Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Gemeente Assen - Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op de markt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Assen - Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op de markt
CiteertitelAanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op de markt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Assen/91286/CVDR91286_10.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2020nieuw aanwijsbesluit

19-05-2020

gmb-2020-135198

BB00187/P122680

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Assen - Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op de markt

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ASSEN

 

gelet op artikel 2:53:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

 

Overwegende:

 • -

  dat zij ingevolge artikel 2:53:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen, gebieden kan aanwijzen waar het gedurende een door hen te bepalen periode een ieder verboden is om met een fiets of bromfiets aanwezig te zijn;

 • -

  dat de aanwezigheid van fietsen en bromfietsen in zijn algemeenheid als hinderlijk wordt ervaren op de markt;

 • -

  dat dit nu nog meer geldt, nu sprake is van de 1,5 meter samenleving;

 • -

  dat het daarom gewenst is om een verbod in te stellen om zich met een fiets of bromfiets te begeven in het marktgebied.

BESLUIT:

 • -

  Dat het een ieder verboden is om op de woensdagen en zaterdagen vanaf 08:00 uut tot 17:00 uur zich met een fiets of bromfiets te begeven op de markt.

Toelichting:

 • -

  Op de markt is er sprake van overlast door de aanwezigheid van bezoekers met fietsen en bromfietsen. Het vaststellen van een aanwijsbesluit maakt het mogelijk om fietsen en bromfietsen te weren van de markt. De 1,5 meter afstand tussen personen kan hiermee gewaarborgd worden en toezicht en handhaving kan optreden bij overtredingen op basis van de APV.

Bekendmaking en Inwerkingtreding

Het aanwijsbesluit treedt onmiddellijk in werking en wordt de eerst volgende werkdag openbaar gemaakt.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het college B&W van Assen, postbus 30018, 9400 RA Assen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening, een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, het besluit waar u bezwaar tegen maakt blijft gelden. In afwachting van de beslissing op bezwaar kunt u de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dat kan alleen voor een spoedeisend belang. Uw brief aan de Voorzieningenrechter stuurt u naar de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Aldus vastgesteld door het college van B&W van Assen op d.d. 12 mei 2020

burgemeester en wethouders,

 • burgemeester

  Secretaris