameratoezicht op deze locaties proportioneel en subsidiair is, gelet op het feit dat het belang van de handhaving van de openbare orde en de daaronder mede te begrijpen bovengenoemde belangen, zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer), en dat deze belangen niet op een andere, voor de bezoekers minder nadelige, wijze kunnen worden gediend;

Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot de hiervoor beschreven doelen;

Dat de lokale driehoek van Assen is geraadpleegd;

gelet op:

artikel 151c van de Gemeentewet;

artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Assen;

de Wet politiegegevens (Wpg);

het besluit ‘Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen’ van de gemeenteraad d.d. 22 september 2016;

BESLUIT:

 

  • 1.

    Ten behoeve van het houden van toezicht op openbare plaatsen over te gaan tot plaatsing van camera’s in de binnenstad van Assen (inclusief stationsgebied) conform de bij dit besluit behorende gebiedstekening A.

  • 2.

    De plaatsing van de onder 1 bedoelde camera’s te effectueren per 26 juni 2019 en te laten voortduren tot en met 30 juni 2019.

 

Assen, 5 februari 2019

de burgemeester voornoemd,

M.L.J. Out

   

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Assen. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van bezwaar moet bevatten.

Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.