Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Gemeente Assen - Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op bepaalde locaties in het centrum van Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Assen - Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op bepaalde locaties in het centrum van Assen
CiteertitelAanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op bepaalde locaties in het centrum van Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op bepaalde locaties in het centrum van Assen
Externe bijlagenDe aanpassingen op een rij Verkeersmaatregelen horeca markt Verkeersmaatregelen binnenstad zaterdag Verkeersmaatregelen woensdag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Assen/91286/CVDR91286_10.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-202001-06-2020Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op bepaalde locaties in het centrum van Assen

02-06-2020

gmb-2020-143941

00217

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Assen - Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op bepaalde locaties in het centrum van Assen

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ASSEN

 

Gelet op artikel 2:53:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

 

Overwegende:

 

 • 1.

  dat zij ingevolge artikel 2:53:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen, gebieden kan aanwijzen waar het gedurende een door hen te bepalen periode een ieder verboden is om met een fiets of bromfiets aan de hand en/of rijdend aanwezig te zijn;

 • 2.

  dat de aanwezigheid van fietsen en bromfietsen op bepaalde straten die leiden naar het centrum waar de horeca is gevestigd in zijn algemeenheid als hinderlijk wordt ervaren nu per 1 juni a.s. de horeca weer opengaat ;

 • 3.

  dat dit nu nog meer geldt, nu sprake is van de 1,5 meter samenleving;

 • 4.

  dat het daarom gewenst is om een verbod in te stellen om zich met een fiets of bromfiets (aan de hand en/of al rijdende) te begeven in de aangewezen gebieden.

 

Besluit:

 • 1.

  Dat het vanaf 1 juni 2020 een ieder verboden is van maandag t/m zondag van 13:00 tot 21.00 uur zich met een fiets of bromfiets te begeven in (delen van) de Markt, Kerkstraat, Weiersloop en Marktstraat, zoals in rood aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Verkeersmaatregelen Horecamarkt’;

 • 2.

  Dat het vanaf 1 juni 2020 een ieder verboden is van maandag t/m zondag vanaf 13:00 tot 21.00 uur zich met een fiets of bromfiets al rijdende te begeven in (delen van) de Kerkstraat en Weiersloop, zoals in lichtblauw aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Verkeersmaatregelen Horecamarkt’;

 • 3.

  Dat het vanaf 1 juni 2020 een ieder verboden is op woensdag en zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur te begeven in (delen van) de Noordersingel, Gedempte Singel, Brinkstraat en Nieuwe Huizen, zoals in rood aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen ‘Verkeersmaatregelen zaterdag’ en ‘Verkeersmaatregelen woensdag’;

 • 4.

  Dat het vanaf 1 juni 2020 een ieder verboden is op woensdag en zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur met een fiets of bromfiets al rijdende te begeven in (delen van) de Noordersingel, Gedempte Singel en de Brink, zoals in lichtblauw aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen ‘Verkeersmaatregelen zaterdag’ en ‘Verkeersmaatregelen woensdag’;

 • 5.

  Dat in het bestaande voetgangersgebied, zoals in donkerblauw op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven, de bestaande regels onverkort van toepassing blijven.

 

Toelichting:

De horeca met de daarbij behorende terrassen mogen per 1 juni weer open. Met de Koninklijke Horeca Nederland (hierna: KHN), diverse ondernemers, Vaart in Assen en de werkgroep Horeca gemeente Assen is bekeken welke maatregelen we moeten om de heropening van de horace gastvrij en veilig te laten verlopen. Veel ondernemers hebben aanvragen gedaan om hun bestaande terras te mogen uitbreiden. Enkele ondernemers hebben gevraagd of zij een gezamenlijk terras mogen exploiteren in de beschikbare openbare ruimte. De uitbreiding van de terrassen is nodig om te voldoen aan de 1½ meter afstand en tegelijkertijd een redelijk aantal gasten te kunnen ontvangen.

Het gevolg van de uitbreiding van de terrassen is dat de ruimte voor voetgangers afneemt. Om er voor te zorgen dat bezoekers in de binnenstad ook 1½ meter afstand kunnen houden wordt een aantal straten verkeersluw gemaakt, zodat de rijbaan als loopzone voor het publiek kan dienen. De maatregelen hebben betrekking op:

 • 1.

  Het afsluiten van bepaalde gebieden in de binnenstad voor fietsers en bromfietsers

 • 2.

  Het plaatsen van bebording en afzettingen;

 • 3.

  Het aangegeven omleidingsroutes;

 • 4.

  Het realiseren extra fietsenstallingen;

 • 5.

  De inzet van handhaving door de gemeente;

 • 6.

  De inzet van gastdames en –heren door Vaart in Assen;

 • 7.

  Het herinvoeren van reguliere venstertijden voor het laden en lossen (de verruiming wordt hiermee opgeheven);

 • 8.

  De beperking van de mogelijkheden voor bezorgdiensten.

In de bijlage ‘De aanpassingen op een rij’ in combinatie met de bijgevoegde kaarten zijn de maatregelen gedetailleerd weergegeven.

Bezoekers van de binnenstad die minder mobiel zijn mogen uiteraard hun hulpmiddelen – zoals een scootmobiel – meenemen in de gesloten gebieden. Bij de uitwerking van de maatregelen houden we zoveel als mogelijk rekening met minder mobiele bezoekers, bijvoorbeeld door geleidestroken vrij te houden van obstakels.

 

Bijlagen

 • 1.

  De aanpassingen op een rij

 • 2.

  Verkeersmaatregelen Horeca Markt per 1 juni 2020

 • 3.

  Verkeersmaatrelen Binnenstad zaterdag

 • 4.

  Verkeersmaatregelen woensdag

   

Bekendmaking en Inwerkingtreding

Het aanwijsbesluit treedt (met terugwerkende kracht) per 1 juni 2020 in werking.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het college B&W van Assen, postbus 30018, 9400 RA Assen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening, een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, het besluit waar u bezwaar tegen maakt blijft gelden. In afwachting van de beslissing op bezwaar kunt u de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dat kan alleen voor een spoedeisend belang. Uw brief aan de Voorzieningenrechter stuurt u naar de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Aldus vastgesteld door het college van B&W van Assen op d.d. 2 juni 2020

 

burgemeester en wethouders

M.L.J. Out

burgemeester

 

T. Dijkstra

gemeentesecretaris