Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de accountantscommissie 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de accountantscommissie 2019
CiteertitelVerordening op de accountantscommissie gemeente Assen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2019Nieuwe regeling

06-06-2019

gmb-2019-187483

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de accountantscommissie 2019

De Raad van de gemeente Assen, gelezen het voorstel van de Accountantscommissie d.d. 9 mei 2019, gelet op artikel 84 en artikel 213 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de Verordening op de Accountantscommissie 2019, luidende:

Artikel 1 De commissie

 

 • 1.

  Er is een accountantscommissie gemeente Assen. 

 • 2.

  De accountantscommissie wordt aangemerkt als bijzondere commissie in de zin van art. 2 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Assen 2019.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De accountantscommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 • a.

  het aansturen van de accountant namens de raad;

 • b.

  het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

 • c.

  het zijn van een overlegplatform voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen;

 • d.

  het zijn van een overlegplatform over de resultaten van de door de accountant uitgevoerde controles;

 • e.

  het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

 • f.

  het adviseren aan de gemeenteraad over de onder a tot en met e genoemde activiteiten; 

 • g.

  Het adviseren aan de gemeenteraad over de verordeningen die op basis van de artikelen 212 (financiële verordening), 213 (controleverordening) en 213a (auditverordening) van de gemeentewet die door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

 • 2.

  De accountantscommissie fungeert als begeleidingscommissie namens de raad bij het aanbesteden van accountantsdiensten. Deze taak omvat de volgende bevoegdheden:

 • a.

  Het opstellen van een programma van eisen, inclusief gunningscriteria;

 • b.

  Het beoordelen van de ingediende offertes namens de raad;

 • c.

  Het besluiten tot een voorlopige gunning onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad.

 • 3.

  De accountantscommissie evalueert en adviseert over de doorontwikkeling van P&C producten.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit 4 leden die door de raad zijn benoemd. 

 • 2.

  De verdeling van de leden is als volgt; twee leden zijn afkomstig uit de geleding van deelnemende collegefracties, twee leden zijn afkomstig uit partijen met geen binding in het college. 

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt wanneer een lid ophoudt lid te zijn van de raad en in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad. Verder eindigt het lidmaatschap door ontslagname of door een besluit van de raad. 

 • 4.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

 • 5.

  De concerncontroller kan optreden als informant van de commissie. 

 • 6.

  De griffier wijst uit de medewerkers van de griffie een secretaris aan. 

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist. 

 • 2.

  De besluitenlijsten van de commissie worden aan de leden van de raad ter beschikking gesteld. 

 • 3.

  De commissie vergadert zo vaak als de leden dit nodig achten, maar tenminste twee maal per jaar. 

 • 4.

  Op verzoek van de voorzitter of één van de leden kan de commissie tussentijds bijeenkomen. 

 • 5.

  De portefeuillehouder financiën kan uitgenodigd worden voor deelname aan het overleg. 

 • 6.

  Andere ambtenaren van de gemeente Assen worden op incidentele basis uitgenodigd om het overleg bij te wonen. 

 • 7.

  De voorzitter kan raadsleden op incidentele basis ter vergadering uitnodigen.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 10 juni 2019 en wordt aangehaald als Verordening op de accountantscommissie gemeente Assen 2019. 

 • 2.

  Het Reglement op de accountantscommissie 2013, vastgesteld op 28 februari 2013, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2019.

De raad voornoemd,

, voorzitter , griffier