Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2020
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 bij het Reglement gegevensverstrekking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Assen/339849/CVDR339849_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2020nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-116003

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

Gelet op de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014, besluiten vast te stellen het

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • 1.

  basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • 2.

  overheidsorgaan: een orgaan bedoeld in artikel 1.1. onderdeel t van de Wet basisregistratie personen;

 • 3.

  aangehaakte gegevens: de in de BRP (basisregistratie personen) opgenomen gegevens die niet behoren tot de persoonslijst of de verwijsgegevens, over één persoon in de BRP;

 • 4.

  basisadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonslijsten en verwijsgegevens aangevuld met aangehaakte gegevens;

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen en artikel 2 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, gemeente Assen 2014, kunnen gegevens uit de basisadministratie aan organen van de gemeente Assen worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  Ten aanzien van de onderwerpen waarover de Wet en de Wet bescherming persoonsgegevens niet-gelijkluidende bepalingen hebben, wordt met betrekking tot de aangehaakte gegevens de Wet bescherming persoongegevens toegepast.

 • 3.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 4.

  De organen van de gemeente Assen aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

 • 5.

  De aangehaakte gegevens worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van gemeentelijke taken.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, indien noodzakelijk, nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle overheidsorganen van de gemeente beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Artikel 3. Wijzigingen

De informatiebeheerder basisregistratie personen is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de bij dit Reglement behorende bijlage.

Artikel 4. Intrekken Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

Het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2020.

   

   

  Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Assen op 14 april 2020.

  De burgemeester, De secretaris,

  __________________ __________________

  Dhr. M.LJ. Out Dhr. T. Dijkstra  

Toelichting 

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gegevensverstrekking gemeentelijke basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begrippen uit de wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet basisregistratie personen (Wbrp). Het betreft de begrippen: basisregistratie personen en overheidsorgaan.

Artikel 2. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente Assen in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Assen over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente Assen in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Assen wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Assen beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Assen woonachtig zijn, dient de gemeente Assen het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 3. Wijzigingen

De informatiebeheerder is bevoegd om bijlage 1 van dit reglement te wijzigingen indien er wijzigingen zijn opgetreden met betrekking tot het verstrekken, al dan niet systematisch, van gegevens uit de basisregistratie personen, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van het betreffende orgaan (zie artikel 3.8 tweede lid, van de Wbrp.

Artikel 4. Intrekken Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

Met het vaststellen van het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2020, wordt het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2016, ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2020, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag na publicatie.