Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting
CiteertitelBeleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 231 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020nieuwe regeling

03-03-2020

gmb-2020-69974

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

gelet op hoofdstuk 5, titel 5.4, en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk VIIIA Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 231 Gemeentewet

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Artikel 1. Reikwijdte

 • 1.

  In deze regeling is het beleid neergelegd voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van toeristenbelasting.

 • 2.

  Deze regeling is van toepassing op beboetbare feiten die zijn begaan na de inwerkingtredingsdatum van deze regeling.

Artikel 2. Begrip belanghebbende

 • 1.

  Onder belanghebbende wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan degene aan wie een boete is of kan worden opgelegd.

 • 2.

  Bestuurlijke boeten kunnen aan de belastingplichtige, medepleger, feitelijk leidinggever of opdrachtgever worden opgelegd.

Artikel 3. Mededelingsplicht

Bij het opleggen van een boete worden de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van de boete vermeld.

Artikel 4. Aangifteverzuim aanslagbelasting

 • 1.

  Het niet of niet binnen de termijn doen van aangifte voor de toeristenbelasting wordt aangemerkt als een verzuim.

 • 2.

  De heffingsambtenaar legt een boete op van 25% van het aanslagbedrag met dien verstande dat de verzuimboete nimmer hoger wordt vastgesteld dan het in artikel 67a lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen wettelijk maximum.

 • 3.

  Bij het niet of niet binnen de termijn doen van aangifte voor de aanslagbelastingen is alleen sprake van een verzuim, indien belanghebbende de aangifte niet binnen een door de heffingsambtenaar gestelde termijn heeft gedaan en hij geen gevolg heeft gegeven aan een aanmaning van de heffingsambtenaar.

 • 4.

  Een aangifte die wordt ingediend nadat de aanslag (ambtshalve) is opgelegd, geldt niet alsnog als een (niet binnen de termijn) gedane aangifte.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2020.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020.

de secretaris, de burgemeester,