Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels subsidiering jeugdleden gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiering jeugdleden gemeente Assen
CiteertitelBeleidsregels subsidiering jeugdleden gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpzorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-200829-09-2012nieuwe regeling

05-08-2008

Berichten van de Brink, 7-4-2011

BB00966

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiering jeugdleden gemeente Assen

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen

 • b.
 • c.

  Subsidiejaar: een kalenderjaar

 • d.

  Jeugdlid: een in de gemeente Assen woonachtig betalend lid van een vereniging, met een maximale leeftijd van 17 jaar.

 • e.

  Muziekvereniging: een vereniging waarbij de leden, naar de aard van de vereniging, tijdens de wekelijkse activiteiten een muziekinstrument bespelen.

Artikel 2. Doel

Op grond van deze beleidsregels kan het college subsidie verlenen aan verenigingen, teneinde de maatschappelijke participatie van jongeren in verenigingsverband te bevorderen.

Artikel 3. Subsidievorm

De subsidiëring geschiedt op basis van de subsidievorm ‘meerjarensubsidie’.

Hoofdstuk 2. Inhoudelijke- en procedurele bepalingen
Artikel 4. Voorwaarden
 • 1.

  Alleen verenigingen die in Assen wekelijks activiteiten organiseren, kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling.

 • 2.

  De vereniging moet wekelijkse activiteiten voor jeugdleden organiseren, behoudens een periode in de zomer- / winterstop.

 • 3.

  Verenigingen met een religieus en/of politiek doel, kunnen geen gebruik maken van deze subsidieregeling.

 • 4.

  De peildatum voor de bepaling van het aantal jeugdleden is 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 5.

  Voor de bepaling van het aantal jeugdleden dient een ledenlijst met naam en adres, hierbij telt het aantal personen dat lid is op het moment van de bij lid 4 genoemde peildatum. Indien van toepassing, dient deze ledenlijst gelijk te zijn aan de gegevens verstrekt aan de overkoepelende bondorganisaties.

Artikel 5. Subsidienorm en -bedragen

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • 1.

  Een bedrag van € 10,- per jeugdlid op de in artikel 4.4 genoemde peildatum.

 • 2.

  In afwijking van lid 1, komen muziekverenigingen in aanmerking voor een bedrag van € 25,- per jeugdlid op de in artikel 4.4 genoemde peildatum.

 • 3.

  Indexering van de normbedragen geschiedt één keer in de vier jaar; voor het eerst in het subsidiejaar 2012.

Artikel 6. Subsidieaanvraag
 • 1.

  De aanvraag geschiedt door middel van een daartoe aangewezen aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag dient vergezeld te zijn met een ledenlijst met daarop het vermeld het aantal leden met naam en adres zoals bedoeld in artikel 4.4 en 4.5.

 • 3.

  De aanvraag dient vóór 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar te zijn ingediend.

 • 4.

  In afwijking van artikel 6 van de subsidieverordening hoeft de aanvrager geen begroting, activiteitenplan en jaarrekening bij het college in te dienen om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling.

Artikel 7. Subsidiebehandeling
 • 1.

  Het college beslist binnen 4 weken na de vaststelling van de gemeentebegroting in de raadsvergadering van november van het jaar van aanvraag.

 • 2.

  In afwijking van artikel 8 en 9 van de subsidieverordening wordt de subsidie zonder voorafgaande verlening vastgesteld.

 • 3.

  Bij inwilliging van de subsidieaanvraag ontvangt de subsidieaanvrager een beschikking tot subsidievaststelling van het college.

Artikel 8. Betaling

De betaling geschiedt vóór 1 maart van het subsidiejaar.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 9. Overgangsbepalingen

Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels zijn verleend. Daarnaast zijn de termijnen van aanvraag, vaststelling en betaling voor het subsidiejaar 2008 niet van toepassing. De aanvraag voor het subsidiejaar 2008 dient vóór 1 oktober 2008 te geschieden; de peildatum voor het aantal jeugdleden voor het subsidiejaar 2008 is 1 januari 2008.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als de ‘Beleidsregels subsidiëring jeugdleden gemeente Assen’.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden acht dagen na bekendmaking in werking.

Assen, 5 augustus 2008

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 de secretaris,                            de burgemeester,